Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економікиСторінка2/4
Дата конвертації07.05.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4

з дисципліни «Земельне та аграрне право»

для студентів спеціальності 6402 “Правознавство”
Денна та вечірня форма навчання

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

І. Обов’язкові

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях


1.1. Підготовка до семінарських (практичних) занять

Відповідно до робочої програми та розкладу занять

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час семінарських (практичних) занять


10

Виконання модульних завдань

1.2. Підготовка до модульного контролю знань

-//-


Перевірка правильності виконання модульних завдань

10 за 1-й модуль

10 за 2-й модуль

10+10 = 20

Виконання завдань для самостійного опрацювання

11.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, питань), що виноситься на самостійне вивчення

-//-

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних занять або ІКР, перевірка конспектів навчальних текстів тощо

5
Разом балів за обов’язкові види СРС

35

ІІ. Вибіркові


Виконання індивідуальних завдань

2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою тематикою

Відповідно до графіку ІКР

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час ІКР


5

2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій, судової практики тощо

-//-


Перевірка та обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР


5

2.3. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою

-//-

Перевірка та обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР5
Разом балів за вибіркові види СРС

5
Всього балів за СРС

40

Заочна форма навчання

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

І. Обов’язкові

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.1. Підготовка до модульного контролю знань

Відповідно до розкладу занять

Перевірка правильності виконання модульних завдань


1 х 30 = 30

Разом балів за обов’язкові види СРС

30

ІІ. Вибіркові


Виконання індивідуальних завдань

2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою тематикою

Відповідно до графіку ІКР

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час ІКР


10

2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій, судової практики тощо

-//-


Перевірка та обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР


10

2.3. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою

-//-

Перевірка та обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР10
Разом балів за вибіркові види СРС

10
Всього балів за СРС

40


Орієнтовний перелік тем для рефератів (есе)

(для всіх форм навчання)


 1. Селянська реформа 1861 року та її значення для розвитку земельних відносин.

 2. Столипінська аграрна реформа та її значення для розвитку земельних відносин.

 3. Сучасне земельне законодавство: проблеми та перспективи розвитку.

 4. Правові проблеми земельної реформи в Україні.

 5. Право власності на землю: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення.

 6. Правове регулювання застави земельних ділянок: сучасний стан і перспективи розвитку.

 7. Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку.

 8. Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод.

 9. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.

 10. Особливості спадкування земельних ділянок.

 11. Моніторинг земельних ресурсів і його значення для раціонального використання та охорони земель.

 12. Проблеми правового і організаційного забезпечення ведення державного земельного кадастру.

 13. Принцип цільового використання земель та його значення для регулювання земельних відносин.

 14. Особливості правового режиму земель водного фонду: колізії земельного та водного законодавства і шляхи їх вирішення.

 15. Консервація техногенно забруднених, деградованих та малопродуктивних земель: проблеми законодавчого забезпечення та практичної реалізації.

 16. Проблема визначення спеціального виду юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства.

 17. Сучасне аграрне законодавство: проблеми та перспективи розвитку.

 18. Державна аграрна політика України: проблеми та перспективи.

 19. Правові проблеми аграрної реформи в Україні.

 20. Правове регулювання приватизації в АПК.

 21. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському господарстві.

 22. Правовий режим пайового фонду сільськогосподарського кооперативу: специфіка і проблеми правового регулювання.

 23. Фермерське господарство як сучасна форма аграрного підприємництва: проблеми і перспективи розвитку.

 24. Соціально-економічна роль та призначення особистих селянських господарств.

 25. Фіксований сільськогосподарський податок як сучасна ефективна форма оподаткування сільськогосподарських підприємств.

 26. Правове регулювання племінної справи в тваринництві.

 27. Правове регулювання виробництва рибної продукції.

 28. Правове регулювання бджільництва.

 29. Правове регулювання ветеринарної медицини.

 30. Правова охорона прав на сорти рослин.

 31. Правове регулювання насінництва.

 32. Правове регулювання захисту рослин.

 33. Правове регулювання вирощування наркотичних рослин.

 34. Глобальні та регіональні проблеми сільськогосподарського землекористування.

 35. Правові проблеми формування інфраструктури аграрного ринку.

 36. Заставні закупівлі сільськогосподарської продукції як сучасний ефективний інструмент ринку сільськогосподарської продукції.

 37. Правова регламентація якості сільськогосподарської продукції.

 38. Правове регулювання ринку зерна в Україні: проблеми та перспективи.

 39. Біржові договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції.

 40. Актуальні питання застосування біотехнологій у сільському господарстві.


Приклади індивідуальних завдань

(для всіх форм навчання)


 1. Проаналізувати співвідношення і взаємозв’язок земельного права і конституційного права.

 2. Проаналізувати співвідношення і взаємозв’язок земельного права і цивільного права.

 3. Проаналізувати співвідношення і взаємозв’язок земельного права і адміністративного права.

 4. Провести порівняльний аналіз права державної і комунальної власності на землю.

 5. Провести порівняльний аналіз правового статусу в галузі земельних відносин громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства.

 6. Проаналізувати співвідношення і взаємозв’язок аграрного права і конституційного права.

 7. Проаналізувати співвідношення і взаємозв’язок аграрного права і цивільного права.

 8. Проаналізувати співвідношення і взаємозв’язок аграрного права і земельного права.

 9. Проаналізувати співвідношення і взаємозв’язок аграрного права і адміністративного права.

 10. Порівняти правовий статус фермерського господарства і особистого селянського господарства.

 11. Порівняти правовий статус сільськогосподарського кооперативу і сільськогосподарського акціонерного товариства.IV. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Відповідно до "Порядку оцінювання знань студентів КНЕУ з урахуванням вимог Болонської декларації", ухваленого Вченою радою університету 30.09.04. із змінами, затвердженими ухвалою Вченої ради від 28.04.05. – оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів:

 1. поточного контролю знань

 2. підсумкового контролю знань

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу по частинах, умінь та навичок самостійно опрацьовувати літературу, здатності осмислити зміст теми, розділу чи окремого питання, здатності усно чи письмово представити матеріал на потрібному рівні.

Завданнями підсумкового контролю є перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу дисципліни в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими її розділами, здатності творчо використовувати отримані знання, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми в рамках програмного матеріалу навчальної дисципліни.

Оцінювання знань студентів по даній дисципліні відбувається на основі результатів поточного та підсумкового контролю знань (іспиту). Іспит проводиться у формі виконання письмових екзаменаційних завдань.Для денної та вечірньої форм навчання


№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів

Результат

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі, в т.ч.:

Від 0 до 40 балів

в т.ч.:

Набрані бали зараховуються до підсумкової оцінки


1.1.

Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях

до 10 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до 10 балів

1.3.

Виконання модульних завдань

до 20 балів

2.

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи


від 0 до 60 балів

Проходження підсумкового контролю знань по дисципліні і одержання підсумкової оцінки

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності – в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватись додаткові бали за результатами поточного контролю. При цьому максимальна кількість балів за роботу в семестрі не може перевищувати 40 балів.


ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах) =

= результати поточної роботи + результати письмового іспиту

1. ( 1.1 + 1.2 + 1.3 ) + 2. (не менше 30 балів).

 1. У блоці першому - оцінка поточної роботи в семестрі (1) – максимальна кількість балів – 40.

 2. У блоці другому - оцінювання письмової екзаменаційної роботи (2) – максимальна кількість балів – 60 (менше 30 балів не зараховуються).

Поточний контроль знань студентів
Поточний контроль знань студента є обов’язковим видом контролю, що проводиться в КНЕУ протягом навчального семестру і покликаний:

 • допомагати студентові в організації його роботи;

 • привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу і підготовки до сприйняття наступних тем з програми дисципліни;

 • виявляти ступінь відповідальності студента та його ставлення до навчання, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;

 • стимулювати активність та інтерес студента до вивчення дисципліни;

 • виявляти обсяг, глибину і якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;

 • визначати недоліки і прогалини у знаннях та шляхи їх усунення;

 • виявляти рівень опанування навичками самостійної роботи.


Об’єктами поточного контролю знань студента є:

 1. систематичність та активність роботи на семінарських (практичних) заняттях;

 2. виконання студентом індивідуальних завдань для самостійної роботи;

 3. виконання модульних (контрольних завдань).


Загалом оцінці підлягають:

 • систематичність роботи на семінарських (практичних) заняттях;

 • рівень знань, продемонстрований у відповідях на питання з тем, винесених для розгляду на семінарське заняття;

 • виступи на семінарських заняттях з доповіддю або презентацією;

 • активність при обговореннях та дискусіях на семінарських заняттях (включаючи доповнення до виступів, уточнення та виправлення озвучених відповідей інших студентів);

 • результати проведення експрес-опитування;

 • виконання індивідуальних завдань (підготовка рефератів, есе; заповнення таблиць із завданнями; підготовка навчальних чи наукових текстів тощо);

 • самостійне опрацювання тем (розділів, питань);

 • виконання модульних завдань.

У відповідності до числа кредитів, відведених на вивчення дисципліни “Земельне та аграрне право” в семестрі, протягом якого вона вивчається, кількість модулів (блоків) не може перевищувати два модулі і, відповідно, передбачає проведення двох модульних контролів в семестр (для заочної форми навчання – одного модульного контролю).Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 40 балів.

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ
Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи, - 40
Для денної та вечірньої форм навчання:
Об’єкти контролю:

 1. систематичність та активність роботи на семінарських заняттях –

в межах 10 балів. Критеріями оцінки систематичності та активності роботи на семінарських заняттях студентів є наступні:п/п

Критерії оцінки систематичності та активності роботи на семінарських заняттях студентів

Кількість балів

1.

 • Студент має середній бал успішності не менше «4» за відповіді та виступи на семінарських заняттях, за результати виконання експрес контролю тощо; та

 • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає не нижче 50%; та

 • не більше 20% пропусків семінарських занять, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача.

10 балів

2.

 • Студент має середній бал успішності не менше «3,5» за відповіді та виступи на семінарських заняттях, за результати виконання експрес контролю тощо; та

 • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає не нижче 30%; та

 • не більше 50% пропусків семінарських занять, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача.

5 балів

3.

 • Студент має середній бал успішності менше «3,5» за відповіді та виступи на семінарських заняттях, за результати виконання експрес контролю тощо; або

 • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає нижче 30%; або

 • більше 50% пропусків семінарських занять, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача.

0 балів 1. виконання завдань для самостійного опрацювання в межах 10 балів, включаючи:

 • за виконання обов’язкових видів самостійної роботи – 5 балів;

 • за виконання вибіркових видів самостійної роботи - 5 балів.

Об’єктами оцінювання самостійної роботи студентів можуть бути:

 • для обов’язкової складової – опрацювання питань та тем, що виносяться на самостійне вивчення; виконання навчальних домашніх завдань тощо;

 • для вибіркової складової – виконання індивідуальних завдань теоретичного (написання рефератів, есе та ін. за проблематикою, що визначається лектором) або практичного (участь у діловій грі, підготовка процесуальних документів та ін. види робіт, що визначаються викладачем) характеру, або підготовка наукових доповідей на конференцію тощо.

 1. виконання модульних завдань – в межах 20 балів, включаючи:

2 модулі, кожен модуль оцінюється в 10 балів (2 завдання по 5 балів).

При виконанні модульних завдань оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля.

Модульний контроль може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання тестів тощо.
За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при підведенні підсумків по дисципліні (додаються до результатів іспиту).

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю
Для студентів денної та вечірньої форм навчання:

В рамках даної дисципліни передбачено проведення двох модульних контролів, на кожний з яких виноситься по два модульних завдання.


Кожне модульне завдання може включати одне або кілька (не більше 3) теоретичних питань, або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 20).
Кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів відповідно до приведених нижче критеріїв.


Вид завдання

Кількість балів

Критерії оцінки відповіді


Теоретичні питання


5 балів


Студент виявив вільну орієнтацію в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей, знання основних понять і категорій, спроможність давати правильні їх тлумачення, логічно і граматично правильно викладати думки.


0 балів


Студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.


Практичні завдання


5 балів


Студент правильно вирішив ситуацію на основі діючого законодавства, вірно обґрунтував рішення з посиланням на конкретні норми законодавчих актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору.

0 балів


Студент не вирішив ситуації, або вирішив її невірно, або неправильно обґрунтовує своє рішення, або неспроможний його аргументувати.


Тестові завдання

5 балів


Студент вирішив більшість тестових завдань абсолютно правильно і повно.

0 балів

Студент не вирішив більше половини тестових завдань або вирішив не вірно, або відповідь на них є неповною.

Матеріали до модульного контролю знань студентів
Блок /модуль/ № 1.
Теми:

 1. Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права України.

 2. Правові форми використання земель.

 3. Набуття і реалізація прав на землю.

 4. Управління в галузі використання і охорони земель.

 5. Землі України.

 6. Правове регулювання плати за землю.

 7. Охорона земель.


проводиться у формі письмової контрольної роботи або усної співбесіди
Завдання для модульного контролю:


 1. Історичні етапи становлення та розвитку земельного права.

 2. Поняття і предмет земельного права.

 3. Методи регулювання земельних відносин.

 4. Основні принципи земельного права.

 5. Система земельного права.

 6. Місце земельного права у системі права України.

 7. Джерела земельного права.

 8. Поняття та види земельних правовідносин.

 9. Суб’єкти, об’єкти та зміст земельних правовідносин.

 10. Поняття і зміст права власності на землю.

 11. Суб’єкти та об’єкти права власності на землю.

 12. Право приватної власності на землю.

 13. Право комунальної власності на землю.

 14. Право державної власності на землю.

 15. Право власності на землю іноземних суб’єктів.

 16. Право спільної власності на землю.

 17. Права і обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів.

 18. Поняття і види права землекористування.

 19. Право постійного землекористування.

 20. Право орендного землекористування.

 21. Право концесійного землекористування.

 22. Поняття і види обмежень прав на землю.

 23. Поняття і види земельних сервітутів.

 24. Поняття і зміст добросусідства в земельному праві.

 25. Підстави набуття прав на землю.

 26. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами.

 27. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

 28. Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку.

 29. Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод.

 30. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.

 31. Підстави припинення прав на землю.

 32. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб.

 33. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.

 34. Гарантії права власності на земельні ділянки.

 35. Способи захисту прав на земельні ділянки.

 36. Підстави і порядок відшкодування збитків власникам земельних ділянок та землекористувачам.

 37. Порядок вирішення земельних спорів.

 38. Система і повноваження органів управління у галузі земельних відносин.

 39. Державний комітет України по земельних ресурсах як основний орган державного управління спеціальної компетенції у галузі земельних відносин.

 40. Поняття, зміст і правові підстави землеустрою.

 41. Суб’єкти і об’єкти землеустрою.

 42. Державний земельний кадастр як найважливіший інструмент державного управління земельним фондом.

 43. Складові частини державного земельного кадастру.

 44. Контроль за використанням і охороною земель.

 45. Моніторинг земель.

 46. Склад і категорії земель України.

 47. Порядок встановлення та зміни цільового призначення земель.

 48. Поняття, склад та загальна характеристика земель сільськогосподарського призначення.

 49. Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання.

 50. Правовий режим земельних ділянок державних, комунальних і приватних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, особистих селянських господарств; земельних ділянок для ведення садівництва, городництва; земельних ділянок несільськогосподарських підприємств.

 51. Поняття, склад і правове забезпечення використання земель житлової та громадської забудови.

 52. Правовий режим земельних ділянок для індивідуального житлового, господарського і гаражного будівництва; земельних ділянок для кооперативного житлового і гаражного будівництва; земельних ділянок багатоквартирних жилих будинків.

 53. Поняття і склад земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

 54. Правовий режим земель природно-заповідного фонду.

 55. Правовий режим земельних ділянок, у межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність.

 56. Поняття, склад та загальна характеристика земель оздоровчого призначення.

 57. Умови і порядок використання земель оздоровчого призначення.

 58. Правовий режим округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів.

 59. Поняття, склад та загальна характеристика земель рекреаційного призначення.

 60. Правовий режим земель рекреаційного призначення.

 61. Поняття, склад та загальна характеристика земель історико-культурного призначення.

 62. Правовий режим земель історико-культурного призначення.

 63. Правовий режим охоронних зон навколо пам’яток культури.

 64. Поняття, склад та загальна характеристика земель лісогосподарського призначення.

 65. Право власності на землі лісогосподарського призначення.

 66. Загальне і спеціальне використання лісових ресурсів.

 67. Поняття, склад та загальна характеристика земель водного фонду.

 68. Право власності на землі водного фонду.

 69. Особливості правового режиму прибережних захисних смуг, смуг відведення, берегових смуг водних шляхів та зон санітарної охорони водних об’єктів.

 70. Поняття, склад і загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

 71. Загальна характеристика та правові форми плати за землю.

 72. Земельний податок: загальна характеристика, особливості обчислення суми податку за землі різних категорій, пільги щодо сплати, порядок обчислення і строки сплати.

 73. Фіксований сільськогосподарський податок.

 74. Орендна плата за землю.

 75. Поняття і зміст правової охорони земельних ресурсів.

 76. Правова охорона грунтів.

 77. Поняття, сутність і порядок проведення рекультивації порушених земель.

 78. Правовий режим екологічно уражених земель.

 79. Поняття, сутність і правові підстави консервації земель.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка