Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»Скачати 352.24 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір352.24 Kb.


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»


ХОМЕНКО ІРИНА БОГДАНІВНА

УДК 332.012.324: 33.009.12
ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Спеціальність 08.00.02світове господарство і міжнародні економічні відносиниАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2010


Дисертацією є рукопис


Дисертаційна робота виконана на кафедрі економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України, м. Київ.

Науковий керівник:

кандидат економічних наук, доцент

Уманців Юрій Миколайович,

Київський національний торговельно-економічний університет, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політикиОфіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Циганов Сергій Андрійович,

Інститут міжнародних відносин


Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,

професор кафедри міжнародних фінансів • кандидат економічних наук, доцент

Фролова Тетяна Олександрівна,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

доцент кафедри міжнародних фінансів


Захист відбудеться «24» лютого 2010 року о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, ауд. 601.

Автореферат розісланий «22» січня 2010 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор економічних наук,

професор


Антонюк Л. Л.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Протягом останніх десятиліть транснаціоналізація стала не тільки ключовою тенденцією світогосподарського розвитку, але й рушійною силою глобалізації. Інтенсифікуючи інвестиційно-фінансові потоки, пришвидшуючи міжнародні торговельний та технологічний обміни, розповсюджуючи ефективний корпоративний менеджмент, вона позитивно впливає на світогосподарську динаміку. Однак за незбалансованого регулювання цей процес породжує міжкраїнні та міжрегіональні дисбаланси, дискредитує конкурентні механізми ринку.

Вплив транснаціональних корпорацій (ТНК) на конкурентне середовище приймаючих країн є неоднозначним. З одного боку, залучення значних зовнішніх інвестиційних ресурсів, нових технологій і продуктів, інноваційного менеджменту спричиняє зростання внутрішньої та міжнародної конкурентоспроможності. З другого – масштабна діяльність ТНК, як правило порушує цінові та структурні пропорції на внутрішньому ринку, сприяє монополізації окремих його елементів, посилює зовнішні неекономічні впливи. Особливо суперечливими є впливи експансіоністської політики ТНК на інтенсивність та структуру конкуренції в країнах з невисоким рівнем економічного розвитку та незрілими ринковими відносинами такими як Україна.

Зростаюча значимість транснаціональних корпорацій як суб’єктів світової економіки, трансформація їхніх стратегічних мотивацій та практичних дій дедалі набувають все виразнішого глобального характеру та вчиняють тиск на інтереси практично всіх країн і регіонів світу, що обумовлює пошук нових підходів до теоретичного дослідження та практичного регулювання діяльності ТНК.

У світовій економічній науці діяльність ТНК досліджували такі вчені як П.Баклі, Р.Вернон, О.Вільямсон, Дж.Гелбрейт, Е.Гекшер, Дж.Даннінг, К.Іверсен, М.Кассон, Р.Кейвз, Ч.Кінделбергер, Р.Коуз, К.Коулінг, П.Кругман, С.Лал, Дж.Міль, Ф.Нікербокер, Р.Ньюфармер, М.Портер, А.Рагман, Ф.Рут, Р.Сагден, С. Хаймер та інші. В українській економічній науці окремі аспекти діяльності ТНК у контексті проблематики конкурентоспроможного розвитку вивчали Л.Антонюк, В.Базилевич, О.Білорус, З.Борисенко, А.Гальчинський, В.Геєць, Я.Жаліло, О.Костусєв, С.Крук, Л.Кузьменко, В.Лагутін, Д.Лук’яненко, А.Мазаракі, В.Новицький, Є.Панченко, О.Плотніков, А.Поручник, О.Рогач, В.Рокоча, Л.Руденко-Сударєва, В.Сіденко, С.Соколенко, Л.Федулова, А.Філіпенко, Т.Фролова, С.Циганов, О.Швиданенко, О.Шнирков та інші.

Незважаючи на зростаючий інтерес до досліджень транснаціональної діяльності, окремі концептуальні питання її впливу на національний економічний розвиток залишаються дискусійними, разом з тим у вітчизняній економічній науці та регулятивній практиці актуалізуються дослідження зокрема таких проблем, як державне стимулювання інвестицій світових ТНК, їхня переорієнтація з торговельно-розподільчої на виробничу інвестиційну діяльність; узгодження корпоративних транснаціональних стратегій і з структурними пріоритетами національно-економічного розвитку; блокування механізмів відтоку національного капіталу до ТНК; нейтралізація діяльності філій іноземних ТНК, орієнтованої на створення монополій на українському ринку; недобросовісний олігополістичний конкурентний тиск на національні компанії.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського національного торговельно-економічного університету як складова частина держбюджетної науково-дослідної теми «Формування економічного механізму ефективної конкуренції на внутрішньому ринку України»  (№ ДР 0108U003001) та держбюджетної науково-дослідної теми «Конкурентна політика в умовах ринкової трансформації національної економіки» (№ ДР 0104U010694). Зокрема, автором запропоновано механізм удосконалення політики держави щодо регулювання діяльності транснаціональних корпорацій в Україні.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є виявлення та оцінка фундаментальних впливів ТНК на конкурентне середовище національної економіки, обґрунтування напрямів та розроблення рекомендацій щодо механізму розвитку конкурентної політики України в умовах глобалізації.

Досягнення поставленої мети передбачало реалізацію низки дослідницьких завдань, а саме: • розкрити сутність ТНК на основі узагальнення їхніх сучасних теоретичних концепцій;

 • розглянути впливи ТНК стратегічного характеру на економіку приймаючих країн;

 • визначити умови формування конкурентного середовища та охарактеризувати параметри його оцінки;

 • розкрити механізми впливу ТНК на розвиток національного конкурентного середовища;

 • виявити та оцінити особливості конкурентного впливу ТНК на український ринок;

 • проаналізувати механізм державного регулювання діяльності ТНК та окреслити шляхи його удосконалення;

 • розробити модель конкурентної політики держави за умов транснаціоналізації її економіки;

 • показати конкурентний потенціал українських ТНК та обґрунтувати макроекономічні засади його розвитку.

Об'єктом дослідження є процес формування і розвитку ТНК у глобальному конкурентному середовищі.

Предметом дослідження є комплекс організаційних, економічних та поведінкових аспектів впливу ТНК на національне конкурентне середовище та умови його модифікації.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження послужили фундаментальні положення теорії міжнародних економічних відносин і державного управління. Для досягнення поставленої мети у роботі застосовано системний підхід, а під час вирішення окремих завдань використані загальнонаукові та спеціальні економічні методи: історично-логічного та порівняльного аналізу (для уточнення понятійного апарату стосовно транснаціоналізації (п. 1.1 – 1.3) і конкурентної політики (п. 1.3 – 3.2); статистичного спостереження та експертних оцінок (для співставлення умов, критеріїв і реального стану конкурентного середовища та впливу на нього ТНК – п. 2.1 – 2.3); графоаналітичні (для візуалізації систематичних ознак транснаціональних корпорацій та ідентифікації їх визначальних взаємозв'язків – п. 1.3); моделювання (під час розроблення засад сучасної конкурентної політики держави в умовах транснаціоналізації – п. 2.3).

Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних дослідників з проблем транснаціоналізації та конкурентоспроможності, законодавчі акти та норми України, Постанови Кабінету Міністрів України, матеріали Держкомстату України, публікації міжнародних економічних організацій, асоціацій, рейтингових агентств, офіційні сайти Інтернету.Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що на основі поглибленого розуміння специфіки ТНК та їхнього впливу на конкурентне середовище національної економіки розроблено механізм ефективної конкурентної політики держави, спрямованої на регулювання діяльності транснаціональних корпорацій в Україні. Основні результати дослідження, що містять наукову новизну, є зокрема, такими:

вперше:

 • виявлено механізми і запропоновано заходи узгодження конкурентних інтересів транснаціональних корпорацій і приймаючих країн, які базуються на врахуванні, з одного боку, якісних ознак типових стратегій ТНК на зарубіжних ринках у контексті їх експортних, інвестиційних і контрактних мотивацій, а з другого – динамічних структурних пріоритетів національного економічного розвитку в умовах глобалізації; їхня реалізація у сучасній регуляторній політиці України активізує позитивні впливи транснаціоналізації на національну економіку завдяки: інтенсифікації інвестиційних процесів, технологічної модернізації та організаційного оновлення, оптимізації платіжного балансу та значною мірою нейтралізації негативних, пов'язаних насамперед із дискредитацією цінових пропорцій і експлуатацією традиційних конкурентних переваг індустріального типу;

 • сформульовано принципи ефективної конкурентної політики держави за умов транснаціоналізації (законодавча визначеність у контексті стратегічних національних інтересів; селективність відповідно до пріоритетів економічного розвитку; адаптивність до міжнародно уніфікованих норм корпоративної діяльності; внутрішня та зовнішня транспарентність) та визначено її законодавчо-нормативні, організаційно-економічні та контрольно-моніторингові структурні компоненти; визначено, що через систему стимулюючих або обмежувальних економічних важелів, інструментів безпосереднього та опосередкованого впливу на мотивацію та діяльність іноземних та місцевих ТНК уможливлюється формування конкурентного середовища, адекватного закономірностям функціонування глобального ринку;

удосконалено:

 • теоретичні положення дослідження феномену транснаціоналізації з обґрунтуванням необхідності застосування комплексу економічних кількісних і поведінкових критеріїв корпоративного розвитку; виділено внутрішні та зовнішні причини транснаціоналізації та наслідки її впливу на світогосподарський розвиток, прослідковано передумови та закономірності формування геокорпоративних структур і специфіку їхньої трансформації у контексті поглиблення інтеграційних і глобалізаційних процесів;

 • систематизацію стратегій транснаціональних корпорацій шляхом їх триступеневої ідентифікації (експортні, інвестиційні, контрактні) з конкретизацією відповідних форм на ринках приймаючих країн; доведено, що врахування типу міжнародних корпоративних стратегій є не тільки доцільним, а й необхідним для об'єктивного оцінювання їх впливу на відкриту національну економіку із недосконалими механізмами ринкової самоорганізації;

 • підходи до оцінки конкурентної політики України на підставі аналізу її ефективності через призму реальних негативних проявів транснаціоналізації економіки; показано, що універсальним як для зарубіжних, так і вітчизняних ТНК є їхня схильність до монополізації ринків, коли зловживання монопольним становищем унаслідок нормативно-правової неузгодженості та відсутності дійових важелів державного впливу не тільки гальмує становлення ефективного національного конкурентного середовища, а й спричиняє руйнівні для економіки України наслідки діяльності ТНК, призводить до їх соціальної дискредитації;

дістало подальший розвиток:

 • теорії транснаціоналізації у частинах: по-перше, поглибленого аналізу впливу ТНК на економіку країн загалом та на їхнє бізнес-середовище у контексті сучасних критеріїв мікро- та макроконкурентоспроможності; по-друге, пошуку дієвих важелів впливу на процеси транснаціоналізації на державному, міждержавному та глобальному рівнях;

 • методичні засади оцінювання ключових параметрів конкурентного середовища національної економіки в залежності від рівня її транснаціоналізації у секторальному, галузевому та регіональному вимірах; здійснено аналіз стану конкурентного середовища в національній економіці та на окремих товарних ринках на підставі розрахунку показників концентрації ринку, нерівномірності розподілу ринкових часток, інтенсивності конкуренції та виявлено відповідні диспропорції, обумовлені, переважно, експансіоністськими стратегіями зарубіжних ТНК за відсутності ефективної національної державної політики регулювання їхньої діяльності.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає у тому, що наведені в ньому теоретичні положення та практичні рекомендації щодо масштабів інтенсивності, секторальної спрямованості впливу ТНК на конкурентне середовище національної економіки можуть бути застосовані для розвитку регуляторної політики України, у діяльності суб'єктів транснаціонального бізнесу та у навчальному процесі.

Наукові результати дисертаційного дослідження використовуються у нормативній та практичній діяльності Антимонопольного комітету України для оцінювання впливу іноземних підприємств на конкуренцію на товарних ринках національної економіки (довідка № 10-29/10-4001 від 12.06.2008 р.), у навчальному процесі Київського національного торговельно-економічного університету (кафедра економічної теорії та конкурентної політики) при викладанні дисциплін «Макроекономіка» та «Політична економія» (довідка № 1622/31 від 08.09.2008 р.).Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним дослідженням, у якому викладено авторський підхід до формування ефективної конкурентної політики в умовах транснаціоналізації української економіки.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні результати дослідження оприлюднені, обговорені на 9 науково-практичних конференціях: VII Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Конкурентоздатність територій і підприємств у взаємозалежному світі» (м. Донецьк, 24 березня 2005 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства» (м. Житомир, 14 квітня 2005 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Управління стратегічними змінами на підприємстві: концептіальні засади, методологія та практика» (м. Київ, 27-28 жовтня 2005 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства» (м. Дніпропетровськ, 24-25 листопада 2005 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні» (м. Ялта,14-16 травня 2006 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Реструктуризація розвитку фінансового ринку в Україні: філософія, стратегія, тактика» (м. Київ, 20 березня 2007 р.), І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку банківської справи в Україні» (м. Львів, 17 травня 2007 р.), Х Міжнародній науково-практичній конференції «Новітні тенденції і стратегії розвитку міжнародної торгівлі: фінансово-економічний та правовий аспекти» (м. Київ, 20 травня 2007 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів» (м. Київ, 20 листопада 2008 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані у 20 наукових працях загальним обсягом 5,41 д. арк., з них: 1– у колективній монографії, 10 – у наукових фахових виданнях та 9 – в інших виданнях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 183 сторінки. Дисертація містить 18 рисунків на 12 сторінках, 9 таблиць на 7 сторінках та 14 додатків на 17 сторінках. Список використаних джерел налічує 255 найменувань на 22 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет, методологічну базу й методи дослідження; сформульовано наукову новизну та практичне значення отриманих автором результатів.


У розділі 1 «Теоретичні засади дослідження транснаціональних корпорацій» розкрито сутність транснаціоналізації та узагальнено сучасні теоретичні концепції ТНК, розглянуто їхні стратегічні впливи на економіку приймаючих країн.

Автором доведено, що в сучасній світовій економіці одним із найбільш динамічних і глобально значимих процесів є транснаціоналізація, характерною рисою якої є величезний масштаб операцій ТНК. Загалом, у транснаціональному секторі світової економіки зосереджено 70-90 % ринків товарів, послуг і технологій, а фінансово-інвестиційні ресурси світових ТНК перевищують обсяги ВВП більшості країн. Передусім це обумовлюється зростанням кількості материнських компаній ТНК (близько 82 000) та особливо їхніх зарубіжних філій (більше 810 000). Згідно з міжнародними експертними оцінками, експорт зарубіжних філій ТНК становить близько третини світового експорту товарів та послуг, а кількість зайнятих у них працівників у 2008 році була більш як 77 млн. чоловік, що майже вдвічі перевищує загальну кількість економічно активного населення України. Водночас доведено, що процес транснаціоналізації є вкрай складним і суперечливим, насамперед з огляду на позитивні та негативні впливи ТНК на економіки країн базування та, особливо, приймаючих країн.

Як показано в роботі, категоріальні визначення ТНК базуються на врахуванні як якісних характеристик (форма власності, організаційна структура, ступінь концентрації, характер управління та контролю тощо), так і кількісних (кількість країн, на території яких діють ТНК, частка активів, розміщених за кордоном, кількість працівників на іноземних підприємствах, частка прибутку, одержаного від діяльності за кордоном, тощо). Ідентифікуючи ТНК у колі споріднених понять (багатонаціональна корпорація, стратегічний альянс, фінансово-промислова група, транснаціональна промислово-фінансова група), автор обґрунтовує доцільність її трактування як компанії, що являє собою групу підприємств, функціонуючих у двох чи більше країнах, здатних реалізовувати єдину загальну стратегію та за масштабами своєї діяльності здійснювати суттєвий вплив на конкурентне середовище та процеси мікро- й макроінтеграції.

У роботі встановлено, що сучасні методологічні підходи дослідження ТНК та їхній вплив на конкурентне середовище приймаючих країн сформувались на основі: неокласичної теорії вивезення капіталу, теорії ринкової влади, теорії монополістичних переваг, теорії життєвого циклу галузі, теорії олігополістичної реакції, теорії інтерналізації, теорії трансакційних витрат, еклектичної парадигми, теорії конкурентних переваг. Автор поділяє думку вчених щодо еволюційного характеру теоретичних концепцій та етапності становлення й розвитку транснаціональних корпорацій, у зв’язку з чим вважає за доцільне виділити п’ять їх поколінь: колоніально-сировинні, у формі картелів, синдикатів і частково трестів; корпорації переважно типу «трест»; корпорації у формі концернів і конгломератів; стратегічні альянси з домінуванням злиттів і поглинань; глобальні корпорації з пріоритетом інноваційно-технологічних мотивацій.

Проведений автором аналіз показав, що розмаїття оцінок впливу транснаціональних корпорацій на національну економіку відображає як різноманітність типів міжнародної діяльності ТНК, так і диференційовану світогосподарську позицію приймаючих країн, що обумовлює багаторівневість аналізу та його міжгалузевий характер. З макроекономічних позицій оцінку впливу ТНК на національну економіку пропонується формувати у руслі порівняльного аналізу стратегічних мотивацій транснаціональної експансії, ключовим фактором ефективності якої є тип переміщуваних на територію приймаючої країни ресурсів (готова продукція, нематеріальні та матеріальні активи), відповідно до чого автором ідентифікуються: пасивні та активні експортні стратегії, різного виду контрактні стратегії, інвестиційні стратегії з повним чи частковим транснаціональним контролем. Поглиблено досліджений вплив ТНК на макроекономічну динаміку приймаючих країн, можливість генерування мультиплікаційних ефектів, що притаманно насамперед інвестиційним стратегіям.

Автором зазначено, що з’ясування мотивів розширення компаній до масштабів транснаціонального бізнесу та стримуючих чинників цього процесу, аналіз методів і форм експансії ТНК у національну економіку має враховувати як економічні, так і політичні ризики, що особливо важливо в умовах глобальних трансформацій.

У розділі 2 «Модифікація національного конкурентного середовища під впливом транснаціоналізації» визначено умови формування та охарактеризовано параметри оцінювання конкурентного середовища, розкрито механізми впливу на нього транснаціональних корпорацій, виявлено та оцінено особливості конкурентного впливу ТНК на український ринок.

Сучасне національне конкурентне середовище формується під впливом внутрішніх та зовнішніх, об’єктивних та суб’єктивних чинників, маючи певну об’єктивність і суб’єктивність, сфери та рівні прояву, характер та ступінь впливу, можливості регулювання. Як синтез взаємодіючих ринків його доцільно характеризувати за: ступенем передбачуваності (визначене й невизначене); динамікою змін (реактивне й повільно реагуюче); рівнем конкуренції (жорстке та відносно нежорстке). Показано, що інтернаціоналізація ринків якісно змінює умови і чинники розвитку конкурентного середовища, яке дедалі все більше набуває глобальних рис. За таких умов підтримка ефективного конкурентного середовища стає важливою функцією держави, що вкрай актуально і для України. В дисертації увага акцентується на тому, що за експертними оцінками конкурентне середовище в Україні обумовлене переважно зовнішньою конкуренцією українських підприємств з підприємствами країн близького (32%) та далекого (29%) зарубіжжя, в той час як внутрішня конкуренція між українськими підприємствами становить 39%. Разом із тим показано, що в цілому наявна система захисту економічної конкуренції забезпечує збереження національного конкурентного сектору економіки, хоча його розширення протягом останніх років було несуттєвим, а в окремих галузях та сферах економічної діяльності практично не відбувалося.Вплив діяльності ТНК на розвиток конкурентного середовища приймаючої країни є подвійним: з одного боку – позитивний (місцеві операції ТНК вочевидь підвищують конкуренцію на ринках унаслідок продуктової диференціації, активної реклами, впровадження нових продуктів на базі інноваційного потенціалу корпорацій; уможливлюється реалізація крупних інвестиційних проектів, створюються додаткові робочі місця тощо), а з другого – негативний (діяльність ТНК на національному ринку може спричинити викривлення в розподілі монопольних і конкурентних сил; корпорації під час створення нових робочих місць намагаються скоротити витрати за рахунок зменшення оплати праці персоналу, ігнорування соціальних та інфраструктурних програм тощо, що негативно позначається як на конкуренції, так і на економічному розвитку в цілому). При цьому, наслідками впливу транснаціоналізації на розвиток конкурентного середовища через вказані форми впливу можна вважати зміну рівня концентрації на ринку, зміну бар’єрів входження в галузь, вплив на диференціацію продукції та її якість, отримання додаткових переваг власності, розміщення та інтерналізації тощо. Загалом автором обґрунтовується висновок щодо дуалістичної симетричності впливу іноземних ТНК на національне конкурентне середовище (табл. 1).

Таблиця 1

Симетричний дуалізм впливу іноземних ТНК на національне конкурентне середовище

Транснаціональні впливи

Позитивні

Негативні

Приплив іноземного капіталу та активізація інвестиційного процесу

Звуження інвестиційного потенціалу через вивіз капіталу, транснаціональні злиття і поглинання

Зростання ефективності національного виробництва і рівня зайнятості

Захоплення ТНК найбільш розвинутих й перспективних сегментів внутрішнього ринку

Позитивний вплив на пропозицію, якість та асортимент товарів і послуг

Дискредитація цін через використання трансфертних цін ТНК

Технологічне оновлення галузей національної економіки

Технологічна консервація економіки через використання трансфертних цін ТНК

Розвиток експорту через світові транснаціональні структури

Стримування національного експорту через монопольні позиції ТНК

Приріст ринкової частки у світовій економіці, сприяння інтеграції у глобальні ринки

Периферизація національної економіки, консервація її ресурсно-сировинної спеціалізації

Залучення зарубіжного досвіду ефективного менеджменту

Нейтралізація національних управлінських та соціоментальних традицій

Формування позитивного міждержавного іміджу держави

Неекономічне лобіювання інтересів ТНК та політичний тиск на національний уряд

У руслі авторської гіпотези щодо пріоритету стратегічних мотивацій ТНК в аналітичних оцінках їхнього впливу на конкурентне середовище національної економіки доведено, що такий вплив забезпечується переважно через первісні інвестиції і, особливо, транскордонні злиття та поглинання, а також контрактні форми співробітництва (франчайзинг, аутсортинг, лізинг, ліцензування, договори підряду, інжиніринг та ін.) за відносно незначного впливу експортних стратегій (рис 1).

Рис. 1. Форми впливу ТНК на конкурентне середовище приймаючих країн

Реалізація переважно інвестиційних та контрактних стратегій ТНК сприяє формуванню вертикально інтегрованих корпорацій, територіально-галузевих кластерів, транснаціональних фінансово-промислових груп, міжнародних спільних підприємств, стратегічних альянсів і мережевих структур. У результаті, в приймаючих країнах значно зростає інтенсивність конкуренції з боку іноземних підприємств, посилюється їхній вплив на конкурентну структуру ринків.

Окрема увага автора зосереджується на детальному аналізі стану конкурентного середовища в окремих галузях економіки України, змін в його структурі в умовах транснаціоналізації. Показано, що під впливом діяльності ТНК найбільших змін зазнали: фінансово-банківський сектор економіки, ринки роздрібної торгівлі, молочної продукції, кондитерських виробів, пива та інші. Практичним дослідженням впливу ТНК на конкурентне середовище національної економіки є аналіз ринків виробництва олії та миючих засобів. Шляхом розрахунку показників економічної концентрації ринку (Індекс Херфіндаля-Хіршмана, коефіцієнт ринкової концентрації, індекс Лінда, дисперсія ринкових часток суб’єктів господарювання) проведено аналіз зміни конкурентного середовища до і після входження на ринок іноземних ТНК, що дало можливість визначити, що вплив ТНК є неоднозначним і в обох випадках наслідком є зміна структури ринків та концентрації на них.

Загалом, українська економіка тільки починає отримувати реальні вигоди від діяльності ТНК на її території, оскільки у всіх досліджених секторах і галузях спостерігається загальний позитивний конкурентний вплив на споживачів унаслідок зниження цін, кращої якості та ширшого асортименту продукції. Одночасно ТНК орієнтуються переважно на створення збутових мереж, просуваючи свій продукт на українському ринку і українські споживачі фактично субсидують виробництва тих країн, де розміщується материнське підприємство ТНК. Окрім збутових мереж, ТНК схильні розвивати в Україні підприємства з первинної переробки, що негативно позначається на стані навколишнього середовища і запасах сировини. У деяких випадках ТНК набувають панівного становища на ринку, що призводить до його неефективного функціонування, обмежує вигоди споживачів і динаміку зростання галузі, дискредитує національних виробників. Стають можливими деструктивні ідеологічний, політичний та корпоративний впливи, що є загрозливим щодо забезпечення національних економічних інтересів.

У розділі 3 «Конкурентна політика у державному регулюванні діяльності ТНК» проведено аналіз регулювання діяльності ТНК та окреслено шляхи його удосконалення, розроблено модель конкурентної політики України за умов транснаціоналізації її економіки, показано конкурентний потенціал українських ТНК та обґрунтовано макроекономічні заходи його реалізації.

За умов неоднозначного впливу ТНК на стан національних конкурентних відносин роль держави полягає, насамперед, в орієнтованому на національні інтереси регулюванні транснаціональної діяльності на внутрішньому ринку. З одного боку, необхідне сприяння конкуренції між національними підприємствами, в тому числі державними, яке забезпечує конкурентоспроможність і на зовнішніх ринках; з другого – поміркований протекціонізм, особливо стосовно стратегічно значимих, технологічно перспективних та соціально орієнтованих галузей.

Ґрунтуючись на авторському аналізі, показано, що для експансії іноземних ТНК в Україну притаманна певна етапність, що обумовлена як світогосподарською кон’юнктурою, так і станом національної економіки: перший етап (1991–1992) – інтенсивне створення спільних підприємств невеликого розміру із залученням капіталу приватних іноземних інвесторів на основі особистих зв’язків, переважно для імпорту іноземної продукції в Україну та експорту кон’юнктурно конкурентоспроможної продукції українських підприємств; другий (1993–1996) – пік приходу іноземних ТНК в Україну, коли було відкрито більшість їх представництв, філій, спільних підприємств та дочірніх компаній, що обумовлювалось надзвичайно сприятливим для певних категорій іноземних інвесторів законодавством; третій (1997–2007) – невизначеність іноземних інвесторів із-за скасування пільг та стабілізація ситуації внаслідок корекції національного законодавства; четвертий етап (2008–2009) безпосередньо пов’язаний зі світовою фінансовою кризою, наслідки якої суттєво впливають як на діяльність іноземних ТНК в Україні, так і на мотивацію глобально орієнтованого інвестиційного бізнесу.

На сьогодні присутність ТНК є значимою практично на всіх сегментах українського ринку, що в цілому покращує параметри національного конкурентного середовища, позитивно впливає на мікро- та макроекономічну динаміку. Разом із тим, автором підтверджено, що гальмування ефективної діяльності ТНК в Україні, ускладнення інтеграції українських фірм у міжнародні корпоративні системи обумовлені: невизначеністю економічного середовища, великим податковим тягарем, труднощами у визначенні чітких умов отримання прав власності, заниженим можливим рівнем прибутку, нестабільністю політичного середовища, обмеженістю матеріальної інфраструктури, бюрократизмом і корупцією місцевих та центральних органів влади, складнощами ліцензійних, сертифікаційних і митних процедур, недостатнім захистом прав інтелектуальної власності, відсутністю незалежної судової влади.

У сучасних умовах особлива увага має спрямовуватись на формування ефективної конкурентної політики держави, тобто створення дієвого механізму, який здатний до саморегуляції, підтримання належного рівня конкурентних відносин між усіма суб’єктами національного ринку, включаючи ТНК (рис. 2).

Важливою ознакою цього механізму є формування національної конкурентної політики у контексті євроінтеграційного курсу України. Нагальною необхідністю є вироблення та реалізація такої моделі конкурентної політики, яка б відповідала принципам і нормам Європейського Союзу, для чого, в свою чергу, необхідна гармонізація національної законодавчої бази.Рис. 2. Формування державної політики щодо діяльності ТНК

Національний капітал здатен конкурувати з транснаціональними структурами за умови, якщо він сам структуруватиметься в потужні транснаціональні утворення, які спроможні проводити активну зовнішньоекономічну політику. Альтернативою та суттєвою противагою експансії іноземних ТНК могло б стати для України створення власних легітимних корпоративних структур, які виконували б роль флагманів економіки, формуючи нову якість національного конкурентного середовища.


Висновки
У дисертації наведене теоретичне узагальнення та запропоноване нове вирішення наукового завдання щодо активізації позитивного впливу діяльності ТНК на розвиток конкурентного середовища національної економіки. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки.

 1. Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується всебічним розширенням та поглибленням міжнародних економічних відносин у виробничій, торговельній, фінансово-інвестиційній сферах. Під впливом процесів транснаціоналізації відбувається якісна трансформація світогосподарської структури з переходом до глобальної акумуляції та перерозподілу ресурсів. Теоретичні концепції ТНК (неокласична теорія вивезення капіталу, теорія ринкової влади, теорія монополістичних переваг, теорія життєвого циклу галузі, теорія олігополістичної реакції, теорія інтерналізації, теорія трансакційних витрат, еклектичної парадигми, теорія конкурентних переваг) у цілому відображають сучасну мотивацію їхньої міжнародної експансії. Теоретичне розмаїття оцінок впливу ТНК на економіку приймаючих країн обумовлене різноманітністю типів їхньої міжнародної діяльності, міжгалузевим характером наукових досліджень та багаторівневістю аналізу.

 2. На макроекономічному рівні транснаціоналізація забезпечує приплив до національної економіки капіталу, сприяє її технологічному вдосконаленню, динамізує внутрішній ринок та підвищує його конкурентність, зміцнює зовнішньоекономічні позиції країни. На мікроекономічному рівні забезпечується залучення ресурсів для технологічної модернізації, розширюються та диверсифікуються міжнародні зв’язки у світових корпоративних системах, адаптується передовий зарубіжний досвід управління, підвищується кваліфікація національного персоналу тощо. Водночас уможливлюється захоплення іноземними фірмами найбільш розвинутих та перспективних сегментів ринку; посилюється нестійкість інвестиційного процесу внаслідок деінвестування, цінова дестабілізація ринків через використання механізму трансфертних цін, монополізація ринків, зростання тиску на уряд приймаючої країни для лобіювання інтересів ТНК, еміграція висококваліфікованої робочої сили.

 3. Формування національного конкурентного середовища відбувається під впливом внутрішніх і зовнішніх політико-правових економічних і соціокультурних чинників. Воно має певну об’єктивність і суб’єктивність, сфери та рівні прояву, характер та ступінь впливу, можливості регулювання. В умовах транснаціоналізації ринків якісно змінюються умови та чинники розвитку конкурентного середовища, яке дедалі більше набуває глобальних рис. За таких умов підтримка ефективного конкурентного середовища стає важливою функцією держави, що вкрай актуально і для України, національний ринок якої практично у всіх сегментах перебуває під зростаючим впливом експансіоністських стратегій зарубіжних ТНК при нерозвиненості і законодавчій неврегульованості розвитку власних транснаціональних структур.

 4. Визначаючий вплив на формування та розвиток конкурентного середовища приймаючої країни мають інвестиційні стратегії входження ТНК на зарубіжні ринки шляхом інвестицій в нове виробництво, створення спільних підприємств і стратегічних альянсів, злиттів та поглинань, які змінюють концентрацію на ринках, інтенсивність та форми конкуренції. Конкурентні механізми ринку модифікуються під впливом контрактних форм транснаціональної діяльності, що забезпечує диверсифікацію корпоративних переваг. Підвищуючи конкурентність національного ринку, крупні іноземні компанії захоплюють найбільш розвинуті та перспективні його сегменти, посилюють цінову дестабілізацію, монополізують прибуткові ринкові ніші. Це підтвердив секторальний аналіз конкурентного впливу ТНК на ринки виробництва олії та миючих засобів в Україні.

 5. Регулятивна роль держави стосовно ТНК є двоякою: з одного боку, активне сприяння залученню іноземного капіталу, особливо в його найбільш ефективних підприємницьких формах, а з другого – поміркований протекціонізм в окремих сферах і видах діяльності. Основні етапи експансіоністської політики світових ТНК відображають як глобальну трансформацію умов бізнес-діяльності, так і еволюцію системи режимів іноземного інвестування. Удосконалення механізму державного регулювання діяльності ТНК в Україні доцільне у межах формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики з використанням законодавчих, економічних та організаційно-координаційних важелів впливу, що особливо стосується фінансових трансакцій ТНК.

 6. Конкурентна політика в умовах транснаціоналізації має бути спрямована на досягнення основних цілей державного регулювання, визначених і структурованих у межах внутрішньої та зовнішньої промислової, торгової, фінансової, інвестиційної та інноваційної державної економічної політики. Стосовно ТНК необхідно створити законодавчу базу, адекватну стратегічним національним інтересам та міжнародним нормам корпоративної діяльності. Через моніторинг національного конкурентного середовища, відкритість ринків, контроль за конкурентністю та транспарентністю поведінки ТНК формуються національний, пільговий чи обмежувальний режими їх входу та діяльності на українському ринку. Важливо створити макроекономічні умови конкурентного розвитку, нейтралізувати зловживання економічною владою іноземних ТНК.

 7. Вагомою складовою ефективної конкурентної політики є транснаціоналізація українського капіталу як альтернатива експансії іноземних ТНК. Створенню власних корпоративних структур, мають передувати урядовї програми їх стимулювання. За системного підходу можливе різке підвищення конкурентоспроможності економіки у гірничо-металургійній, авіакосмічній, агропромисловій сферах та ринковій інфраструктурі. При цьому забезпечення балансу між іноземними та українськими ТНК загострить конкурентну боротьбу на ринку і сприятиме як більш повному задоволенню потреб споживачів, так і інтеграції національного ринку у світовий.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

Монографія:

 1. Хоменко І. Б. Конкурентна політика в умовах ринкової трансформації національної економіки: [колективна монографія] / Лагутін В. Д., Герасименко А. Г., Головко Л. С., Хоменко І. Б. / За ред. д-ра екон. наук, проф. В. Д. Лагутіна. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2008. – 308 с. – 19,25 д.а. (Особисто дисертанту належить – 0,71 д. а.; п. 7.2 «Розробка моделі ефективної конкурентної політики держави в умовах глобалізації»). – С. 288 – 304.

У наукових фахових виданнях:

 1. Гельнер І. Б. (Хоменко І. Б.) Вплив процесу транснаціоналізації світової економіки на економіки країн базування / І. Б. Гельнер // Вісник Академії митної служби України. – 2006 . – №2. – С. 44 – 48, (0,32 д. арк.).

 2. Гельнер І. Б. (Хоменко І. Б.) Національна конкурентоспроможність України в умовах транснаціоналізації світового фінансового простору / І. Б. Гельнер // Вісник Львівської комерційної академії. – 2007. – № 27. – С. 207 – 211, (0,21 д. арк.).

 3. Гельнер І. Б. (Хоменко І. Б.) Особливості механізмів трансфертного ціноутворення у транснаціональних корпораціях / І. Б. Гельнер // Наукові праці НДФІ – 2007. – № 2. – С. 77 – 84, (0,38 д. арк.).

 4. Гельнер І. Б. (Хоменко І. Б.) Конкурентні стратегії транснаціональних корпорацій в умовах транснаціоналізації / І. Б. Гельнер // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2007. – № 1. – С. 91 – 100, (0,43 д. арк.).

 5. Гельнер І. Б. (Хоменко І. Б.) Модифікація системи державного регулювання діяльності ТНК в Україні / І. Б. Гельнер // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4. – С. 163 –167, (0,47 д. арк.).

 6. Гельнер І. Б. (Хоменко І. Б.) Особливості мотивів транснаціоналізації шляхом транскордонного злиття та поглинання / І. Б. Гельнер // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 12. – С.183-186, (0,3 д. арк.).

 7. Гельнер І. Б. (Хоменко І. Б.) Транснаціоналізація як чинник нерівності вихідних умов конкуренції на ринку / І. Б. Гельнер // Вісник КНТЕУ. – 2006. – № 6. – С. 23 – 28, (0,3 д. арк.).

 8. Хоменко І. Б. Особливості впливу транснаціональних корпорацій на конкурентне середовище в економіці / І. Б. Хоменко // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – С.163 – 166, (0,38 д. арк.).

 9. Хоменко І. Б. Особливості інвестиційної діяльності ТНК в Україні / І. Б. Хоменко // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – № 1. – С. 71 – 78, (0,46 д. арк.).

 10. Хоменко І. Б. Модель ефективної конкурентної політики в умовах транснаціоналізації / І. Б. Хоменко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. № 2. – С. 12 – 16, (0,33 д. арк.).

В інших наукових виданнях:

 1. Gelner I. (Khomenko I.) Transnational corporations and developing countries / Gelner I. // Конкурентоздатність територій і підприємств у взаємозалежному світі: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. – Д.: ТОВ «ДЕГІ». – Ч.1. – 2005. – С. 135 – 137, (0,15 д. а.).

 2. Гельнер І. Б. (Хоменко І. Б.) Вдосконалення державної політики щодо підвищення ефективності функціонування міждержавних корпоративних структур / І. Б. Гельнер // Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції ЖДУ імені Івана Франка. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка. – 2005. – С. 66 – 69, (0,27 д. а.).

 3. Гельнер І. Б. (Хоменко І. Б.) Вплив транснаціоналізації світової економіки на економіку приймаючої країни / І. Б. Гельнер // Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ. – Академія митної служби України. – 2005. – С. 154 – 155, (0,1 д. а.).

 4. Гельнер І. Б. (Хоменко І. Б.) Інтернаціоналізація науково-дослідницької діяльності, як основна риса сучасних ТНК / І. Б. Гельнер // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичнійїїої конференції. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2006. – С. 50 – 52, (0,1 д. а.).

 5. Гельнер І. Б. (Хоменко І. Б.) Конкурентоспроможність економіки України в умовах фінансової транснаціоналізації / І. Б. Гельнер // Реструктуризація розвитку фінансового ринку в Україні: філософія, стратегія, тактика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2007. – С. 10 – 11, (0,07 д. а.).

 6. Гельнер І. Б. (Хоменко І. Б.) Національна конкурентоспроможність України в умовах транснаціоналізації світового фінансового простору / І. Б. Гельнер // Сучасний стан та перспективи розвитку банківської справи в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів. – 2007. – С. 138 – 140, (0,09 д. а.).

 7. Гельнер І. Б. (Хоменко І. Б.) Транснаціональні корпорації як основа розвитку транснаціоналізації світової економіки / І. Б. Гельнер // Управління стратегічними змінами на підприємстві: концептуальні засади, методологія та практика: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2005. – С. 106 – 108, (0,13 д. а.).

 8. Хоменко І. Б. Формування економічної системи регіону за участю транснаціонального капіталу / І. Б. Хоменко // Новітні тенденції і стратегії розвитку міжнародної торгівлі: фінансово-економічний та правовий аспекти: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. – К.:УАЗТ. – 2007. – С.137 – 139, (0,12 д. а.).

 9. Хоменко І. Б. Формування вітчизняних ТНК як чинник підвищення конкурентоспроможності національної економіки / І. Б. Хоменко // Пріоритети національно-економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2008. – С. 70 – 71, (0,09 д. а.).

Анотація
Хоменко І. Б. Вплив транснаціональних корпорацій на конкурентне середовище національної економіки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2010.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних засад виявлення і оцінки впливів ТНК на конкурентне середовище національної економіки та обґрунтуванню конкурентної політики держави в умовах глобалізації. Розкрито сучасну сутність транснаціоналізації та розглянуто стратегічні впливи ТНК на економіку приймаючих країн. Виявлено механізми впливу ТНК на умови формування та параметри конкурентного середовища, оцінено особливості транснаціоналізації української економіки.

Проведено аналіз регулювання діяльності ТНК та окреслено шляхи його удосконалення, розроблено модель конкурентної політики держави за умов транснаціоналізації бізнесу. Значну увагу приділено конкурентному потенціалу українських ТНК та обґрунтуванню макроекономічних заходів його ефективної реалізації.Ключові слова: транснаціоналізація, приймаюча країна, стратегії ТНК, прямі інвестиції, злиття і поглинання, контрактні форми міжнародного співробітництва, національне конкурентне середовище, глобалізація, державна конкурентна політика.
АННОТАЦИЯ
Хоменко И. Б. Влияние транснациональных корпораций на конкурентную среду национальной экономики. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.02 – Мировое хозяйство и международные экономические отношения. – ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», Киев, 2010.

Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических принципов выявления и оценивания влияний ТНК на конкурентную среду национальной экономики и обоснованию конкурентной политики государства в условиях глобализации. Раскрыта современная сущность транснационализации и рассмотрено стратегическое влияние ТНК на экономику принимающих стран. Определены механизмы влияния ТНК на условия формирования и параметры конкурентной среды, оценены особенности транснационализации украинской экономики.

Проведен анализ регулирования деятельности ТНК и определены пути его усовершенствования, разработана модель конкурентной политики государства в условиях транснационализации бизнеса. Значительное внимание уделено конкурентному потенциалу украинских ТНК и обоснованию макроэкономических мер его эффективной реализации.Ключевые слова: транснационализация, принимающая страна, стратегии ТНК, прямые инвестиции, слияние и поглощение, контрактные формы международного сотрудничества, национальная конкурентная среда, глобализация, государственная конкурентная политика.
SUMMARY
Khomenko I. B. Impact of transnational corporations on competitive environment of national economy.Manuscript.

Dissertation for the Academic Degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. – SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University», Kyiv, 2010.

The dissertation deals with the complex study of theoretical background for revealing and assessing transnational corporations’ impacts upon the competitive environment of national economy and grounding public competition policy in the globalization setting.

The nature of transnationalization as of an objective process in globalized economic development is revealed and the up-to-date theoretical concepts of transnational corporations are summed up. It is found out that trans-nationalization has a controversial character with regard to positive and negative impacts of transnational corporations on the economy of receiving countries. It is suggested to conduct complex assessment of impacts on the basis of comparative analysis of strategic motivations for export, investment and contract transnational expansions.

The analysis carried out by the author showed that the diversity of opinions on the impacts of transnational corporations on national economy reflects both the variety of types of their international activities and the differentiated global commercial position of receiving countries, which in its turn explains the complexity of analysis ant its cross-industrial nature. As for macroeconomics it is proposed to form the evaluation of transnational corporations’ impact on national economy in the terms of comparative analysis of strategic motivations of transnational expansion, where the key efficiency factor is the type of resources relocated to the receiving country (ready to sell products, tangible and intangible assets). With regard to this the author suggests to identify passive and active export strategies, different types of contract strategies, investment strategies with full or partial transnational control. The previously studied impact of transnational corporations on macroeconomic dynamics of receiving countries and the possibility of generating multiplying effects, which is typical for investment strategies, were further developed. An important characteristic of this tool is the formation of national competitive police in the context of European integration process of Ukraine. The vital need to develop and implement the model of competitive policy corresponding to standards and regulations of European Union was proved.

Conditions of competitive environment formation in the economic globalization setting are defined and it is shown that this setting should be characterized and assessed with a degree of predictability, dynamics of change and level of competition. Symmetrical dualism in the tools of impact of transnational corporations on receiving countries’ competitive environment is revealed; the scale and features of foreign transnational corporations’ influence on Ukrainian market are assessed. It is proved that the strengthening of competition from foreign corporations, the intensification of their impact upon the structure and dynamics of the national market are caused by pursuing investment and contract strategies and creating vertically integrated corporations, area and sector clusters, international strategic alliances and network structures. Special attention is given to detailed analysis of the competitive environment in certain sectors of Ukrainian economy and its transformations under the conditions of transnationalization.

The analysis of transnational corporations’ activities regulations on national level is conducted and the ways of their enhancement are lined out. The landmarks of expansion of foreign transnational corporations on Ukrainian market are shown, which is stipulated both by their strategies and the changes in regulatory policy. It is proved that global transnational corporations are practically and significantly present in all segments of the market, which in general improves the profile of national competitive environment and has a positive impact on micro and macroeconomic dynamics. At the same time it is identified that the reasons of slowdown in efficiency of transnational corporations’ activities are caused by political and legal ambiguities, relatively low and unpredictable profitability levels, infrastructure underdevelopment, organizational difficulties, bureaucracy and corruption.

Competition policy model for countries in the conditions of business trans-nationalization is worked out. In the context of priorities of internal, external, investment, innovation and structural national policies its aim is to ensure equal entry opportunities for transnational companies and domestic producers. In modern conditions it is essential to develop established legislation with regard to transnational corporations, and to control the transparency of their activities with selective encouragement of economically and socially important projects.

National capital proves to be able to compete with transnational structures only at the condition if it can structure itself in powerful transnational formations capable of implementing strong economic policy. An alternative and counterweight to the expansion of foreign transnational corporations in Ukraine is creation of its own legitimate corporate structures which would play the role of economic flagman ships and form a new quality of national competitive environment.

Special attention is given to competitive potential of Ukrainian transnational corporations. It is proved that foundation of the own legitimate transnational corporate structures is able to shape a new quality of national competitive environment. A complex of macroeconomic measures for efficient trans-nationalization of Ukrainian economy is grounded.Key words: transnationalization, receiving country, strategies of transnational corporations, direct investments, mergers and acquisitions, contract forms of international cooperation, domestic competitive environment, globalization, national competition policy.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка