Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти апн україни Капченко Леонід МиколайовичСкачати 306.25 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір306.25 Kb.
Центральний інститут

післядипломної педагогічної освіти АПН України


Капченко Леонід Миколайович
УДК 377.1


Моделювання ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ в системі управління професійно-технічними навчальними закладами
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ – 2002Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України
Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент

Олійник Віктор Васильович,

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, ректор


Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Пікельна Валерія Семенівна,

Криворізький державний педагогічний університет, кафедра педагогіки і методики трудового та професійного навчання, декан індустріально-педагогічного факультету


кандидат педагогічних наук, доцент

Сгадова Валентина Василівна,

Національний педагогічний університет

ім. М.П.Драгоманова, доцент кафедри проблем

навчання вищої школи


Провідна установа: Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, відділ педагогічних технологій неперервної професійної освіти, м. Київ

Захист відбудеться 30.10. 2002 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.455.01 у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою: 04053, м. Київ-53, вул. Артема, 52-А, корпус 3, аудиторія 20.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.
Автореферат розісланий 27.09.2002 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Снісаренко О.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Актуальність теми дослідження зумовлена реформуванням соціально-економічної і духовної сфер, яке відбувається в Україні, і потребує докорінних змін усіх ланок освіти. Напрями реформування визначені Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, Державною національною програмою “Освіта. Україна ХХІ століття”, Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті на період 2001–2004 років та іншими документами, які окреслюють коло актуальних завдань щодо подальшого розвитку професійно-технічної освіти.

Професійно-технічна школа, що склалась у державі за багато десятиріч, –одна з найважливіших ланок національної системи освіти України, яка спрямована на забезпечення умов підготовки фахівців сучасного рівня відповідно до світових стандартів змісту освіти, формування духовності та громадянських якостей особистості, необхідних нашій державі. Ефективність процесів реформування і функціонування навчальних закладів професійної освіти залежить, насамперед, від якості системи управління ними та її важливої складової частини – моделювання в різних видах і формах: прогнозування, програмування, планування тощо.

Наука про управління та практичний менеджмент розглядають моделювання подальшої роботи як методологічний принцип, а також як процесуальну функцію (етап) управлінської діяльності, які визначають стратегію та тактику вирішення завдань, необхідних для досягнення кінцевої мети. Відсутність чіткої уяви про мету діяльності педагогічного колективу навчального закладу, її зміст, форми та методи, здійснення в часі, тобто нехтування прогностично-проективним процесом як різновидом моделювання, призводить до незадовільної організації навчально-виховної та виробничої праці вчителів і учнів, зниження ефективності роботи в цілому.

Теоретики та практики управління в сфері освіти завжди приділяли певну увагу проблемам прогнозування і планування роботи в навчальних закладах, особливо в загальноосвітніх школах різних типів. Широке розповсюдження отримали праці багатьох українських вчених і практиків: Є.С.Березняка, Г.В.Єльникової, О.М.Коберника, В.І.Маслова, В.С.Пікельної, В.О.Сухомлинсь-кого, Ю.Я.Табакова та ін., а також дослідження науковців із країн СНД: Ю.П.Батишева, Ю.В.Васильєва, М.Г.Захарова, М.Л.Кондакова, В.В.Коробейникова, А.А.Попова, М.М.Поташника, Л.М.Портнова, В.С.Татьянченко та ін. Але всі ці в цілому цікаві праці спрямовані на теоретичні і технологічні питання моделювання управлінської діяльності і організації роботи педагогічних колективів загальноосвітніх шкіл, які не відображають специфічних умов навчально-виховного і виробничого процесів, притаманних професійно-технічним навчальним закладам.

Спеціальних наукових досліджень з проблем моделювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів явно недостатньо. Винятком є роботи С.Я.Батишева, В.І.Бражніка, І.Б.Васильєва, І.Л.Лікарчука, В.С.Пікельної, А.Г.Соколова та деяких інших вчених та практиків.

В умовах переходу до ринкових відносин і певної демократизації управління нагальною потребою стає пошук відповідних технологій управління і, зокрема, моделювання організаційно-педагогічної діяльності.

Аналіз нормативних джерел із проблем управління навчальними закладами професійної освіти та наукових досліджень у цьому напрямі дозволяє зробити висновок, що теорія і технологія моделювання навчально-виховної роботи та виробничої діяльності як цілісна система з притаманною їй специфікою, структурою і формами реалізації перебуває на початковій стадії розвитку. Майже відсутні наукові дослідження в сфері планування діяльності професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ), а нормативне і методичне забезпечення не відповідають вимогам сьогодення і потребують принципової модернізації.

Усунення зазначених протиріч, що складають проблему дослідження, безумовно сприятиме вдосконаленню діяльності сучасних ПТНЗ і управління ними, саме це обумовило вибір теми дисертації.Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження є складовою комплексної науково-дослідної теми, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, “Професійний розвиток працівників в умовах реформування освіти” РК № 0199004225.Мета і задачі дослідження. Головною метою дослідження є створення науково обґрунтованої та експериментально перевіреної комплексної моделі планування роботи різними ланками навчально-виховної і навчально-виробничої діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами.

Згідно з метою дослідження були визначені такі завдання:

1. Проаналізувати стан наукової розробленості проблеми моделювання в управлінні професійно-технічними навчальними закладами.

2. Розкрити практику моделювання (планування) організаційно-педагогічної діяльності в професійно-технічних закладах України, її нормативне і методичне забезпечення.

3. Визначити принципи та обґрунтувати педагогічні умови розробки і впровадження моделей планів організаційно-педагогічної діяльності.

4. Розробити модель комплексного планування організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами та експериментально перевірити ефективність її впровадження в навчально-виховний та навчально-виробничий процеси.

5. За результатами дослідження підготувати рекомендації з комплексного моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами.

Приступаючи до вирішення проблеми в цілому та розв'язання визначених задач, ми виходили з припущення, що впровадження в систему управління професійно-технічними навчальними закладами науково обґрунтованої комплексної моделі організаційно-педагогічної діяльності сприятиме підвищенню якісного рівня керівництва навчально-виховним і навчально-виробничим процесами, якщо:  1. процеси моделювання планів різних видів управлінської діяльності будуть здійснюватися на засадах реалізації визначених принципів і відповідно до обгрунтованих педагогічних умов запровадження комплексної моделі організаційно-педагогічної діяльності;

  2. модель комплексної організаційно-педагогічної діяльності дасть змогу передбачити вирішення завдань навчально-виховного і навчально-виробничого процесів у цілісній системі управління.

Об'єктом дослідження є система управління професійно-технічними навчальними закладами.

Предметом дослідження є теорія і технологія моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами.

Теоретичну основу дослідження складають положення та висновки, які стосуються: організації та змісту професійного навчання на різних рівнях освіти (обгрунтовані і розкриті в наукових працях І.Б.Васильєва, Р.С.Гуревича, А.І.Дьоміна, В.О.Зайчука, І.А.Зязюна, А.Я.Найна, Н.Г.Ничкало, В.О.Радкевич та ін.); теорії управління і теорії моделювання (йдеться про роботи Л.І.Даниленко, В.І.Маслова, В.В.Олійника, Н.М.Островерхової, В.С.Пікельної, А.Г.Соколова та інших); прогресивних систем професійної освіти (Н.В.Абашкіна, Л.Д.Адамська, К.В.Корсак, Л.П.Одерій та ін.).

Методологія та методи дослідження. Методологія дослідження базувалась на підвалинах законів та категорій діалектики, загальних положеннях теорії пізнання, положеннях про взаємозв'язок, взаємообумовленість явищ і процесів, філософської категорії “система”, що дало змогу встановити причинно-наслідкові зв'язки між якістю організаційно-педагогічної діяльності ПТНЗ і процесом управління, а також визначити складові управління, зокрема моделювання і планування роботи. Структурно-функціональний аналіз використовувався для встановлення і конкретизації функцій управління в умовах ПТНЗ, головних напрямів змісту діяльності навчального закладу. Аналіз першоджерел та нормативних документів із керівництва ПТНЗ дозволив встановити якісний стан дослідженості проблеми моделювання в управлінні ПТНЗ. У процесі констатуючого і формуючого експериментів були використані методи спостереження, анкетування, інтерв'ю, вивчення документації для встановлення ефективності різних видів моделювання та планування в ПТНЗ. Застосування методів моделювання дало можливість розробити систему раціонального планування організаційно-педагогічної діяльності і конкретні плани для забезпечення роботи на різних ділянках ПТНЗ. У дослідженні використані методи експертної оцінки для встановлення ставлення керівників-практиків до різних планів роботи. При обробці фактичних матеріалів у процесі констатуючого і формуючого експериментів були застосовані методи математичної статистики, графічні методи відображення отриманих результатів. Протягом всього дослідження використовувались дедукція та індукція, аналіз і синтез отриманої інформації, а також її узагальнення для формулювання принципових положень і висновків, розробки рекомендацій із технології моделювання роботи ПТНЗ.

Наукова новизна одержаних результатів і теоретичне значення дослідження полягають у тому, що була розроблена, науково обґрунтована і експериментально перевірена модель комплексної організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами, яка відповідає сучасним потребам та забезпечує наукове підгрунтя планування роботи ПТНЗ.

Подальшого розвитку набули положення щодо управління професійно-технічним навчальним закладом на засадах використання моделей планування в різних ланках навчально-виховного і навчально-виробничого процесів.

Розкриті наукова сутність особливості моделювання та його компоненту – планування в системі управління професійним навчальним закладом. Зроблено аналіз і систематизовані різні підходи до планування роботи професійно-технічних навчальних закладів. Визначено і науково обґрунтовано принципи та вимоги до планування роботи професійно-технічних навчальних закладів. Розкриті організаційно-педагогічні умови підготовки планів роботи в ПТНЗ та їх реалізації через впровадження моделей управління.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в розробці методичних рекомендацій із технології комплексного моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами. Розроблені і рекомендовані до впровадження моделі комплексного планування роботи в різних ланках навчально-виховного і навчально-виробничого процесів можуть бути використані керівниками професійно-технічних навчальних закладів.

Матеріали дослідження можуть також бути використані різними ланками управління освітою з метою розробки пропозицій щодо планування роботи ПТНЗ, а також здійснення контролю за реалізацією планів.Особистий внесок здобувача в одержанні наукових результатів полягає в визначенні й експериментальній реалізації теоретичних положень з моделювання організаційно-педагогічної роботи в процесі управління сучасними професійно-технічними навчальними закладами в Україні, створенні і впровадженні в практику управління моделі організації забезпечення роботи ПТНЗ.

Апробація результатів дисертації здійснювалася автором у процесі експериментальної роботи на базі професійно-технічних навчальних закладів Кіровоградської області (ПТУ №№ 2, 8, 14, 18, ВПУ №№ 4, 9 м. Кіровограда; ПТУ №№ 3, 12 м. Знам'янки; ПТУ №№ 7, 17 м. Олександрії та ін.).

Основні положення і результати дослідження були висвітлені на конференціях, симпозіумах, семінарах і нарадах керівників системи професійно-технічних навчальних закладів у різних регіонах України, Кіровоградської області, м. Києва: зокрема на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Сучасні підходи до реформування освіти”, яка відбулась у м. Кіровограді 4-5 квітня 2001 року; Всеукраїнській науково-практичній конференції “Засоби реалізації сучасних технологій навчання”, яка відбулась у м. Кіровограді 11-12 травня 2001 року; Міжнародній науковій конференції “Демократія та освіта” (спільно з Монклерським державним університетом, США), яка відбулась у м. Києві 1-4 червня 2001 року, а також на п'яти обласних семінарах протягом 1999-2001 років із питань моделювання та планування роботи ПТНЗ.На захист виносяться:

1. Принципи та педагогічні умови моделювання планів організаційно-педагогічної роботи в ПТНЗ.

2. Зміст та структура планування роботи професійно-технічного навчального закладу.

3. Технологія моделювання організаційно-педагогічної діяльності в процесі управління ПТНЗ.

4. Методичні рекомендації з планування організаційно-педагогічної роботи в професійно-технічного навчального закладу.

Публікації. Основні теоретичні положення і методичні рекомендації з питань моделювання і планування організаційно-педагогічної діяльності ПТНЗ знайшли відображення у 6 публікаціях, у тому числі одній брошурі та 5 статтях у провідних наукових фахових виданнях.

Структура дисертації зумовлена логікою дослідження і складається із переліку умовних позначень, вступу, двох розділів по три параграфи в кожному, висновків, списку використаних джерел (246 найменувань), трьох додатків. Основний зміст дисертації викладено на 155 сторінках. Робота містить 13 таблиць, 12 рисунків, три додатки на 68 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі дисертації обгрунтовано актуальність і доцільність дослідження, визначено науковий апарат, концептуальні положення, методику та головні узагальнені результати.

У першому розділі – “Моделювання роботи професійно-технічних навчальних закладів як наукова і методична проблема” – аналізується стан наукової розробленості проблеми моделювання управлінської діяльності, зокрема в різних ланках навчально-виховного і навчально-виробничого процесів. У розділі подані матеріали вивчення практичного застосування моделювання при розробці планів роботи ПТНЗ, а також сформульовані принципи та організаційно-педагогічні умови моделювання в системі управління ПТНЗ.

Теоретичний аналіз досліджень з обраної проблеми показав, що вживаючи терміни моделювання, планування, проектування тощо, деякі автори наукових праць не бачать між ними суттєвої різниці (В.Г.Афанасьєв, С.Я.Батишев, І.П.Волков, А.У.Дерягіна, С.Е.Каркліна, І.Л.Лікарчук, Н.Н.Орлов, С.М.Полгороднік, А.А.Попов, А.Г.Соколов, В.С.Татьянченко, Е.М.Флоря та ін.). За останні десятиліття з'явився ряд досліджень, в яких науково обґрунтовується специфічність функцій цих дефініцій (В.І.Бражнік, Ю.В.Васильєв, Б.А.Глінський, Б.С.Грязнов, Б.С.Динін, Е.П.Нікітін, В.С.Збаровський, Н.Д.Іванов, О.М.Кобернік, В.С.Пікельна, С.Ревзін, Є.М.Хриков, І.К.Шалаєв), що, на наш погляд, цілком правомірно.

Аналіз праць із проблеми моделювання і планування роботи навчальних закладів розкриває пріоритетну роль планування в процесі управлінської і повсякденної навчально-виховної діяльності адміністрації і педагогічних колективів. Але далеко не завжди здійснюється його наукове забезпечення, іноді відсутнє системне бачення планування як функції та складової частини управлінського процесу, що виконує конче необхідну технологічну роль, яка відображає специфіку діяльності суб'єкта управління і його об'єктів.

Вивчення різних підходів до планування роботи навчального закладу показує, що ні в теорії, ні в практиці немає одностайності в поглядах на цю проблему. Одні вважають планування самостійною системою, інші – складовою функцією управління, решта підходить до моделювання та планування з аспектних позицій, розглядаючи їх як допоміжну діяльність з конкретних напрямів роботи навчального закладу.

Поділяючи погляди дослідників, які розглядають “моделювання” і “планування” як споріднені, але не тотожні поняття, ми, однак, вважаємо, що вони є не тільки принципами та функціями управління, а й певними системними утвореннями, які, в свою чергу, мають свій зміст, форми, методи і засоби реалізації. Ідеалізовані моделі об'єктів, явищ, процесів застосовуються майже в абсолютній більшості досліджень, в яких використовується системний підхід, оскільки відомо, що будь-яка система моделюється. За метою моделі поділяються на структурно-системні, структурно-функціональні, програмно-цільові та ін. При розробці моделей особливо звертається увага на визначення підструктур відносно цілісної системи і на пошук оптимальних зв'язків між ними.

У цьому розділі проаналізовано також досвід використання управлінських моделей у педагогічній теорії та практиці. Результати аналізу доводять пріоритетну роль планування в процесі управління навчальним закладом. Було виявлено, що об'єктами системного аналізу моделювання та планування роботи навчальних закладів мають бути такі головні елементи: мета, принципи, зміст, структура, форми та технологія. В основу нашого аналізу різних підходів до моделювання і планування та поглядів науковців на це питання покладено вивчення всіх названих елементів із метою визначення їх ролі та впливу на функціонування всієї педагогічної системи, якою є будь-який навчальний заклад.

Одним із найважливіших аспектів проблеми, що розглядається, є пошук оптимальних структур і форм планів роботи навчальних закладів. Це питання було порушене в дослідженнях С.Я.Батишева, В.І.Василіва, І.П.Волкова, І.Ю.Губанова, О.М.Коберника, М.І.Кондакова, В.І.Маслова, В.С.Пікельної, А.А.Попова, В.П.Стрезикозіна, В.С.Татьянченко, Г.І.Шамової та інших.

Аналіз існуючих видів і запропонованих форм моделювання організаційно-педагогічної роботи, методів планування діяльності загальноосвітніх, професійно-технічних та інших навчальних закладів доводить, що традиційна текстова форма планування починає замінюватися в наші часи на графічну з використанням комп'ютерної техніки, що обумовлює необхідність пошуку раціональних підходів до використання традиційних і нових методів планування як однієї з умов їх удосконалення. Не можна не звернути увагу на відсутність сучасних науково-методичних рекомендацій із цього питання, особливо для професійно-технічних навчальних закладів.

Доведена відсутність єдності вимог до форми і змісту планів роботи. Так, річні плани будуються, як правило, не на системній основі, а на змісті діяльності дрібних підрозділів (фахових методоб'єднань, бібліотеки) або відображають певні напрями роботи (культурно-масової, фізкультурної), індивідуальну працю керівників школи, що, на нашу думку, доцільно виносити в додатки як плани роботи конкретних структурних підрозділів і окремих працівників.

Аналіз досліджуваних джерел і досвіду управлінської діяльності свідчить, що моделювання як принцип діяльності і технологія проектування розвитку навчальних закладів не стало поширеним явищем і використовується епізодично, головним чином, для визначення перспектив на найближчий період. Певним різновидом застосування моделювання є розробка концепцій, статутів, положень про функціонування навчального закладу, різних програм і навчально-тематичних планів. В окремих випадках розробляються моделі професійних якостей фахівця, його професіограми, а також комплексні моделі підготовки працівників за тим чи іншим фахом.

Планування діяльності професійно-технічних закладів визначається, головним чином, нормативними документами і не відзначається особливою творчою різноманітністю.

У процесі дослідження сучасної практики планування роботи ПТНЗ були використані емпіричні методи отримання інформації: вивчення управлінської документації, бесіди, анкетування, експертні оцінки тощо.

Зокрема, було проанкетовано 48 директорів професійно-технічних закладів і 63 їх заступники з різних регіонів України, що дало змогу довести необхідність поглиблення і прискоренні робіт із науково-методичного забезпечення системи профтехосвіти з питань управлінської діяльності, її моделювання і безпосередньо планування організації навчально-виробничого процесу, формування громадянських якостей і духовного розвитку учнів. На необхідність підвищення знань із наукових основ планування вказали 54% опитаних, потребу в науково-методичних матеріалах із планування висловили 71% керівників навчальних закладів. Не викликає утруднень розробка планів роботи (за самооцінкою анкетованих) у 23% опитаних. Встановлені суттєві розходження у видах планів, що використовуються у навчальних закладах, за термінами і технологіями їх складання.

Ознайомлення з управлінськими документами професійно-технічних навчальних закладів у Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Тернопільській і інших областях України довело, що структура планів роботи більшості з них комплексно не відображає управлінські процеси та методичне їх забезпечення. Системність планування виховної роботи деякою мірою відображена лише в 47% професійно-технічних навчальних закладах. У більшості з них в процесі планування не оптимізуються зміст, форми і засоби виховної роботи в межах головних напрямів і ланок, що їх забезпечують. Одночасно виявлено не упорядковані технологію і форми індивідуальної роботи адміністрації закладів, не завжди простежується чіткий зв'язок між запланованими заходами організації навчально-виховного процесу і контролем за їх здійсненням, адекватністю форм отримання зворотного зв'язку.

У процесі констатуючого експерименту було з'ясовано, що в загальному обсязі планів педагогічних рад, методичних об'єднань, планів підготовки методичних розробок питання, що безпосередньо мають відношення до формування духовних якостей особистості, складають не більше 11%. У тематичних планах слабо простежуються або взагалі не визначаються виховні завдання, пов'язані з потребами розвитку суспільства.

Підвалинами будь-якої системи є принципи її функціонування, тому не дивно, що абсолютна більшість дослідників проблем управління навчальними закладами приділяють першочергову увагу принципам управління і принципам планування як взаємопов'язаним поняттям.

У працях багатьох дослідників управління навчальними закладами визначення назв принципів та їх кількість не збігаються (Є.С.Березняк, Л.І.Даниленко, Г.В.Єльникова, М.Г.Захаров, О.М.Коберник, М.І.Кондаков, В.І.Маслов, В.С.Пікельна, І.П.Раченко та ін.), що пояснюється авторським суб'єктивізмом, різними науковими поглядами, методологією і рівнем аналізу, вимогами часу тощо. Але всі науковці без винятку визнають принцип моделювання (планування, конструювання, прогнозування, проектування тощо) як такий, що є невід'ємною, обов'язковою складовою управлінської діяльності, основою ефективного менеджменту.

Ми дійшли висновку, що принципи планування, з одного боку, націлені на приведення процесу планування у відповідність із загальними принципами управління, а з іншого – на створення умов для втілення принципів управління у зміст робіт, які входять до планів. В цілому, відсутність достатньо наукового обґрунтування принципів планування роботи професійних навчальних закладів є тим чинником, який стримує процес її вдосконалення.

Ми дійшли висновку, що основою планування роботи ПТНЗ є реалізація загальних принципів моделювання і похідних від них, які можна поділити на такі групи: методологічні, технологічні і соціально-психологічні.

Методологічні принципи моделювання та планування роботи ПТНЗ випливають із загальних принципів управління і є науково-теоретичною основою (підвалинами) побудови систем, структур, змісту, функцій, методів планування. До них відносяться: системність; цілеспрямованість та підпорядкованість змісту моделей (планів) меті і завданням роботи ПТНЗ; ієрархічна узгодженість та взаємообумовленість всіх планів; реальність умов виконання; конкретність відображення; інформаційна достатність; передбачення наслідків дій; зворотний зв'язок при виконанні запланованого; функціонально-логічна структуризація.

Технологічні принципи визначають вимоги до здійснення моделювання і планування роботи в ПТНЗ, методику послідовності дій, засоби організації підготовки планів діяльності різних структурних підрозділів і навчального закладу в цілому. Такими принципами є: мінімізація кількості планів; оптимальний метод; комплексність і пропорційність; циклічність; безперервність поточного планування і коригування; субординаційна послідовність складання планів; додаткові умови.

Соціально-психологічні принципи планування роботи спрямовані на мобілізацію і активізацію творчого потенціалу педагогічного і виробничого колективів; їх згуртування, створення сприятливого психологічного клімату серед працівників ПТНЗ і учнів, попередження конфліктів, стимулювання праці тощо.

У другому розділі дисертації – “Зміст і технологія моделювання організаційно-педагогічної роботи в системі управління професійно-технічним навчальним закладом” – розкрито технологію розробки моделі комплексної організаційно-педагогічної діяльності в системі управління ПТНЗ, методику її експериментальної апробації та узагальнені підсумкові результати. За результатами дослідження підготовлені рекомендації з практичного застосування моделей планування в управлінні ПТНЗ.

Запропонована модель комплексного планування організаційно-педагогічної роботи ПТНЗ побудована на засадах від абстрактного до конкретного, тобто базується на визначенні загальної стратегії і провідних напрямів діяльності навчального закладу та наступної їх декомпозиції і конкретизації відповідно до всіх підструктур (підсистем) об'єкта.

Всі плани об'єднані спільною метою і спрямовані на якісне забезпечення тієї чи іншої ділянки як частки загальної цілісності, від рівня функціонування якої залежить ефективність вирішення завдань, що стоять перед навчальним закладом.

Сукупність всіх планів-моделей діяльності різних ділянок ПТНЗ складає певну систематизовану цілісність, елементи якої якісно пов'язані один з одним і разом є загальною моделлю планування навчально-виховної роботи і виробничої діяльності професійно-технічного навчального закладу.

Модель комплексної організаційно-педагогічної діяльності передбачає обгрунтоване розкриття основних ланок навчально-виховного і навчально-виробничого процесів, які потребують обов'язкового планування діяльності, її організації, систематичного контролю і наступного аналізу (на засадах використання спеціальних діагностик) результатів роботи для її обгрунтованої оцінки.

Основна мета розробки моделі комплексної організаційно педагогічної діяльності – надання допомоги керівникам ПТНЗ у визначенні основних напрямів змісту планування, обов'язкового планування роботи основних ланок навчально-виховного і навчально-виробничого процесів.

Запропонована модель комплексного планування організаційно-педагогічної діяльності ПТНЗ (представлена на рис. 1) має певну структуру, оскільки вся система роботи має свої (згідно з існуючими законодавчими і нормативними документами) підсистеми (підструктури), які функціонують завдяки зв'язкам (на моделі показані стрілками). Кожна з указаних підсистем має свої завдання функціонування, свій специфічний зміст діяльності, свої форми і методи роботи, але всі вони несуть ознаки всієї системи-закладу і працюють на загальну мету діяльності закладу.

Запропонована структура моделі комплексної організаційно-педагогічної діяльності ПТНЗ не передбачала розробки та експериментальної перевірки всіх моделей планів, на засадах яких здійснюється організаційно-педагогічна діяльність у навчально-виховному, навчально-виробничому та інших процесах. Але, разом з тим, розроблена, запропонована і запроваджена модель комплексного планування організаційно-педагогічної діяльності дозволила керівникам ПТНЗ чітко усвідомлювати зміст планування кожної ділянки навчально-виховного процесу, визначати пріоритетні напрями діяльності на кожному етапі навчального року тощо. Саме ця модель комплексного планування проходила в процесі дослідження експериментальну перевірку.

Всього було охоплено дослідженням 10 ПТНЗ, з них експериментальними стали 5 (два вищих професійних училища - №4 і №9 – та три ПТУ - №2, № 8 і №14 м. Кіровограда). Частково для проведення експерименту використовувалися дані про стан планування училища-агрофірми, яке функціонує у с. Піщаний Брід Добровеличківського району.

Дослідженням також було охоплено 43 управлінці (керівники училищ, їх заступники, старші майстри та методисти), з яких 24 керівники (або їх заступники) – з експериментальних училищ і 19 – із закладів, які були визначені як контрольні. При вивченні деяких питань до респондентів залучались викладачі і майстри виробничого навчання. Всього було охоплено 297 педагогів,

з яких 148 працювало в ПТНЗ, що слугували нам експериментальними закладами, і 149 педагогів були респондентами із контрольних закладів.

Одним із основних критеріїв оцінки впровадження моделі комплексного моделювання організаційно-педагогічної діяльності було ставлення керівників ПТНЗ до її розробки. Здобуті результати відбиті на діаграмах констатуючого і формуючого експериментів.

Як свідчать показники діаграми (рис. 2), кількість керівників, які стали позитивно ставитись до розробки і використання моделей комплексного планування організаційно-педагогічної діяльності, зросла на 41,6%; число керівників з байдужим ставленням до впровадження у власну роботу моделей комплексного планування організаційно-педагогічної діяльності зменшилося на 25,0%; дещо знизився і відсоток тих керівних кадрів, що негативно ставляться до такого управлінського виду діяльності, як моделювання роботи, зокрема, розробки моделей планування певних видів діяльності (відповідно на констатуючому і формуючому етапах ми одержали такі показники: 29,1% і 12,5%). Зниження відбулося на 16,6%, але так званих “байдужих” ще чимало (29,2%), а тих, хто бажає вдосконалювати свою управлінську діяльність, вже значна кількість – 58,3%.


Рис. 2. Діаграми розподілу ставлення керівників ПТНЗ до розробки моделей комплексного і поточного планування
У результаті формуючого експерименту були отримані показники, які відповідають критеріям високого рівня компетентності щодо знань і умінь моделювати організаційно-педагогічну діяльність (на етапі констатуючого експерименту не було жодного). Низький рівень компетентності в сфері планування роботи підвищився до середнього на 50,0%, середній рівень зріс на 16,7%.

За всіма іншими критеріями показники результатів експерименту також довели ефективність використання моделі комплексного планування організаційно-педагогічної діяльності в системі управління ПТНЗ.

Керівникам ПТНЗ доцільно рекомендувати алгоритм дій при розробці моделі комплексного планування організаційно-педагогічної діяльності, який допоможе обгрунтовано внести в загальну структуру моделі певні підсистеми (підструктури) закладу, подальше функціонування яких потребує, в свою чергу, розробки планів роботи. Цей алгоритм має складатися з таких операцій:

1. Визначення типу навчального закладу і підготовка для роботи всіх існуючих законодавчих і нормативних документів, що допоможе виявити всі стратегічні напрями діяльності закладу.

2. Обґрунтування основної мети і відповідної системи завдань діяльності закладу, що дасть змогу виявити основні організаційні підструктури (підсистеми) та обгрунтувати необхідність їх функціонування.

3. Виявлення специфіки завдань і змісту роботи кожної підсистеми в цілісній системі закладу, що дозволить передбачити за змістом роботи основні етапи діяльності. На даному етапі об'єктивно необхідно планувати роботу у кожній ланці навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, але саме в цій роботі керівник має зробити оперативний аналіз планів, щоб запобігти паралельності в роботі та дублюванню заходів при наступному плануванні в діяльності.

4. При компонуванні завдань у кожній підструктурній ланці закладу необхідно передбачити не тільки шляхи їх вирішення (планування організаційних форм роботи тощо), але й проектувати системи комунікацій, тобто координувати діяльність членів педколективу (хто і що буде робити), будувати єдину організаційну систему діяльності педколективу при рівномірному навантаженні роботою. Саме ця процедура при плануванні забезпечить внутрішню узгодженість між всіма ланками навчально-виховного процесу.

5. Визначення механізмів стимулювання діяльності педагогів вже на етапі підготовки моделі комплексного планування, оскільки від активної участі педколективу в створенні моделі організаційно-педагогічної діяльності залежить можливість розробки варіантів програми діяльності і виявлення за певними критеріями найоптимальнішої комплексної моделі планування.

Враховуючи функціонування закладів ПТНЗ в умовах ринкової економіки, керівникам доцільно передбачити при розробці організаційної структури закладу і таку підсистему, як “Центр (або відділ) освітянських послуг”.
ВИСНОВКИ
1. Проведене дослідження доводить, що рівень управлінської діяльності в ПТНЗ не повною мірою відповідає вимогам часу, а якість науково-методичного супроводу керівництва навчальними закладами потребує значного покращання. Теоретичні дослідження проблем управління ПТНЗ та технологічні розробки з підвищення ефективності керівництва ними відстають від потреб сьогодення в нашій державі.

Аналіз методології соціального управління дав можливість, спираючись на закономірності процесу управління навчальним закладом, конкретизувати фундаментальні вихідні теоретичні положення – принципи управлінської діяльності та її функції, в першу чергу, планування роботи ПТНЗ.

2. У процесі дослідження ми довели, що принципи моделювання і планування специфічно відображають, з одного боку, принципи управління, а з іншого – особливості планування як попередньої стадії та функції процесу управління. Нами були виявлені та обґрунтовані принципи планування роботи ПТНЗ, які ми поділили на три групи: методологічні, технологічні, а також соціально-психологічні.

Методологічні принципи моделювання організаційно-педагогічної діяльності ПТНЗ є науково-теоретичним фундаментом розробки систем, визначення структур, змісту, функцій, методів різних видів планування. Такими принципами є: системність; цілеспрямованість та підпорядкованість змісту моделей (планів) меті і завданням роботи ПТНЗ; ієрархічна узгодженість всіх планів; реальність умов виконання; конкретність відображення; інформаційна достатність; передбачення наслідків дій; зворотний зв'язок при виконанні запланованого; функціонально-логічна структуризація.

Технологічні принципи спрямовують реалізацію планів роботи в ПТНЗ, визначають методику організації підготовки планів діяльності різних структурних підрозділів і навчального закладу в цілому. В першу чергу це: мінімізація кількості планів, їх комплексність і пропорційність; циклічність; безперервність поточного планування і корегування; субординаційна послідовність складання планів.

Соціально-психологічні принципи планування роботи передбачають засоби мобілізації і активізації творчого потенціалу педагогічного та виробничого колективів; визначають заходи згуртування, створення сприятливого психологічного клімату серед працівників ПТНЗ і учнів; передбачають умови попередження конфліктів, стимулювання праці тощо.

3. Найбільш суттєвим наслідком дослідження є встановлення залежності результатів навчально-виробничої і виховної роботи від повноти реалізації технологічними функціями управління змісту моделі організаційно-педагогічної діяльності. Саме це потребує врахування в діяльності керівників ПТНЗ таких вимог: сприйняття, усвідомлення керівниками мети і завдань управління; надійне інформаційне забезпечення використання сучасних форм моделювання та планування роботи (розробка планів-програм з допомогою комп'ютерної техніки); органічне поєднання колективної, групової та індивідуальної роботи членів педагогічного колективу; здійснення координаційної діяльності працівників ПТНЗ у всіх ланках навчально-виробничого процесу (за його змістом і організацією); наявність спеціальної системи фіксації виконаної роботи та механізмів регулювання управлінських процесів, що дозволяє оперативно впливати на весь педагогічний колектив і на окремих його членів; створення прозорої демократичної системи контролю. Всі ці положення мають бути враховані при розробці комплексних моделей планування роботи ПТНЗ.

Процес моделювання управлінської діяльності в ПТНЗ має свою специфічну технологію, в основі якої лежать системостворюючі фактори – управлінські зв'язки-відносини між адміністрацією, педагогічним, виробничим і учнівським колективами.

4. Виявлено, що в теорії управління існують різні підходи до визначення поняття “управлінська модель”: теоретична абстракція; різновид управлінського рішення; програма дій колективу; засіб управлінського впливу; форма та метод пізнання управлінських процесів тощо. Це свідчить про широкі можливості застосування моделей планування в практичній діяльності керівників.

З метою реалізації теоретичних вихідних положень моделювання та планування роботи ПТНЗ у процесі дослідження була розроблена, на наш погляд, оптимальна загальна структура комплексної моделі системи планування роботи ПТНЗ та внутрішня структура кожного з окремих планів, необхідних для ефективного функціонування навчального закладу.

5. Експериментальна перевірка дієвості комплексної моделі планування роботи ПТНЗ дозволила розробити науково-методичні рекомендації для керівників навчальних закладів щодо вимог і технології планування роботи, в основі яких лежать принципи планування та їх реалізація з урахуванням специфіки й умов діяльності конкретного професійно-технічного навчального закладу.

Проведене дослідження не вичерпує всієї повноти вирішення проблеми з моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління ПТНЗ. Потребують подальшого поглиблення і уточнення: методологія планування роботи ПТНЗ; зміст планів роботи та їх вплив на структуру моделей управління; обґрунтування критеріїв оцінки ефективності запровадження моделей планів у різних ланках навчально-виховного і навчально-виробничого процесів; зміст управлінських функцій, що забезпечують технологію управління різними окремими підрозділами навчальних закладів тощо.

Основні положення дисертації відображені в таких авторських публікаціях:

1. Капченко Л.М., Олійник В.В. Планування роботи професійно-технічних навчальних закладів. Науково-методичні рекомендації. – К.: ЦІППО, 2000. – 20 с.

2. Капченко Л.М. Моделювання роботи професійно-технічних навчальних закладів при плануванні. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Випуск 4. Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2001. – С. 128-134.

3. Капченко Л.М. Технологія планування роботи професійно-технічних навчальних закладів. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Випуск 5. Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2001. – С. 145-151.

4. Капченко Л.М. Стан моделювання організаційно-педагогічної діяльності в сучасних професійних навчальних закладах України. Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. Випуск 34. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. – С. 50-54.

5. Капченко Л.М. Організація моделювання роботи професійних навчальних закладів (принципові положення). Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. Випуск 38. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. – С. 70-73.

6. Капченко Л.М. Науково-теоретичне забезпечення моделювання роботи професійних навчальних закладів. Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. Випуск 39. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. – С. 38-40.
Капченко Л.М. Моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічним навчальним закладом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2002.

У дисертації досліджено стан теоретичного обгрунтування моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами. З наукових позицій розкрите моделювання і його складова – планування роботи в системі управління професійно-технічним навчальним закладом.

Визначені і обгрунтовані принципи планування роботи навчального закладу в сучасних умовах. Розроблена і теоретично обгрунтована та експериментально апробована комплексна модель планування організаційно-педагогічної діяльності в професійно-технічному навчальному закладі. Розроблені і впроваджені в практику діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів методичні рекомендації з планування роботи.Ключові слова: система управління професійно-технічним навчальним закладом, моделювання, планування, принципи моделювання, комплексна модель планування організаційно-педагогічної роботи професійно-технічного навчального закладу.
Капченко Л.Н. Моделирование организационно-педагогической деятельности в системе управления профессионально-техническими учебными заведениями. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – Центральный институт последипломного педагогического образования АПН Украины, Киев, 2002.

В диссертации проанализирована система управления профессионально-техническим учебным заведением и сложившаяся в нем система планирования организационно-педагогической работы. Рассмотрены существующие теоретические подходы к определению содержания, структуры и технологии планирования в учебных заведениях, а также качественное состояние практики планирования работы в системе профессионального обучения в Украине.

В исследовании подробно рассмотрены научные основы моделирования организационно-педагогической работы в учебных заведениях и, в частности, система планирования, как одна из разновидностей моделирования. Определены и раскрыты принципы планирования работы в учебных заведениях. В частности, выделены три группы принципов планирования: методологические, технологические и социально-психологические.

К методологическим принципам относятся: системность; целенаправленность и подчиненность содержания моделей (планов) цели и задачам работы учебного заведения; иерархичная согласованность и взаимообусловленность всех планов; реальность условий исполнения; конкретность отражения; информационная достаточность; прогнозирование последствий действий; обратная связь; функционально-логическая структуризация. Технологические принципы определяют требования к осуществлению планирования работы в профессионально-технических учебных заведениях, методику, последовательность, способы организации подготовки планов. К ним относятся: минимизация количества планов; оптимальный метод; комплексность и пропорциональность; цикличность; непрерывность текущего планирования и коррекция; субординация и последовательность составления планов; дополнительные условия.

Социально-психологические принципы моделирования ориентированы на мобилизацию и активизацию творческого потенциала педагогического и производственного коллективов, их сплочение, создание благоприятного психологического климата среди сотрудников и учащихся; предупреждение конфликтов, стимулирование деятельности и т.д.

В диссертации изложена научно обоснованная и экспериментально проверенная модель комплексного планирования организационно-педагогической работы профессионально-технических учебных заведений. В основу структуры модели планирования положены главные направления содержания деятельности ПТУЗ, его структурных подразделений и отдельных лиц, соответствующие им целевые и процессуальные функции. Основными структурными компонентами модели комплексного планирования работы ПТУЗ являются: стратегические и перспективные модели, тактические модели организации учебно-производственной деятельности, оперативные модели (текущее планирование).

Экспериментальная апробация модели комплексного планирования организационно-педагогической работы в профессионально-технических учебных заведениях подтвердила ее практическую рациональность. На основе изложенных в диссертации теоретических положений и результатов эксперимента подготовлены методические рекомендации по технологии планирования работы учебных заведений.Ключевые слова: система управления профессионально-техническим учебным заведением, моделирование, планирование, принципы моделирования, комплексная модель организационно-педагогической работы профессионально-технического учебного заведения.
Kapchenko L.M. Modelling organizing and pedagogical activity in the framework of management of vocational educational establishments. – Manuscript.

The dissertation on acquiring scientific degree of a candidate of pedagogical sciences on speciality 13.00.01 – general pedagogics and history of pedagogics – Basic institute of post-graduate pedagogical education of APS Ukraine, Kyiv, 2002.

The thesis studies the state of theoretical reasoning of modelling organizing and pedagogical activity in the framework of management of vocational educational establishment. The dissertant presented modelling and its components giving scientific reasoning of it, including planning of work in the framework of management of vocational educational training. The principles of planning the work of such educational establishment have been studied and substantiated in modern realities.

A complex model of planning of organizing pedagogical activity of vocational training has been worked out, theoretically substantiated and experimentally approbated. Methodological recommendations on planning the work have been elaborated and introduced into the practical activity of managers of the vocational educational establishments.Key words: framework of management of vocational educational establishment, modelling, planning, principles of modelling, a complex model of planning organizing and pedagogical work of vocational educational establishments.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка