Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економікиСторінка4/4
Дата конвертації07.05.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4

НА ПИСЬМОВОМУ ІСПИТІ


До складу кожного білета входить 6 питань, які мають узагальнений комплексний характер. Відповідь на кожне з 6 питань білета оцінюється окремо з диференціацією в 10, 5, 0 балів.
Відповідь на кожне з 6 питань оцінюється в:
10 балів - якщо відповідь студента:

 • містить повне, розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу;

 • виявляє при цьому високі знання студентом усієї програми навчальної дисципліни, його вміння користуватися різноманітними методами наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти їх характерні риси та особливості;

 • відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх взаємозв’язку і взаємодії, правильне формулювання відповідних тлумачень;

 • свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів (для найважливіших – необхідно знати рік їх прийняття);

 • містить аналіз змістовного матеріалу, порівняння різних поглядів на дану проблему, самостійні висновки студента, формулювання та аргументацію його точки зору;

 • містить, поряд із теоретичним матеріалом, фактичні дані (статистичні, результати судової практики і т.ін.), їх оцінку та порівняння;

 • логічно і граматично правильно викладена;


5 балів – якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона має хоча б один з таких недоліків:

 • є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання,

 • є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів, нечіткі характеристики відповідних явищ;

 • не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповідних наукових теорій, концепцій і т.ін.; недостатньо використано дані юридичної практики, інший фактичний і статистичний матеріал;

 • свідчить про наявність прогалин у знаннях студента;

 • викладена з порушенням логіки подання матеріалу,

 • містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень;


0 балів – якщо студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни.
Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за всі 6 питань.

V. ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Для студентів заочної форми навчання об’єктом поточного контролю є виконання модульних завдань, а також виконання вибіркових індивідуальних завдань.В рамках даної дисципліни для студентів заочної форми навчання передбачено проведення одного модульного контролю, що включає 6 модульних завдань. Кожне модульне завдання може включати одне програмне питання, або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 5).Кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів (максимальна оцінка за модуль для студентів заочної форми навчання – 30 балів).Крім того, студенти заочної форми навчання можуть виконувати вибіркові індивідуальні завдання.

Вибіркові індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання можуть бути оцінені у 0, 5 або 10 балів.

Перелік тем для рефератів (есе) та приклади вибіркових індивідуальних завдань для студентів заочної форми навчання такі ж самі, як і для інших форм навчання.

Результати поточного контролю включаються до підсумкової оцінки разом з результатами письмового іспиту.

Критерії оцінювання знань студентів заочної форми такі ж самі як і для інших форм навчання.
Типові завдання для модульного контролю

(для заочної форми навчання):

Варіант 1.

 1. Поняття і предмет земельного права.

 2. Право приватної власності на землю.

 3. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

 4. Система і повноваження органів управління у галузі земельних відносин.

 5. Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання.

 6. Поняття, сутність і порядок проведення рекультивації порушених земель.


Варіант 2.

 1. Функції і місце аграрного права в системі права України.

 2. Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними і комунальними сільськогосподарськими підприємствами.

 3. Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності.

 4. Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.

 5. Договір контрактації сільськогосподарської продукції: поняття і специфіка.

 6. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства.

VІ. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

ДВНЗ „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.ГЕТЬМАНА”
Спеціальність: 6402 “Правознавство”

Дисципліна: Земельне та аграрне право
Екзаменаційний білет № 1


 1. Територіальна структура і основні повноваження Державного комітету України із земельних ресурсів у галузі земельних відносин.

 2. Право власності на землю юридичних осіб.

 3. Правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 4. Проблема визначення спеціального виду юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства.

 5. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві.

 6. Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств.


Затверджено на засіданні кафедри правового регулювання економіки.

Протокол № ____ від ___________ р.

Екзаменатор О.С. Літошенко


Зав. кафедрою В.Ф. Опришко
VІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Основна література


Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВРУ. – 1996. - № 30. – ст. 141;

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // ВВРУ. – 2002. - №№ 3-4. – ст. 27;

 3. Закон України від 15 травня 1992 р. "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" // ВВРУ. – 1992. – № 32. – ст. 453;

 4. Закон України від 16 червня 1992 р. “Про природно-заповідний фонд” // ВВРУ. – 1992. - № 34. – ст. 502;

 5. Закон України від 19 березня 1996 р. "Про плату за землю" // ВВРУ. – 1996. - № 45. – ст. 238;

 6. Закон України від 17 липня 1997 р. "Про сільськогосподарську кооперацію" // ВВРУ. - 1997. – № 39. – ст. 261;

 7. Закон України від 6 жовтня 1998 р. “Про оренду землі” // ВВРУ. – 1998. – № 46-47. – ст. 280;

 8. Закон України від 17 грудня 1998 р. “Про фіксований сільськогосподарський податок” // ВВРУ. – 1999. – № 5-6. – ст. 39;

 9. Закон України від 14 січня 2000 р. “Про меліорацію земель” // ВВРУ. – 2000. - № 11. – ст. 90;

 10. Закон України від 20 квітня 2000 р. “Про планування і забудову територій” // ВВРУ. – 2000. - № 31. – ст. 250;

 11. Закон України від 8 червня 2000 р. “Про охорону культурної спадщини” // ВВРУ. – 2000. - № 39. – ст. 333;

 12. Закон України від 5 жовтня 2000 р. “Про курорти” // ВВРУ. – 2000. - № 50. – ст. 435;

 13. Закон України від 4 липня 2002 р. “Про зерно та ринок зерна в Україні” // ВВРУ. – 2002. - № 35. – ст. 258;

 14. Закон України від 19 червня 2003 р. “Про фермерське господарство” // ВВРУ. – 2003. - № 45. – ст. 363;

 15. Закон України від 19 червня 2003 р. “Про охорону земель” // ВВРУ. – 2003. - № 39. – ст. 349;

 16. Закон України від 15 травня 2003 р. “Про особисте селянське господарство” // ВВРУ. - 2003. – № 29. – ст. 232;

 17. Закон України від 22 травня 2003 р. “Про землеустрій” // ВВРУ. – 2003. - № 36. – ст. 282.

 18. Закон України від 11 грудня 2003 р. “Про оцінку земель” // ВВРУ. – 2004. - № 15. – ст. 229.

 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. № 15 “Про порядок ведення державного земельного кадастру”;

 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р. № 661 “Про затвердження Положення про моніторинг земель”;

 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 “Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”;

 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. № 783 “Про проведення індексації грошової оцінки земель”;

 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 502 “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб”;

 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531 “Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”;

 25. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 17 жовтня 2002 р. № 175 “Про Порядок консервації земель”;

 26. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 2 липня 2003 р. № 174 “Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель”.

Навчальна та навчально-методична література:

 1. Земельне право України. Академічний курс: підручник / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

 2. Земельне право України: Навчальний посібник / Мірошниченко А.М. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432 с.

 3. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2007. – 448 с.

 4. Земельне право України: Підручник / За ред. Погрібного О.О., Каракаша І.І. – К.: Істина, 2003. – 448 с.

 5. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), В.Г. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.; За ред. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

2. Додаткова література:


Нормативно-правові акти:

 1. Лісовий кодекс України від 8 лютого 2006 р. // ВВРУ. – 2006.–№ 21.– ст.170;

 2. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. // ВВРУ. – 1994. - № 36. – ст. 341;

 3. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // ВВРУ. – 1995. - № 24. – ст. 190;

 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВРУ. – 2003. - №№ 40-44. – ст. 356;

 5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВРУ. – 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. – ст. 144;

 6. Закон від 25 червня 1991 р. "Про охорону навколишнього природного середовища" // ВВР. – 1991. – № 41. – ст. 546;

 7. Закон України від 25 червня 1992 року “Про ветеринарну медицину” (в редакції Закону України від 15 листопада 2001 р.) // ВВРУ. – 2002. - № 8.- ст. 62;

 8. Закон України від 16 листопада 1992 р. “Про основи містобудування” // ВВРУ. – 1992. - № 52. – ст. 683;

 9. Закон України від 21 квітня 1993 р. “Про охорону прав на сорти рослин” (в редакції Закону України від 17 січня 2002 р.) // ВВРУ. – 2002. - № 23. – ст. 163;

 10. Закон України від 30 червня 1993 р. “Про карантин рослин” (в редакції Закону України від 3 квітня 2003 р.) // ВВРУ. – 2003. - №28. – ст. 212;

 11. Закон України від 15 грудня 1993 р. “Про племінну справу в тваринництві” (в редакції Закону України від 21 грудня 1999 р.) // ВВРУ. – 2000. - № 6-7. – ст. 37;

 12. Закон України від 10 листопада 1994 р. “Про транспорт” // ВВРУ. – 1994. - № 51. – ст. 446;

 13. Закон України від 9 лютого 1995 р. “Про екологічну експертизу” // ВВРУ. – 1995. - № 8. – ст. 54;

 14. Закон України від 2 березня 1995 р. "Про пестициди і агрохімікати" // ВВРУ. – 1995. – № 14. – ст. 91;

 15. Закон України від 29 червня 1995 р. “Про музеї та музейну справу” // ВВРУ. – 1995. - № 25. – ст. 191;

 16. Закон України від 15 вересня 1995 р. “Про туризм” // ВВРУ. – 1995. - № 31. – ст. 241;

 17. Закон України від 22 грудня 1995 р. “Про поставки продукції для державних потреб” // ВВРУ. – 1996. - № 3. – ст. 9;

 18. Закон України від 10 липня 1996 р. “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” // ВВРУ. – 1996. - № 41. – ст. 188;

 19. Закон України від 14 жовтня 1998 р. “Про захист рослин” // ВВРУ. – 1998. - № 50-51. – ст. 310;

 20. Закон України від 18 березня 1999 р. “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець” // ВВРУ. – 1999. - № 18. – ст. 139;

 21. Закон України від 9 квітня 1999 р. “Про рослинний світ” // ВВРУ. – 1999. - № 22-23. – ст. 198;

 22. Закон України від 22 лютого 2000 р. “Про бджільництво” // ВВРУ. – 2000. - № 21. – ст. 157;

 23. Закон України від 13 грудня 2001 р. “Про тваринний світ” // ВВРУ. – 2002. - № 14. – ст. 97;

 24. Закон України від 7 лютого 2002 р. “Про Генеральну схему планування території України” // ВВРУ. – 2002. - № 30. – ст. 94;

 25. Закон України від 26 грудня 2002 р. “Про насіння і садивний матеріал” // ВВРУ. – 2003. - № 13. – ст. 92;

 26. Закон України від 6 лютого 2003 р. “Про рибу, інші живі водні ресурси та харчову продукцію з них” // ВВРУ. – 2003. - № 15. – ст. 107;

 27. Закон України від 15 травня 2003 р. “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” // ВВРУ. – 2003. - № 31-32. – ст. 263;

 28. Закон України від 19 червня 2003 р. “Про державний контроль за використанням і охороною земель” // ВВРУ. – 2003. - № 39. – ст. 350;

 29. Закон України від 10 липня 2003 р. “Про кооперацію” // ВВРУ. – 2004. – № 5. – ст. 35;

 30. Закон України від 1 липня 2004 р. “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” // ВВРУ. – 2004. - № 51. – ст. 553;


Навчальна та навчально-методична література:

 1. Саблюк П.Т. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції. Практичний посібник. - К.: ІАЕ, 2000. – 556 с.

 2. Семчик В.І. Проблеми власності і господарювання у сільському господарстві. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. - 216 с.

 3. Янчук В.З., Статівка А.М., Титова Н.І. Аграрне право України: Практикум. - К.: Юрінком Інтер, 2001.- 256 с.

 4. Саблюк П.Т. Ринкова трансформація економіки АПК: Колективна монографія: У 4-ч. - К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2002.

 5. Даніленко А.С. Формування ринку землі в Україні. – К.: Урожай, 2002.- 280 с.

 6. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Наукове видання. – К.: Профі, 2002.- 256 с.

 7. Луняченко В. Землі сільськогосподарського призначення: правовий режим використання громадянами на праві власності. - Одеса: Латстар, 2002. – 180 с.

 8. Ковтун М.Г. Земельне право: курс лекцій. – К.: ТП Пресс, 2003. – 208 с.

 9. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Ін Юре, 2004. – 748с.

 10. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України: Навчально-практичний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене. - Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004. – 688 с.

 11. Шеремет А.П. Земельне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 632 с.

 12. Соловій І.П., Іванишин О.Т., Лавний В.В. та ін. Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування. – Львів: Афіша, 2005. – 400 с.

 13. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний і науково-практичний посібник / Кол. авт.; За ред. А.П. Гетьмана, В.З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 624 с.

 14. Теорія аграрних відносин: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 276 с.

 15. Демченко Н.М. Досягнення минулого та перспективи розвитку інституту права власності на землю в Україні // Правове регулювання економіки: Збірник наукових праць. Вип. 6. – К.: КНЕУ, 2006.

1 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка