Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук УкраїниСкачати 336.1 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір336.1 Kb.
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Академії педагогічних наук України
Лунячек Вадим Едуардович
УДК 371.11: 024

Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп'ютерних технологій

13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук


Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України.


Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Єльникова Галина Василівна, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, кафедра менеджменту освіти, професор

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Пікельна Валерія Семенівна, Криворізький державний педагогічний університет, кафедра педагогіки і методики трудового та професійного навчання, професор

кандидат технічних наук, доцент Осіпа Руслан Адольфович, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, кафедра інформаційних і комунікаційних технологій, доцентПровідна установа Інститут педагогіки, лабораторія управління закладами освіти, АПН України, м. Київ

Захист відбудеться “31” жовтня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою: 04053, м.Київ-

53, вул. Артема, 52-А, корпус 3, аудиторія 20.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.


Автореферат розісланий “30” вересня 2002 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.С.Снісаренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю подальшого розвитку теорії та практики управління соціально-педагогічними системами в інформаційному суспільстві в контексті завдань, які висувають перед системою освіти, і, зокрема, загальною середньою освітою, Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про Національну програму інформатизації", Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні", Національна доктрина розвитку освіти, Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл.

Управління загальноосвітнім навчальним закладом (ЗНЗ), з точки зору теорії систем, – це технологічний процес впливу на цілісну, відкриту, динамічну соціально-педагогічну систему. Проблема управління ЗНЗ ґрунтовно розглянута в роботах Ю.К.Бабанського, Є.С.Березняка, В.І.Бондаря, Л.І.Даниленко, Ю.А.Конаржевського, В.І.Маслова, В.С.Пікельної, М.Л.Портнова, М.М.Поташника, П.І.Третьякова. Основою стабільного функціонування ЗНЗ є дотримання нормативних вимог як передумови для його подальшого розвитку. Важливою складовою цього процесу є максимальне зменшення часу на виконання трудомісткої частини роботи, яка циклічно повторюється в управлінській діяльності адміністрації ЗНЗ через створення єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації з використанням комп'ютерних технологій.

На сучасному етапі розвитку загальної середньої освіти в Україні особливу увагу треба звернути на взаємовідповідність змін у навчально-виховному процесі та системі управління. Поява ЗНЗ різних типів, змістовна робота щодо запровадження особистісно орієнтованого навчання, подальше входження України у світове інформаційне суспільство потребують конструювання ефективних систем управління із застосуванням технологій, адекватних процесам, що відбуваються в освіті.

Технологізація всіх аспектів розвитку соціальних систем (в тому числі й освітніх) є характерною ознакою нашого часу (В.М.Іванов, В.І.Подшивалкіна, А.А. Шиян). Спочатку це проявилося в розробці технологій навчання (В.П.Беспалько, Л.В.Буркова, Ю.В.Васьков, В.В.Гузєєв, М.П.Капустін, О.М.Пєхота, Г.К.Селевко та ін.), але згодом стало очевидним і для систем управління (В.В.Гуменюк, Г.В.Єльникова, А.М.Єрмола, Г.Ю.Капто, В.С.Лазарєв, О.М.Мойсєєв, В.П.Сімонов). Проте сучасні технології навчання сьогодні ґрунтовно розроблені, але цього не можна сказати про технології управління, особливо на рівні ЗНЗ.

Результатом функціонування будь-якої організації є ступінь досягнення нею

своєї мети і завдань, що завжди є наслідком застосування відповідної технології

управління. Розвиток суспільства вимагає коригування завдань, які стоять перед

ЗНЗ і обумовлює необхідність створення технологій управління, що дозволяють отримати високі результати з найменшими витратами часу і ресурсів. Важливою складовою частиною будь-якої технології є алгоритмізація процесів, що відбуваються зокрема в технології управління - алгоритмізація діяльності суб'єкту управління по відношенню до об'єкту управління.

Новий етап розвитку управління соціально-педагогічними системами почався

із запровадженням інформаційно-комп'ютерних технологій (В.Ю.Биков, А.М.Мартинов, Р.А.Осіпа, А.І.Підласий, П.І.Підласий), що набуває особливої ваги в удосконаленні систем управління ЗНЗ (Л.А.Качанова, О.М.Ключко, В.І.Коробов, В.І.Кудінова, В.І.Ліпейко, А.Ю.Нужин, В.Б.Попов, Л.А.Чашников та ін.). Ці технології дозволяють значно ефективніше обробляти великі масиви інформації, більш оперативно приймати управлінські рішення, використовувати послуги глобальної мережі Інтернет та ін.

Разом з тим аналіз сучасного стану управління ЗНЗ та використання в

практиці управління комп'ютерних технологій дозволив конкретизувати протиріччя між:

-сучасними вимогами до функціонування та розвитку ЗНЗ і технологіями управління, які використовуються керівниками закладів освіти;

-темпами розвитку керуючої та керованої підсистем ЗНЗ;

-реальними станом комп'ютеризації управління ЗНЗ і рівнем умінь і навичок суб'єктів управління щодо використання комп'ютерних технологій в своїй діяльності;

-підвищенням інтенсивності зовнішніх і внутрішніх потоків управлінської інформації та розвитком технологій їх обробки у ЗНЗ;

-рівнем компетентності керівників ЗНЗ та необхідністю прийняття управлінських рішень в умовах нестабільності і мінливості ситуацій.

Все це веде до відставання в розвитку керуючої системи у порівнянні з керованою, недооцінки керівниками ЗНЗ ефективності запровадження комп'ютерних технологій в управлінні, до невиправданих витрат часу і штучного звуження інформаційного забезпечення закладів освіти.

Таким чином, нагальною потребою в освіті є перехід до технологій, які на основі певної уніфікації управлінських дій дозволять конструювати системи управління, що мають умови для забезпечення широкого доступу до інформаційного простору та ефективного використання його можливостей. Організаційним методом цього в управлінні соціальними системами повинні стати серед інших і комп'ютерні технології.

Слід також звернути увагу на те, що наукові дослідження

щодо конструювання систем управління ЗНЗ з використанням інформаційно-

комп'ютерних технологій почали з'являтися протягом останніх 10 років і поки що

не носять систематичного, комплексного характеру. Як правило, це системи, які

відштовхуються від діючих практичних наробок застосування суто комп'ютерних технологій в управлінні закладами освіти.

Усе викладене вище обумовило вибір теми дисертаційного дослідження: “Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп'ютерних технологій”.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження є складовою частиною комплексної теми “Підготовка керівника школи в закладі післядипломної педагогічної освіти”,

яка досліджується в ЦІППО АПН України, реєстраційний № 0199U004225

та частиною комплексної програми “Комп'ютеризація та інформатизація закладів

та установ освіти м. Харкова”, затвердженої ХІХ сесією ХХІІІ скликання Харківської

міської ради 27. 12. 2000 р. Тему дослідження зареєстровано Радою з координації

наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол №9

від 27.11.2001 р.).Об'єкт дослідження: система управління загальноосвітнім навчальним закладом.

Предмет дослідження: процес управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп'ютерних технологій.

Мета дослідження: наукове обґрунтування та експериментальна перевірка педагогічної ефективності розробленої системи алгоритмізованого управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп'ютерних технологій.

Ми виходили з припущення, що використання системи алгоритмізованого управління загальноосвітнім навчальним закладом і створення програмного забезпечення для неї суттєво підвищить ефективність управління ЗНЗ, поліпшить зміст практичної діяльності керівників, сприятиме зростанню їх компетентності, що дозволить успішно управляти ЗНЗ.

Відповідно до мети нами визначено основні задачі дослідження:

1. Проаналізувати сучасний стан теорії і практики управління загальноосвітніми навчальними закладами та визначити якісний рівень використання в цьому процесі комп'ютерних технологій.

2. Науково обґрунтувати систему алгоритмізованого управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп'ютерних технологій та побудувати відповідну модель.

3. Провести експериментальну перевірку ефективності запровадження в практику ЗНЗ моделі системи алгоритмізованого управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп'ютерних технологій.

4. Розробити науково-методичні рекомендації керівникам ЗНЗ щодо створення системи управління на основі алгоритмізованого підходу з використанням комп'ютерних технологій.

Методологічну основу дослідження становлять: теорія наукового пізнання явищ дійсності, яка використовувалася для аналізу, систематизації, класифікації, узагальнень теоретичних положень щодо розвитку управління ЗНЗ; системний та ситуаційний підходи, що були застосовані для декомпозиції і подальшої алгоритмізації процесу управління ЗНЗ; теорія нестабільності, на основі якої усвідомлювалися процеси переходу суб'єкту і об'єкту управління в новий якісний стан; технологічний підхід до розробки системи алгоритмізованого управління з використанням комп'ютерних технологій; Національна доктрина розвитку освіти; Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл.

Теоретичною основою дослідження є: загальні положення теорії управління (М. Альберт, С.О'Доннел, В.Кінг, Д.Кліланд , Г.Кунц, А.Маслоу, М.Х.Мескон, Ф.Тейлор, С.Л.Оптнер, У.Оучи, А.Файоль, М.П.Фоллет, Ф.Хедоурі та ін.); сучасні дослідження з питань філософії освіти (Л.С.Горбунова, С.Ф.Клепко, Л.А.Лавринович, В.С.Лутай, С.І.Подмазін, В.М.Шепель, Л.П.Сніцар); теоретичні наробки з питань управління ЗНЗ (В.І.Бондар, Ю.В.Васильєв, Л.І.Даниленко, Г.В.Єльникова, Г.Ю.Капто, В.І.Маслов, О.М.Мойсєєв, Н.М.Островерхова, В.С.Пікельна, М.М.Поташник, В.П.Сімонов, П.І.Третьяков, Т.І.Шамова та ін.); теоретичні основи використання інформаційно-комп'ютерних технологій в управлінні закладами освіти (В.Ю.Биков, Р.А.Осіпа, Л.А.Качанова, В.І.Коробов, В.І.Ліпейко, В.В.Олійник, І.П.Підласий, Л.А.Чашников та ін.); теорія і методика моделювання управлінської діяльності ( О.М.Мойсєєв, В.С.Пікельна, О.Г.Хомерики та ін.); кваліметричний підхід до визначення результативності управління ЗНЗ (О.Л.Ануфрієва, Г.А.Дмитренко, Г.В.Єльникова та ін.).

Для вирішення поставлених задач використано такі провідні теоретичні та

емпіричні методи дослідження: програмно-цільовий, системно-структурний,

порівняльно-зіставний, з позицій яких було: проаналізовано наукову літературу та

матеріали, що розташовані в мережі Інтернет, з метою з'ясування науково-

практичних наробок, необхідних для успішного розв'язання обраної проблеми;

розглянуто нормативні, інструктивно-методичні матеріали, визначено шляхи їх

застосування при створенні алгоритмів управління підсистемами ЗНЗ; проведено аналіз

документації ЗНЗ для з'ясування типових помилок, які допускаються керівниками

закладів освіти. Використовувалися діагностичні методи: усні опитування (бесіда,

інтерв'ю); письмові опитування (анкетування) для визначення ступеня володіння

керівниками основами теорії управління ЗНЗ та вивчення сучасного стану

використання в практиці управління комп'ютерних технологій та ін. Метод

декомпозиції використовувався для визначення ієрархії підсистем соціально-

педагогічної системи ЗНЗ. Теоретичні загальнонаукові методи: узагальнення,

абстрагування, моделювання – застосовувалися при створенні теоретичної моделі

системи алгоритмізованого управління ЗНЗ з використанням комп'ютерних технологій.

Методи аналізу, синтезу, індукції, дедукції та метод системного аналізу використовувалися під час розробки алгоритмів управління ЗНЗ, постановки задач для створення програмного забезпечення моделі системи алгоритмізованого управління ЗНЗ з використанням комп'ютерних технологій.

Було проведено також формуючий широкомасштабний експеримент – як комплексний багатофункціональний метод дослідження.

Експериментальна база дослідження. З метою виконання завдань дослідження та обґрунтування доцільності запропонованих підходів було досліджено управлінську діяльність адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів №№ 44, 73, 94, 149, 151 м. Харкова.

На першому етапі (1990–1991) були вивчені теоретичні аспекти досліджуваної проблеми, діючі методичні наробки, проведено аналіз літератури з питань загального управління та управління освітою, системного підходу, ситуаційного підходу, теорії нестабільності, комп'ютерного забезпечення процесу управління. Вивчено досвід використання комп'ютерних технологій у практиці управління.

На другому етапі (1991–1999) розроблено та науково обґрунтовано

структурну модель системи алгоритмізованого управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп'ютерних технологій. Здійснено організаційні заходи на рівні управління освіти Харківської міської ради та районних відділів освіти щодо створення необхідної інфраструктури для ефективного запровадження запропонованої моделі в ЗНЗ м.Харкова.На третьому етапі (2000–2002) проведено комплексне експериментальне дослідження з перебудови систем управління ЗНЗ №№ 44, 73, 94, 149, 151 м.Харкова відповідно до запропонованої теоретичної моделі. Елементи запропонованої моделі запроваджені також у діяльність ста восьми ЗНЗ м.Харкова. Проаналізовані та узагальнені здобуті експериментальні матеріали, сформульовані висновки та оформлена дисертаційна робота.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні:

-системи алгоритмізованого управління ЗНЗ та положень щодо його застосування з використанням комп'ютерних технологій;

-концептуальних підходів до конструювання адаптивних систем управління ЗНЗ різних типів на основі запровадження структурної моделі системи алгоритмізованого управління з використанням комп'ютерних технологій;

-критеріїв оцінки результативності системи алгоритмізованого управління ЗНЗ з використанням комп'ютерних технологій.Практичне значення дослідження полягає:

-в успішному застосуванні запропонованої системи алгоритмізованого

управління ЗНЗ з використанням комп'ютерних технологій в управлінській практиці

та наданні рекомендацій по розробці алгоритмів, використанню комп'ютеризованих задач і можливостей сучасного інформаційного простору;

-в розробці методичних рекомендацій з удосконалення управління загальноосвітніми навчальними закладами всіх типів, підвищення компетентності керівників на основі системи алгоритмізованого управління з використанням комп'ютерних технологій.

Вірогідність отриманих даних і результатів дослідження забезпечується ґрунтовним теоретичним аналізом наукових основ управління ЗНЗ та досвіду використання комп'ютерних технологій, єдністю теоретичного та експериментального компонентів дослідження відповідно до визначеної мети і завдань, всебічністю охоплення досліджуваної проблеми та репрезентативністю вибірки.

Апробація результатів дослідження.

Основні положення дисертації доповідалися на обласних і міських науково-практичних конференціях і семінарах (Харків – 1997-2002 р.р.), на конференціях молодих учених і спеціалістів (Харків – 2001-2002 р.р.), на Всеукраїнській конференції з післядипломної освіти (Київ – 2001 р.), на Всеукраїнській науково-методичній конференції “Освітні технології багаторівневої підготовки спеціалістів” (Полтава – 2002 р.), на третій міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми науки та освіти” (Ужгород – 2002 р.).Публікації. Основні положення і висновки дисертації знайшли відображення

у науково-методичному посібнику та 11 одноосібних публікаціях. П'ять публікацій надруковані у наукових фахових виданнях України.На захист виносяться:

1. Наукове обґрунтування системи алгоритмізованого управління ЗНЗ з використанням комп'ютерних технологій.

2. Структурна модель системи алгоритмізованого управління ЗНЗ з використанням комп'ютерних технологій.

3. Науково-методичні рекомендації керівникам ЗНЗ по впровадженню системи алгоритмізованого управління з використанням комп'ютерних технологій.Структура роботи. Дисертація складається із вступу, 3 розділів (9

підрозділів), висновків, списку використаних джерел (246 найменувань), додатків. Загальний обсяг дисертації 166 сторінок, додатків 107 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об'єкт, предмет, мету, завдання, наукову новизну, практичну значущість роботи.ПЕРШИЙ РОЗДІЛ дослідження – “Теорія та сучасний стан управління загальноосвітнім навчальним закладом” містить аналіз теорії і практики управління ЗНЗ та критеріїв оцінювання його ефективності.

Проаналізовані нами роботи по теорії загального управління свідчать про її послідовний розвиток, що відображено у наукових працях Д. Кліланда і В. Кінга; Г. Кунца і С. О'Доннела; М.Х. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоурі; С.Л. Оптнера; У. Оучи; Ф. Тейлора; А. Файоля; М.П. Фоллет та ін.

Разом з тим, в останні 10 – 20 років визначилася тенденція збільшення

наукових досліджень з питань управління освітою, в тому числі ЗНЗ, що є результатом суспільних змін, процесів гуманізації та гуманітаризації освіти. Це висвітлено у роботах Ю.К.Бабанського, Є.С.Березняка, В.І.Бондаря, Л.І.Даниленко, М.М.Дарманського, Г.В.Єльникової, Б.С.Кобзаря, Ю.А.Конаржевського, О.М.Лазарєва, В.І. Маслова, В.В.Олійника, В.С.Пікельної, М.М.Поташника, П.І.Третьякова, Т.І.Шамової та ін. Особливий інтерес в цих роботах викликають погляди на визначення і співвідношення понять “управління” і “керівництво”; на визначення принципів, методів, функцій управління; роль організаційної культури в управлінні та ін. Звертається увага на необхідність створення єдиного понятійного апарату для теорії і практики управління.

В наукових працях Л.С.Горбунової, С.Ф.Клепка, Ю.А.Конаржевського, Л.А.Лавринович, М.В.Локтіонова, В.С.Лутая, С.Л.Оптнера, Г.Хакена та ін. відображені суттєві зміни в методологічних основах управління, пов'язані з подальшим розвитком системного і ситуаційного підходів, зростанням ролі синергетичної парадигми.

Набуває значної ваги технологічна парадигма в освіті і соціальних системах взагалі. Разом з тим очевидно, що, хоча проблеми технологізації проаналізовані багатьма авторами: В.П.Беспальком, Л.В.Бурковою, В.М.Івановим, Г.І.Кириловою, С.Ф.Клепком, О.М.Пєхотою, В.І.Подшивалкіною, Г.К.Селевком, А.А.Шияном та ін., питання технологізації управління ЗНЗ залишаються недостатньо розробленими.

Важливою складовою сучасних систем управління є використання інформаційно-комп'ютерних технологій.

Аналіз сучасного стану управління ЗНЗ доводить невідповідність керуючої і керованої підсистем, що відображено Г.В.Єльниковою, О.М.Мойсєєвим, І.Б.Сенновським, П.І.Третьяковим, О.Г.Хомерики та ін. В цих роботах наголошується на тому, що удосконалення діяльності суб'єктів управління відбувається повільніше, ніж об'єктів.

Створення і застосування систем управління ЗНЗ з використанням

комп'ютерних технологій дозволяє частково вирішити це протиріччя і є одним із

каталізаторів, завдяки яким відбувається покращання діяльності всього закладу освіти. Запровадження таких систем веде також до зміни світогляду керівників, гідного входу закладів освіти України у світовий інформаційний простір.

Значна увага в розділі приділена розгляду ефективності роботи ЗНЗ на засадах критеріального управління, елементи якого розкриваються у роботах Є.С.Березняка, Л.І.Даниленко і Н.М.Островерхової, Г.А.Дмитренка, Г.В.Єльникової, Г.Ю.Капто, М.П.Капустіна, В.С.Лазарєва, М.М.Поташника, П.І.Третьякова, В.В.Шаркунової та ін. Такий підхід створив умови для удосконалення роботи ЗНЗ на критеріальній основі, а саме: впровадження різних видів моніторингу, атестації ЗНЗ та педагогічних працівників та ін. Отже, дослідження критеріальної основи управління стає більш актуальним. Особливу роль починає грати можливість комп'ютерної обробки отриманих результатів.

Внаслідок проведеного аналізу теорії і практики управління ЗНЗ та критеріїв оцінювання його ефективності доведено важливість розробки комплексних підходів до управління ЗНЗ з використанням комп'ютерних технологій і доцільність підготовки керівників до конструювання власних систем управління на зазначеній основі .

У ДРУГОМУ РОЗДІЛІ дослідження – “Модель системи алгоритмізованого

управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп'ютерних технологій” – подано наукове обґрунтування системи алгоритмізованого управління загальноосвітнім навчальним закладом, доведена можливість використання цих алгоритмів у процесі розробки програмного забезпечення управління та групування створених комп'ютеризованих задач у автоматизовані робочі місця (АРМ), а також розробки на їх базі єдиної структурної моделі управління ЗНЗ з використанням комп'ютерних технологій – програмно-технічного комплексу (ПТК) “Ефективна школа – ХХІ”.

Виходячи з того, що управління ЗНЗ – це процес ефективної організації діяльності підсистем, які входять до складу цілісної відкритої динамічної соціально-педагогічної системи, ми виділили в складі ЗНЗ кілька таксономічних рівнів (підсистем) діяльності (враховуючи, що підсистеми діяльності першого рівня складаються з підсистем діяльності другого рівня та ін.). Наприклад, підсистема “Організація навчального процесу” включає організаційно-навчальну роботу, виконання навчальних нормативів, удосконалення змісту навчання. Підсистема “Організація виховного процесу” – організацію підготовки і проведення виховних заходів, діяльності класного керівника, діяльності учнівського комітету, роботи з учнями, які схильні до девіантної поведінки, діяльності прес-центру, шкільних музеїв. Підсистема “Робота з кадрами” включає організаційну роботу, методичну роботу, атестацію, індивідуальну роботу з членами колективу, роботу з адміністративно-господарським персоналом. Підсистема “Робота з органами громадського самоврядування” складається з діяльності ради ЗНЗ, батьківського

комітету та піклувальної ради ЗНЗ. Підсистема “Процеси, що забезпечують життєдіяльність ЗНЗ” вміщує такі складові: фінансова діяльність, залучення позабюджетних коштів, соціальний захист, робота з охорони праці, зміцнення матеріально-технічної бази і господарська робота, ведення документації ЗНЗ. Всі підсистеми діяльності ЗНЗ передбачають наявність алгоритмів управління ними, виконання яких дозволяє забезпечити стабільне функціонування ЗНЗ на досягнутому рівні і створити передумови для нового циклу його подальшого розвитку.

Слід підкреслити, що технологізація процесу управління і алгоритмізація управлінської діяльності дуже щільно пов'язані одне з одним.

Технологія управління ЗНЗ – це сукупність взаємопов'язаних принципів, змісту, форм і методів, які використовуються керівником при реалізації функцій управління для досягнення цілей діяльності ЗНЗ.

Алгоритм управління ЗНЗ – це процес забезпечення чіткої послідовної реалізації управлінських функцій з боку керівника (адміністративного органу) з урахуванням чинних законодавчих і нормативних положень, організаційної культури педагогічного колективу, зовнішнього впливу, орієнтованих на розв'язання конкретних завдань.

Для ефективної роботи ЗНЗ кожен адміністратор повинен відповідати в своїй повсякденній праці за управління певною кількістю підсистем діяльності ЗНЗ, що дозволить будувати управління на наукових засадах. Таким чином, кожним представником адміністрації закладу освіти використовується декілька алгоритмів управління. В зв'язку з цим нами було введено поняття блоків відповідальності адміністрації ЗНЗ (БВ).

Запропоновані алгоритми управління спрощують процедуру створення програмного забезпечення, яке автоматизує процес управління, особливо стосовно циклічних трудомістких дій адміністрації ЗНЗ. Виходячи з цього, була створена комплексна комп'ютеризована задача “Алгоритми управління ЗНЗ”. До її складу входять комп'ютеризовані задачі, які відповідають кожному із визначених нами алгоритмів управління ЗНЗ.

Після аналізу інформаційних потоків і виділення циклічної трудомісткої частини роботи адміністрації ЗНЗ були створені комп'ютеризовані задачі підтримки, які систематизують, автоматизують і роблять ефективнішою діяльність учасників управління ЗНЗ. До них нами віднесені задачі: “Співробітники”, “Шкільна мережа”, “Навчальні плани”, “Контингент учнів”, “Табель використання робочого часу”, “Тарифікація”.

Створене єдине комп'ютерне забезпечення стикується з блоками відповідальності адміністрації закладу і є складовою частиною управління районною або муніципальною освітньою системою.

На основі розроблених теоретичних положень нами була розроблена структурна модель системи алгоритмізованого управління з використанням комп'ютерних технологій (рис.1). В основі запропонованої моделі знаходяться комп'ютеризовані алгоритми управління ЗНЗ та комбінування їх з комп'ютеризованими задачами підтримки, що згруповані по АРМ, які в свою чергу, об'єднуються в програмно-технічний комплекс ЗНЗ "Ефективна школа – ХХІ".

В розділі аналізується також можливість отримання інформації через

мережу Інтернет з серверів органів державної і регіональної влади, місцевих

органів самоврядування, освітянських сайтів. При виконанні дослідження проаналізовано близько 300 шкільних сайтів, які створені в Україні, Канаді, Росії, США, країнах Західної

Європи, Азії, Африки. В роботі запропонована приблизна структура шкільного сайту, проаналізовані проблеми змін в управлінській діяльності адміністрації ЗНЗ, пов'язані з використанням комп'ютерних технологій.У ТРЕТЬОМУ РОЗДІЛІ – “Апробація моделі системи алгоритмізованого управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп'ютерних технологій” – безпосередньо розкрито організацію та результати дослідження ефективності впровадження розробленої моделі, а також зміст науково-методичних рекомендацій керівникам освіти щодо застосування системи алгоритмізованого управління ЗНЗ з використанням комп'ютерних технологій.

Основною метою проведення експерименту був доказ позитивного впливу на процес управління ЗНЗ використання розроблених алгоритмів та комп'ютеризованих задач підтримки, які складають запропоновану структурну модель системи алгоритмізованого управління ЗНЗ з використанням комп'ютерних технологій.

Рис. 1. Структурна модель системи алгоритмізованого управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп'ютерних технологій.

Вибір експериментальних і контрольних ЗНЗ відбувався таким чином, щоб усі фактори, що впливають на об'єкт дослідження, за винятком експериментальних, були тотожними як у контрольній, так і в експериментальній вибірках. Для забезпечення репрезентативності вибірки експериментальна і контрольна групи були сформовані з ЗНЗ комунальної форми власності, які знаходяться в різних районах м.Харкова. Переважно вибиралися ЗНЗ різних типів, представлених у м.Харкові таким чином, щоб експериментальний і контрольний заклад обслуговували мікрорайони, де проживає майже однакове за соціальним

станом населення, і були підпорядковані одному й тому ж районному відділу освіти (РВО).

Для проведення вимірювання використовувалась розроблена автором факторно-критеріальна модель оцінювання ефективності алгоритмізованого управління ЗНЗ з використанням комп'ютерних технологій.

У запропонованій моделі виділено два основних параметри

ефективності управління ЗНЗ: діяльність підсистем ЗНЗ (Р1) і управлінська діяльність адміністрації ЗНЗ (Р2). Щодо першого параметра, факторами (F) в ньому виступають підсистеми діяльності ЗНЗ першого рівня. Критеріями – відповідність діяльності в підсистемах другого рівня алгоритмам управління. Факторами другого параметра є рівень виконання блоків відповідальності адміністрації ЗНЗ. Критеріями виступає також відповідність діяльності в підсистемах другого рівня алгоритмам управління. У цьому випадку критерії згруповані по кожному із блоків відповідальності.

Значення кожного параметра складається із суми значень відповідних

факторів і обчислюється за формулою Р=F1+…Fn.

Кожний критерій характеризується, в свою чергу, відносним показником Кn, якому в нашому випадку буде відповідати процент виконання алгоритму управління підсистемою другого рівня. Коефіцієнт проявлення критерію може бути від 0 до 1. Кожен фактор має також вагомість (m) в межах одиниці, тобто в її частках. Сама одиниця є символом цілого, яке розглядається. Вагомість кожного фактору обчислювалась за методом експертних оцінок.

Загальна ефективність діяльності ЗНЗ визначається параметром (Pзаг.). При створенні факторно-критеріальної моделі оцінювання було висловлено припущення, що параметр Р1 має приблизно дорівнюватися параметру Р2 і розглядатися як Рзаг.. Воно базується на тому, що складові частини параметрів Р1 і Р2 є одні й ті ж – підсистеми діяльності ЗНЗ другого рівня. Дане припущення повністю підтвердилося результатами дослідження.

На констатуючому етапі експерименту після визначення експериментальних і контрольних ЗНЗ проведено вимірювання вихідних показників ефективності їх функціонування (табл.1).

Таблиця 1

Порівняння результатів вимірювання в контрольних і експериментальних ЗНЗ на констатуючому етапі експерименту

Діяльність підсистем ЗНЗ (Параметр P1.).

Контрольні ЗНЗ. № 169 № 68 № 95 № 91 № 14

0,66 0,56 0,58 0,59 0,68

Експериментальні ЗНЗ. № 149 № 44 № 94 № 151 № 73

0,66 0,64 0,59 0,65 0,69

Управлінська діяльність (Параметр Р2).

Контрольні ЗНЗ. № 169 № 68 № 95 № 91 № 14

0,65 0,56 0,57 0,58 0,67

Експеримен-тальні ЗНЗ. № 149 № 44 № 94 № 151 № 730,66 0,64 0,58 0,63 0,67
Для оцінки результатів діяльності ЗНЗ отриманих при вимірюванні, ми використовували шкалу, яка запропонована Г.В.Єльниковою, а саме:

0 < Pзаг. ? 0,5 - управління ЗНЗ знаходиться на критичному рівні і є недостатнім.

0,5 < Pзаг. ? 0,75 - управління ЗНЗ знаходиться на достатньому рівні і є допустимим.

0,75 < Pзаг. ? 1 - управління ЗНЗ знаходиться на високому рівні і є

оптимальним.

На етапі формуючого експерименту здійснювалося впровадження моделі алгоритмізованого управління ЗНЗ з використанням комп'ютерних технологій у діяльність експериментальних ЗНЗ. На цьому етапі було також проведено навчання адміністрації експериментальних ЗНЗ щодо використання запропонованої структурної моделі системи управління та навичок роботи в мережі Інтернет, створено технічні умови для проведення експерименту.

Організація експериментально-дослідної роботи на контрольному етапі проведення експерименту передбачала, відповідно, вирішення завдання вимірювання отриманих результатів (табл.2).

Аналіз результатів, отриманих на констатуючому етапі експерименту, показав, що контрольні і експериментальні ЗНЗ мали приблизно однаковий рівень ефективності управління. Трохи вищий він був у навчально-виховних комплексах (НВК). В цілому розкид параметра Рзаг. становив від 0,56 до 0,68 і був характерним для ЗНЗ, системи управління яких працюють на достатньому рівні.

Після запровадження в експериментальних ЗНЗ системи алгоритмізованого

управління з використанням комп'ютерних технологій результати контрольного

вимірювання показали, що ефективність систем управління ЗНЗ, де експеримент не

Таблиця 2

Порівняння результатів вимірювання в контрольних і експериментальних ЗНЗ на контрольному етапі експерименту

Діяльність підсистем ЗНЗ (Параметр P1.).

Контрольні ЗНЗ. № 169 № 68 № 95 № 91 № 14

0,67 0,58 0,62 0,65 0,7

Експериментальні ЗНЗ. № 149 № 44 № 94 № 151 № 73

0,87 0,85 0,86 0.86 0,89

Управлінська діяльність (Параметр Р2).

Контрольні ЗНЗ. № 169 № 68 № 95 № 91 № 14

0,66 0,58 0,62 0,64 0,69

Експеримен-тальні ЗНЗ. № 149 № 44 № 94 № 151 № 730,87 0,85 0,84 0,86 0,89
проводився, залишилася на тому ж рівні. Параметр Рзаг. в цих ЗНЗ змінився не більше ніж на 0,02, або залишився без змін.

Щодо експериментальних ЗНЗ, то вимірювання відобразили суттєве зростання параметра Рзаг. – в цілому на 0,20 – 0,27. Таким чином Рзаг. в експериментальних ЗНЗ складав від 0,84 до 0,89, що підтвердило їх перехід на новий, оптимальний рівень управління (рис.2).

Позитивним є також те, що всі представники адміністрації експериментальних ЗНЗ отримали навички роботи з ПК і можливість використовувати ресурси мережі Інтернет щодо профілю своєї діяльності, надсилати і отримувати необхідну інформацію із зовнішнього середовища за допомогою сучасних комп'ютерних засобів.

Результати експерименту довели ефективність проведеної роботи, відобразили перехід експериментальних ЗНЗ у новий якісний стан. Конструювання систем управління з використанням комп'ютерних технологій не тільки підвищило їх ефективність, але й дозволило перейти від стабільного функціонування до режиму розвитку.

За результатами експерименту здійснено фронтальне запровадження системи алгоритмізованого управління з використанням комп'ютерних технологій у ста восьми ЗНЗ м. Харкова різних типів. Ефективність її роботи доведена практичним використанням протягом останніх років.

У дисертаційному дослідженні запропоновані методичні рекомендації для керівників щодо запровадження системи алгоритмізованого управління ЗНЗ з використанням комп'ютерних технологій, розроблена тематика 10 занять по 6 годин кожне, які можна використовувати при проведенні курсів підвищення кваліфікації керівників.

Рис. 2. Порівняння ефективності управлінської діяльності в експериментальних і контрольних ЗНЗ до і після проведення експерименту.

ВИСНОВКИ
Узагальнення результатів теоретичної та дослідно-експериментальної роботи дає підстави для таких висновків:

1.Перехід освіти в Україні на новий якісний етап стимулював наукові пошуки щодо створення систем управління, адекватних сучасним потребам суспільства. Виходячи з синергетичної парадигми, системного і ситуаційного підходів можна говорити про необхідність розробки адаптивних систем управління.

2. Вивчення діяльності ЗНЗ показало, що сьогодні недооцінюється

необхідність технологізації процесів управління з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій. В умовах зростання ролі цих технологій їх застосування в сучасній практиці управління загальноосвітніми навчальними закладами є одиничним і не носить комплексного характеру. Недостатньо висвітленим є вплив використання ресурсів та можливостей мережі Інтернет на ефективність управління ЗНЗ.

3. Процеси удосконалення системи управління загальноосвітнім навчальним закладом відстають від перетворень у навчально-виховному процесі і потребують прискорення, оновлення, а також розробки відповідних критеріїв їх оцінювання. Створення і використання алгоритмів управління підсистемами ЗНЗ є одним із напрямків вирішення цієї проблеми.

4. Запропоновані алгоритми значно полегшують процес конструювання гнучких систем управління, підвищують науковий рівень визначення функціональних обов'язків керівників ЗНЗ.

5. Відтворення у комп'ютерному програмному забезпеченні алгоритмів управління та співставлення їх з комп'ютеризованими задачами підтримки є основою розробки АРМ адміністрації ЗНЗ. Автоматизовані робочі місця та використання можливостей мережі Інтернет складають структуру системи алгоритмізованого управління ЗНЗ з використанням комп'ютерних технологій (Програмно-технічний комплекс “Ефективна школа – ХХІ”).

6. Проведений експеримент довів ефективність запропонованої системи алгоритмізованого управління з використанням комп'ютерних технологій, визначив умови переходу експериментальних закладів освіти на більш високий рівень управління. Запропонована система суттєво вплинула на підвищення рівня управлінської компетентності та організації праці керівників експериментальних ЗНЗ, а саме: поширився їх кругозір, підвищилося системне бачення ними об'єкту управління, керівники набули навичок конструювання адаптивних систем управління ЗНЗ, вивільнився значний час для творчої аналітичної роботи, з'явилася можливість для здійснення постійного самоконтролю, систематичного використання ресурсів та можливостей інформаційного простору.

7. Надані за результатами дослідження науково-методичні рекомендації

можуть бути використані для підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ.

Основні положення дисертації відображено в таких публікаціях автора:

1. Лунячек В.Е. Алгоритмування діяльності адміністрації шкіл по роботі з педагогічними кадрами // Інформаційно-методичний вісник Харківського обласного інституту безперервної освіти педагогічних працівників. – 1995. - №8. - С. 86-95.

2. Лунячек В.Е. Теоретичні аспекти управління школою // Інформаційно-методичний вісник Харківського обласного інституту безперервної освіти педагогічних працівників. – 1995. - №10. - С. 115-120.

3. Лунячек В.Е. Використання нових інформаційних технологій при реалізації алгоритмізованого підходу до управління нормативною діяльністю школи// Вересень. – 2000. - № 2 (12). - С. 21-23.

4. Лунячек В.Е. Управління освіти міської ради і створення муніципальної освітньої системи // Наша шк. – 2000. - №2-3. - С. 237-240.

5. Лунячек В.Е. Блоки відповідальності адміністрації школи з точки зору алгоритмування діяльності. // Наша шк. – 2000. - №4. - С. 30-33.

6. Лунячек В.Е. Елементи технології управління сучасною школою: Наук.-метод.посіб. – 4-е вид., доп. – Х.: Гімназія, 2001. - 112 с.

7. Лунячек В.Е. Використання нових інформаційних технологій в організаційному механізмі управління загальноосвітніми навчальними закладами м.Харкова // Вісник Харківського університету №506. Сер.: “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м.Харкова”: В 2 ч. – 2001.–Ч. 2. - С.7-10.

8. Лунячек В.Е. Сучасний стан використання комп'ютерних технологій в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами // Матеріали науково-практичного семінару “Шляхи реалізації Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті”. – Х., 2002. - С. 14-17.

9. Лунячек В.Е. Аналіз освітніх ресурсів Інтернету // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2002. - № 1(19). - С. 17-21.

10. Лунячек В.Е. Технологія управління загальноосвітнім навчальним

закладом і фахова перепідготовка керівників // Матеріали науково-методичної конференції “Освітні технології багаторівневої підготовки спеціалістів”. – Полтава, 2002. - С. 51-54.

11. Лунячек В.Е. Факторно-критеріальна модель оцінки ефективності управління загальноосвітнім навчальним закладом // Вісник Харківського університету №551. Сер.: “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м.Харкова”: В 2 ч. – 2002. – Ч. 1. - С. 80-84.

12. Лунячек В.Е. Технологізація управління в освіті // Матеріали 3-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми науки та освіти”. – Ужгород, 2002. - С. 190.


АНОТАЦІЯ
Лунячек В.Е. Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп'ютерних технологій. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2002.

У дисертаційному дослідженні науково обґрунтовано систему алгоритмізованого управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп'ютерних технологій. Розкрито поняття алгоритму управління, описана процедура розробки алгоритмів управління підсистемами ЗНЗ.

Алгоритми управління ЗНЗ є основою для створення відповідного програмного

забезпечення, а у співставленні з комп'ютеризованими задачами підтримки

складають АРМ адміністрації ЗНЗ, що є підґрунтям створеної структурної моделі

системи алгоритмізованого управління з використанням комп'ютерних технологій,

ПТК “Ефективна школа-ХХІ”. Наведені в роботі результати експериментального

запровадження цієї моделі довели перехід експериментальних ЗНЗ у новий якісний стан, що підтверджено вимірами, проведеними із застосуванням спеціально розробленої моделі факторно-критеріальної оцінки ефективності управління ЗНЗ.

Розроблено науково-методичні рекомендації керівникам щодо запровадження системи алгоритмізованого управління ЗНЗ з використанням комп'ютерних технологій.Ключові слова: алгоритмізоване управління, технологія управління, алгоритм управління, комплексна комп'ютеризована задача, комп'ютеризована задача підтримки, програмно-технічний комплекс, автоматизоване робоче місце, конструювання системи управління.
АННОТАЦИЯ
Лунячек В.Э. Управление общеобразовательным учебным заведением с использованием компьютерных технологий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – Центральный институт последипломного педагогического образования АПН Украины, Киев, 2002.

Диссертационное исследование посвящено проблеме научного обоснования системы алгоритмизированного управления общеобразовательным учебным заведением с использованием компьютерных технологий.

Данная работа свидетельствует, что переход образования в Украине на новый качественный этап стимулировал научные поиски по созданию систем управления, адекватных потребностям современности.

В диссертации на основании анализа современного состояния управления общеобразовательными учебными заведениями показано, что субъекты управления в образовании развиваются медленнее, чем объекты. В условиях повышения роли информационно-компьютерных технологий их использование в современной практике управления общеобразовательными учебными заведениями единичны и не имеют комплексного характера. Процессы усовершенствования системы управления общеобразовательным учебным заведением отстают от преобразований в учебно-воспитательном процессе и требуют ускорения, обновления, а также разработки соответствующих критериев их оценки.

Исходя из того, что управление учреждением образования – это процесс организации эффективной деятельности подсистем, которые входят в состав целостной открытой социально-педагогической системы, и, используя метод декомпозиции, в работе выделено несколько уровней подсистем деятельности. На основе действующей нормативной базы в отношении функционирования общеобразовательных учебных заведений, методических материалов и практического опыта разработаны алгоритмы управления этими подсистемами.

Инвариантной частью алгоритма являются только мероприятия, соответствующие действующим нормативным документам; гибкая составляющая предусматривает отображение специфики деятельности и организационной культуры каждого конкретного учреждения образования, которое их использует.

Воссоздание в компьютерном программном обеспечении алгоритмов управления

и совмещение их с компьютеризированными задачами поддержки является

основой разработки АРМ администрации общеобразовательного учебного

заведения. Автоматизированные рабочие места и использование возможностей

сети Интернет составляют структуру системы алгоритмизированного управления

учреждением с использованием компьютерных технологий - программно-технический комплекс (ПТК) “Эффективная школа – ХХІ”.

Таким образом, создана комплексная компьютеризированная задача “Алгоритмы управления ОУЗ”. Кроме того, та часть предусмотренных в алгоритмах действий, которая носит рутинный характер, была автоматизирована путем создания компьютеризированных задач поддержки. К ним относятся задачи: “Сотрудники”, “Школьная сеть”, “Учебные планы”, “Контингент учащихся”, “Табель использования рабочего времени”, “Тарификация”. Таким образом, создано единое компьютерное обеспечение управления общеобразовательным учебным заведением, которое является составной частью управления районной или муниципальной образовательной системой.

В работе также освещается возможность получения информации через сеть Интернет

и использование ее в управлении. При выполнении исследования изучены около

300 школьных сайтов, которые созданы в Украине и за ее пределами. В диссертации приведена приблизительная структура школьного сайта, проанализированы изменения в управленческой деятельности администрации учебного заведения, связанные с использованием компьютерных технологий.

В диссертации предложена структурная модель системы алгоритмизированного управления общеобразовательным учебным заведением с использованием компьютерных технологий ПТК "Эффективная школа - ХХІ". Модель принимает во внимание использование ресурсов современного информационного пространства через основной его источник - сеть Интернет. Она дает возможность учесть особенности и интенсивность управленческой деятельности администрации учебного заведения, позволяет экономить время руководителей.

Представленные в работе результаты экспериментального внедрения разработанной структурной модели системы алгоритмизированного управления общеобразовательным учебным заведением с использованием компьютерных технологий доказали переход экспериментальных учебных заведений в новое качественное состояние. От стабильного функционирования они перешли в режим развития, что доказано измерениями, проведенными с применением специально разработанной модели факторно-критериальной оценки эффективности управления общеобразовательным учебным заведением. Результаты эксперимента стали базовыми для их фронтального внедрения в ста восьми общеобразовательных учебных заведениях г. Харькова.

В диссертации приведены научно-методические рекомендации для руководителей по внедрению системы алгоритмизированного управления в общеобразовательных учебных заведениях с использованием компьютерных технологий.Ключевые слова: управление, технология управления, алгоритм управления, комплексная компьютеризированная задача, компьютеризированная задача поддержки, программно-технический комплекс, автоматизированное рабочее место, конструирование системы управления.
ANNOTATION
Lunyachek V.E. Management of a general educational establishment with the

usage of computer technologies. - Manuscript.

Dissertation for scientific degree of a candidate of pedagogical sciences by speciality 13.00.01 - general pedagogy and history pedagogy. Central Institute of post-degree pedagogical education of APS of Ukraine, Kyiv, 2002.

This research is devoted to the problem of scientific substantiation of the algorithm

of management general educational establishments (GEE) with the help of computer technologies. The meaning of management algorithm is explained, the procedure of elaboration of management algorithms of secondary school subsystems.

Management algorithms are the basis for a creation of the appropriate program providing and with computer supporting tasks they form an automatized working place (AWP) of secondary school administration. This is a foundation of the structural model of management algorithm system with help of computer technologies, program and technical complex (PTC) „An Effective School – XXI”.

The given results of experimental introduction of this model have demonstrated the change of a quality level of the experimental secondary school. It has been confirmed by measuring held with using a factor and criterion appraisal of secondary school management effectiveness.

Scientific-methodological recommendations for school managers as for use of algorithmic system of secondary schools' management with the use of computer technologies are proposed.Key-words: algorithmized management, management technology, management algorithm, complex computer task, computer task of support, program and technical complex, automatized working place, formation of management system.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка