Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8112. N. 82. 11 2016Сторінка1/4
Дата конвертації03.11.2016
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 8112.N.82.11-2016

(позначення стандарту)
Професія: Адміністратор

Код: 4222

Кваліфікація: адміністратор


Видання офіційне

Київ - 2016Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


Затверджено

Наказ


Міністерства освіти і науки України

Від «02» березня 2016 р. № 206


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8112.N.82.11-2016

(позначення стандарту)Професія: Адміністратор

Код: 4222

Кваліфікація: адміністратор

Видання офіційне

Київ - 2016

Керівник проекту

Супрун В. В. – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Авторський колектив

Паржницький В. В. – начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, керівник авторського колективу.

Багмут О. М. – завідувач сектору прогнозування потреб у професійних навичках відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Зайцева О. О. – заступник директора з навчально-методичної роботи Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка.

Кондратюк І. В. – магістр з управління навчальним закладом, викладач, голова циклової комісії викладачів та майстрів виробничого навчання комерційно-торговельного напряму Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму.

Софій Н. З. – консультант проекту «Навички для працевлаштування».

Стахів О. Г. – заступник директора з навчальної роботи Івано-Франківського технікуму ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій.

Храбатин О. І. – викладач-методист, голова циклової комісії комерційно-економічних дисциплін Івано-Франківського технікуму ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій.

Яворська Л. В. – майстер виробничого навчання Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму.

Яковенко Л. В. – завідувач відділення «Економічне» Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка.

Наукові консультанти

Русанов Г. Г. – керівник українсько-канадського проекту «Навички для працевлаштування», кандидат педагогічних наук.

Сергеєва Л. М. – професор кафедри університетської та професійної освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Щербак О. І. – директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України.

Рецензенти

Куклін О. В. директор Черкаського державного бізнес-коледжу, доктор економічних наук, професор.
Хмільовський В. М. – президент Спілки орендарів і підприємців України.
Мовний редактор
Мельничук Т. П. – методист Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму.
Технічні редактори
Корнієнко Н. А. – викладач Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка.
Шийка В. Я. – методист Івано-Франківського технікуму ресторанного сервісу і туризму.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії Адміністратор (для малого та середнього бізнесу), замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,36, Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044)248-91-16.


Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії Адміністратор (для малого та середнього бізнесу) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» та інших нормативно-правових документів і є обов'язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти складається з:

освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу за відповідним рівнем кваліфікації;

типового навчального плану підготовки кваліфікованих робітників;

типових (робочих) навчальних програм з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

критеріїв кваліфікаційної атестації випускників та вимог до результатів навчання.У професійно-технічних навчальних закладах тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

Вхідний контроль знань, умінь та навичок здійснюється професійно-технічним навчальним закладом у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника містить вимоги до знань, умінь та навичок та складені на основі:

кваліфікаційної характеристики професії Адміністратор випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», розділ «Професії робітників» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства соціальної політики України від 25 вересня 2013 р. № 621;

досягнень науки і техніки, упровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі;

потреб роботодавців;

містить вимоги до рівня знань, умінь та навичок;

до кваліфікаційної характеристики включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336.Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника охоплює сукупність необхідних загальних та професійних компетентностей (компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості).

Типовий навчальний план професійної підготовки включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою, резерв часу, консультації, державну атестацію. У типовому навчальному плані визначено загальну кількість годин для оволодіння кваліфікацією, та розподіл годин між навчальними модулями (навчальний модуль – логічно завершена складова ДСПТО, що базується на окремій одиниці професійного стандарту та містить навчальний матеріал, необхідний для досягнення загальних, професійних компетентностей, та належить до певного рівня кваліфікації).

Перелік навчальних предметів визначається навчальним закладом спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів.

Типовим навчальним планом передбачено тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин.

Під час виробничої практики можливе навантаження учнів (слухачів) до 40 годин на тиждень, в залежності від віку.Типові (робочі) навчальні програми визначають зміст та погодинний розподіл предметів, що забезпечують формування професійних і загальних компетентностей.

Професійні (професійні базові, професійні профільні) та загальні компетентності формуються в процесі загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Типові (робочі) навчальні програми розробляються навчальним закладом спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та погоджуються з регіональними органами освіти.

Вимоги до результатів навчання визначаються за завданнями та обов’язками освітньо-кваліфікаційної характеристики. За результатами оволодіння рівнем кваліфікації – проводиться державна кваліфікаційна атестація, що включає перевірку теоретичних знань (шляхом тестування тощо) та практичних умінь шляхом виконання кваліфікаційної пробної роботи і визначається двома параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не вміє».

Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковим одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів) та безпосередньо приймають участь у державній кваліфікаційній атестації.

Після завершення навчання кожний слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у даній галузі.Після підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації особи на виробництві присвоєння кваліфікації здійснюється у відповідності до обладнання та виробничих технологій, які є у наявності на виробництві й задіяні в процесі трудової діяльності.

До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання й перевірки знань з охорони праці. Навчання з охорони праці проводиться згідно з вимогами чинного Закону України «Про охорону праці».

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії державної кваліфікаційної атестації випускників розробляються навчальним закладом разом з роботодавцями і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та погоджуються з регіональними органами освіти.

Державна кваліфікаційна атестація забезпечується шляхом організації та проведення контролю знань, умінь і навичок учнів (слухачів) з навчальних предметів, у тому числі шляхом тестування та професійно-практичної підготовки, тобто, здійснюється аналіз та оцінювання результатів навчання, що формують компетентність випускника.

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» можливе за умови засвоєння учнем, слухачем усіх компетентностей.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії й видається диплом державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8112.N.82.11-2016

(позначення стандарту)
Професія: Адміністратор

Код: 4222

Кваліфікація: адміністратор

Видання офіційне

Київ - 2016

І. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
 1. Професія: Адміністратор

 2. Кваліфікація: адміністратор
 1. Професійні вимоги

Завдання та обов'язки. Забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Створює для них комфортні умови. Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей. Консультує відвідувачів з питань наявних послуг. Вживає заходів щодо запобігання й ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживає відповідних організаційно-технічних заходів. Здійснює контроль за раціональним оформленням приміщень, стежить за оновленням і станом реклами в приміщеннях і на будівлі. Забезпечує чистоту й порядок у приміщеннях і на прилеглих до них територіях. Контролює додержання робітниками підприємства, установи, організації (далі - підприємство) трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту. Інформує керівництво підприємства про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживає заходів щодо їх ліквідації, здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.

Стежить за дотриманням нормативних документів, що стосуються адміністрування підприємства. Бере участь у формуванні управлінських рішень підприємства. Бере участь у здійсненні моніторингу ефективності стратегії підприємства. Робить замовлення необхідних для роботи ресурсів та контролює їх використання. Бере участь у налагодженні зв’язків з діловими партнерами. Контролює своєчасне виконання договірних зобов’язань. Бере участь в організації та проведенні презентацій та переговорів. Бере участь у ціноутворенні на товари/продукцію/послуги підприємства. Працює над попередженням виникнення конфліктних ситуацій у колективі; використовувати методику проведення ефективної співбесіди; формувати особистісні навички, необхідні для лідерства, використовувати лідерські якості для управління персоналом; використовувати первинну бухгалтерську документацію; використовувати інформаційні системи й технології, здійснювати операції з електронними грошима, здійснювати операції купівлі-продажу через електронні магазини, створювати Інтернет магазин. Використовувати підвищення кваліфікації для впливу на ефективність працівників і організацій.Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства; організаційні структури управління підприємством; права і обов'язки працівників, режим їх роботи; правила і методи організації процесу обслуговування відвідувачів; асортимент послуг, що реалізуються; основи маркетингу; основи професійних продажів; види електронного бізнесу, види електронних фінансових послуг, системи оплат та електронний продаж товарів. форми взаємодії в електронному бізнесі; принципи планування та оформлення приміщень, вітрин, організації реклами; ділового спілкування та етику на робочому місці, психології та обслуговування відвідувачів; основи ринкової економіки й підприємництва, основи трудового законодавства та господарського права в професійній діяльності; стратегії набору персоналу та методи оцінки пошуку кандидатів, методику проведення ефективної співбесіди основи документознавства й діловедення; стилі лідерства, типи лідерів; правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни, протипожежної безпеки.
Кваліфікаційні вимоги

Адміністратор: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.Старший адміністратор: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) і стаж роботи за професією адміністратора не менше 1 року або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта і стаж роботи за професією адміністратора - не менше 2 років.
Приклади робіт


 1. Скласти наказ про прийняття на роботу в програмі MS Word.

 2. Скласти прибутковий касовий ордер.

 3. Розробити прайс-лист у програмі MS Publisher.

 4. Оформити замовлення на товари/послуги.

 5. Скласти табель обліку робочого часу в програмі MS Exсel.

 6. Провести оплату за товар.

 7. Провести оплату за товар електронними грошима.

 8. Згідно з оплаченим рахунком оформити документи та відправити товар.

 9. Згідно договорів оформити та зареєструвати персональне замовлення.

 10. Скласти наказ та програму відрядження.

 11. Скласти видатковий касовий ордер.

 12. Розрахувати роздрібну ціну товару в програмі MS Exсel.

 13. Визначити залишок товару на складі в програмі MS Exсel.

 14. Скласти резюме в програмі MS Word.

 15. Оформити пакет документів для реєстрації підприємства.

 16. Скласти заяву та наказ про звільнення з роботи у програмі MS Word.

 17. Скласти зведений касовий документ.

 18. Провести аналіз товару та зобразити у вигляді діаграми в програмі MS Exсel.

 19. Оформити лист-запит на купівлю/продаж товару/послуги.

 20. Скласти і подати характеристику з попереднього місця роботи.

 21. Оформити платіжне доручення.

 22. Нарахувати заробітну плату та провести утримання .

 23. Оформити товарний звіт.

 24. Розрахувати нормативний термін експлуатації автомобіля та стаціонарного телефону.

 25. Укласти та документально оформити договір на постачання.

 26. Оформити рекламний лист.

 27. Рознести отриманий товар у картки складського обліку.

 28. Скласти авансовий звіт.

 29. Скласти програму відрядження.

 30. Скласти бухгалтерський баланс складі в програмі MS Exсel.

 31. Розробити спеціальну пропозицію на товари.

 32. Оформити договір купівлі-продажу.

 33. Скласти автобіографію.

 34. Провести маркетингове дослідження та зобразити аналіз у вигляді діаграми складі в програмі MS Exсel.

 35. Оформити замовлення через Інтернет-магазин.

 36. Оформити оплату Інтернет-замовлення електронними грошима.

 37. Оформити товарно-транспортну накладну.

 38. Скласти заяву про переведення на іншу посаду.

 39. Оформити рекламне оголошення у програмі MS Publisher.

 40. Оформити рекламний банер для розміщення в Інтернет у програмі MS Publisher.

 41. Скласти наказ про переведення на іншу посаду.

 42. Оформити внутрішні накладні згідно з заявками.

 43. Скласти характеристику на працівника.

 44. Оформити рахунок.

 45. Скласти лист-нагадування про оплату рахунків.

 46. Документально оформити видачу товарів зі складу.

 47. Розробити візитку підприємства в програмі MS Publisher.

 48. Розробити анкету попиту на товар.

 49. Провести інвентаризацію на складі та оформити документально.

 50. Оформити лист-пропозицію на товар.

 51. Скласти заяву про прийняття на роботу.

 52. Побудувати та охарактеризувати організаційну структуру підприємства.

 53. Побудувати та охарактеризувати управлінську структуру підприємства.

 54. Скласти лист звертання, використовуючи знання про реквізити службового листа.

 55. Охарактеризувати ефективну команду на прикладі групи, у якій навчаєтесь.

 56. Оформити письмовий звіт за результатами маркетингового дослідження.

 57. Охарактеризувати основні кроки ефективного пошуку роботи.

 58. Скласти власне портфоліо.

 59. Розробити власну професійну візитну картку.

 60. Скласти презентацію товару в програмі MS Power Point на 5-7хв.

 61. Скласти резюме вашого підприємства.

 62. Скласти профіль клієнта.


4. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Адміністратор
4.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

4.2. При підвищенні кваліфікації

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Адміністратор; стаж роботи за професією не менше 2 років або неповна вища освіта (молодший спеціаліст) і стаж роботи за професією Адміністратор не менше 1 року.

4.3. Після закінчення навчання

Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Адміністратор.


5. Сфера професійної діяльності

КВЕД ДК 009:2010. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. Надання комбінованих офісних адміністративних послуг.6. Специфічні вимоги

6.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється, після закінчення терміну навчання, відповідно до законодавства.

6.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

6.3.Медичні обмеження.7. Загальні компетентності

Усвідомлення важливості свого трудового внеску в досягнення колективу.

Взаємодія з членами колективу в процесі роботи.

Оперативність в прийнятті правильних рішень у позаштатних ситуаціях під час роботи.

Здатність відповідально ставитися до професійної діяльності.

Знання професійної термінології.

Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.

Здатність працювати в команді.

Дотримання професійної етики.

Здатність запобігати конфліктним ситуаціям.

Здатність до адаптивності та стресостійкості.

Прояв відповідальність.

Дотримання професійних та етичних норм поведінки.

8. Базовий навчальний блок та зміст професійних базових компетентностей

Професійні базові компетентності (базові знання й уміння) визначаються професійно-технічним навчальним закладом за погодженням з роботодавцями. Базовий навчальний блок вивчається перед оволодінням навчальним матеріалом навчальних модулів.Код

Найменування компетентностей

Зміст професійних базових компетентностей

БК1

Розуміння основ трудового законодавства в професійній діяльності

Знати: основні трудові права та обов’язки працівників; режим їх роботи; положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору; діючі соціальні гарантії та соціальний захист на підприємстві; систему трудового права в Україні; права та обов’язки роботодавця та працівників у сфері робочого часу, часу відпочинку, оплати праці, охорони праці; умови та порядок застосування у трудовому праві дисциплінарної та матеріальної відповідальності, порядок врегулювання трудових спорів
Уміти: правильно готувати звернення (заяви, скарги тощо); обґрунтовувати вибір певних трудових норм, яких потребують конкретні ситуації; складати й оформлювати документи правничого характеру з трудових правовідносин; користуватися правовою термінологією щодо трудового законодавства; керуватись у практичній діяльності та в поведінці правовими знаннями й переконаннями

БК2

Розуміння основ ринкової економіки й підприємництва

Знати: сутність поняття «підприємство», «попит», «пропозиція», «потреба», «конкуренція»; основи підприємницької діяльності;

організаційно-економічні форми підприємства;поняття «галузевого ринку» та його регіональні особливості; основи ціноутворення
Уміти: характеризувати особливості поведінки споживача в умовах невизначеності; розробляти рекомендації щодо оптимізації витрат виробництва та максимізації прибутку підприємства; мислити економічними категоріями і переводити їх на мову практичної діяльності; вибирати найоптимальніші рішення із багатьох можливих варіантів рішень, з усіх точок зору, особливо з точки зору соціально-економічної
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка