Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економікиСторінка3/4
Дата конвертації07.05.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4

Блок /модуль/ № 2.Теми:

 1. Загальні положення аграрного права.

 2. Державне регулювання сільського господарства в Україні.

 3. Організаційно-правові форми суб’єктів аграрного господарювання.

 4. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників.

 5. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності.

 6. Правове регулювання використання природних ресурсів в сільському господарстві

 7. Договірні відносини у сільському господарстві.

 8. Правове регулювання охорони довкілля у сільському господарстві.

 9. Відповідальність за порушення земельного та аграрного законодавства.


проводиться у формі письмової контрольної роботи або усної співбесіди
Завдання для модульного контролю:


 1. Поняття і предмет аграрного права.

 2. Специфічні особливості аграрного права як комплексної галузі права.

 3. Історія виникнення і становлення галузі аграрного права.

 4. Методи регулювання аграрних відносин.

 5. Основні принципи аграрного права.

 6. Система аграрного права.

 7. Функції і місце аграрного права в системі права України.

 8. Поняття і класифікація джерел аграрного права.

 9. Конституція України як системоутворююче джерело аграрного права.

 10. Закони України як джерела аграрного права.

 11. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела аграрного права.

 12. Особливості внутрішньогосподарських локальних актів, їх місце та роль в системі джерел аграрного права.

 13. Поняття, структура і види аграрних правовідносин.

 14. Підстави виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин.

 15. Поняття і специфічні особливості аграрного сектора економіки, агропромислового комплексу та сільського господарства.

 16. Поняття, принципи і основні напрямки державної аграрної політики України.

 17. Загальна характеристика аграрної реформи в Україні.

 18. Основні форми і методи державного регулювання в сільському господарстві.

 19. Система державних органів, які здійснюють регулювання сільського господарства.

 20. Територіальна структура і основні повноваження Міністерства аграрної політики України.

 21. Спеціалізовані контролюючі органи та інспекції в сільському господарстві.

 22. Поняття, особливості і класифікація суб’єктів аграрного господарювання.

 23. Загальні засади правового статусу суб’єктів аграрного господарювання.

 24. Правове становище державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.

 25. Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними і комунальними сільськогосподарськими підприємствами.

 26. Особливості правового статусу господарських товариств в агропромисловому комплексі.

 27. Поняття, ознаки і види сільськогосподарських кооперативів.

 28. Умови та порядок створення сільськогосподарського кооперативу.

 29. Членство у сільськогосподарських кооперативах фізичних та юридичних осіб.

 30. Правовий режим майна та земель сільськогосподарського кооперативу.

 31. Поняття і ознаки фермерського господарства як сучасної форми аграрного підприємництва.

 32. Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності.

 33. Земельні та майнові відносини у фермерському господарстві.

 34. Трудові відносини у фермерському господарстві.

 35. Особливості оподаткування фермерського господарства.

 36. Поняття особистого селянського господарства як особливої форми виробництва сільськогосподарської продукції.

 37. Правовий режим майна та земель особистого селянського господарства.

 38. Поняття, сутність і принципи виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного господарювання.

 39. Особливості правового регулювання виробничо-господарської діяльності державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, особистих селянських господарств.

 40. Поняття і види спеціалізованих сільськогосподарських підприємств.

 41. Особливості планування виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.

 42. Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

 43. Розрахункові та кредитні відносини суб’єктів аграрного господарювання.

 44. Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.

 45. Загальна характеристика правового регулювання племінної справи в тваринництві.

 46. Загальна характеристика правового регулювання виробництва рибної продукції.

 47. Загальна характеристика правового регулювання бджільництва.

 48. Загальна характеристика правового регулювання ветеринарної медицини.

 49. Загальна характеристика правової охорони прав на сорти рослин.

 50. Загальна характеристика правового регулювання насінництва.

 51. Загальна характеристика правового регулювання захисту рослин.

 52. Правові форми використання природних ресурсів у сільському господарстві.

 53. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.

 54. Правове регулювання використання надр в сільському господарстві.

 55. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві.

 56. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві.

 57. Правове регулювання використання рослинного і тваринного світу в сільському господарстві.

 58. Особливості договірних зобов’язань у сільському господарстві та їх класифікація.

 59. Характеристика окремих видів договорів щодо реалізації сільськогосподарської продукції.

 60. Договір контрактації сільськогосподарської продукції: поняття і специфіка.

 61. Заставні закупівлі сільськогосподарської продукції як сучасний ефективний інструмент ринку сільськогосподарської продукції.

 62. Правове регулювання і особливості ринку зерна в Україні.

 63. Правова охорона ґрунтів у сільському господарстві.

 64. Інститут меліорації земель у сільському господарстві.

 65. Правове регулювання хімізації сільського господарства.

 66. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві.

 67. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій.

 68. Поняття і підстави юридичної відповідальності за порушення земельного та аграрного законодавства.

 69. Правопорушення як підстава відповідальності за порушення земельного та аграрного законодавства.

 70. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність за порушення земельного та аграрного законодавства.

 71. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного та аграрного законодавства.

 72. Адміністративна відповідальність за порушення земельного та аграрного законодавства.

 73. Кримінальна відповідальність за порушення земельного та аграрного законодавства.


Типові тести:


 1. Вкажіть, які з перелічених нижче осіб мають право на створення фермерського господарства:

 1. кожний дієздатний громадянин України, що досяг 18-річного віку;

 2. кожний дієздатний громадянин України, що досяг 16-річного віку;

 3. голова фермерського господарства;

 4. особа, яка є спадкоємцем голови фермерського господарства;

 5. особа, якій голова фермерського господарства доручив виконувати свої обов‘язки;

 6. інше.
 1. Вкажіть максимальний розмір земельної ділянки, яка надається для ведення фермерського господарства:

 1. 10 гектарів;

 2. 30 гектарів;

 3. 50 гектарів;

 4. 100 гектарів;

 5. 250 гектарів;

 6. інше.

 1. Вкажіть підстави, за наявності яких припиняється діяльність фермерського господарства:

 1. рішення членів фермерського господарства про припинення його діяльності;

 2. припинення права власності на землю, права користування земельною ділянкою у випадках, передбачених законодавством України;

 3. визнання фермерського господарства банкрутом;

 4. порушення провадження у справі про банкрутство;

 5. порушення кримінальної справи по факту розкрадання матеріальних цінностей головою фермерського господарства;

 6. інше.

Підсумковий контроль знань студентів
Підсумковий контроль знань по даній дисципліні проводиться у формі письмового іспиту за екзаменаційними білетами, кожен з яких включає 6 питань. Питання, що включаються до екзаменаційних білетів, є вузловими, узагальненими, комплексними, потребують творчого підходу при побудові відповіді та уміння синтезувати отриманні знання.

Питання до екзаменаційних білетів формуються в межах змісту програми дисципліни, але не мають дублювати програмні питання. Програмні питання доводяться до студентів на початку навчального семестру.Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 60 балів) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у 4-бальну та систему ECTS за наступною шкалою:


85-100 балів

5 “Відмінно”

А

80 балів

4 “Добре”

В

65 – 75 балів

4 “Добре”

С

60 балів

3 “Задовільно”

D

50 – 55 балів

3 “Задовільно”

E

20 – 45 балів

2 “Незадовільно”

(з можливістю перескладання)FX

0 – 15 балів

2 “Незадовільно”

(з обов’язковим повторнимвивченням дисципліни)

F


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка