Бюлетень нових надходжень до бібліотечного відділу у січні – лютому 2012 рокуСкачати 184.58 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір184.58 Kb.

Бюлетень

нових надходжень до бібліотечного відділу

у січні – лютому 2012 року


/№

п/п

ББК

Бібліографічний опис1.63.3(4Укр-2Оде)

С84

63. Історія. Історичні науки
Стремядин В. Три слоя времени, или Парадокс Эббингауза / Валентин Стремядин. - К. : Новий Друк, 2010. - 280 с. : ил.

Примірники: ч/з


2.65.04

С91

65. Економіка. Економічні науки
Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика : матеріали пленар. засід., окремі виступи секц. засід. та рек. підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 28 жовт. 2011 р. / ОРІДУ НАДУ при Президентові України. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 100 с.

Примірники: аб., ч/з
3.

65.261.8

Ф 59

Local Government Finance in Times of Crisis: An Early Assessment. Фінанси місцевих урядів у кризові часи: раннє оцінювання / ред. Л. Седміградська, Н. Бобчева, М. Ладос. - Будапешт : NISPAcee, 2011 (Братіслава ). - 234 с.

Примірники: аб.
4.

65.272я73

С 40

Системи соціального страхування зарубіжних країн : навч. посіб. / Г. В. Григораш, Т. Ф. Григораш, В. Я. Олійник, І. Т. Субачов. - К. : ЦУЛ, 2008. - 144 с. - Бібліогр., предметн. показчик

Примірники: ч.з.
5.

65.9(4Укр)27я73

Д 36

Державна політика в соціогуманітарній сфері : підручник / [авт. кол. : В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, П. К. Ситник та ін.] ; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського. - К. : НАДУ, 2010. -284 с. - Бібліогр., глосарій

Примірники: ч.з.7.66.01я73

К 65

66. Політика. Політичні науки
Концептуальні засади взаємодії політики й управління : навч. посіб. / авт. кол. : Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голуб, В. М. Козакова. - К. : НАДУ, 2010. -300 с.

Примірники: ч.з.
8.

66.3(4Укр)

М 74

Модернізація України - наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. - К. : НІСД, 2011. - 432 с.

Примірники: ч.з.
9.

66.3(4Укр)12

Г 87

Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови : відповід. ред. А. Єрмоленко ; наук. ред. В. Кабуладзе, О. Кисельова . - К. : [б.в.], 2007. - 318 с.

Примірники: ч.з.
10.

66.69(4Укр)

Л33

Лебедюк В. М. Організаційний розвиток політичних партій в Україні: оптимізація механізму державного впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / В. М. Лебедюк ; ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів, 2012. - 20 с.

Примірники: ч/з


11.67.300.62я2

П 18

67. Право. Юридичні науки
Парламентаризм та парламентська діяльність : словник-довідник / уклад. : В. А. Гошовська, Н. Г. Протасова, М. М. Газізов та ін. ; за заг. ред. д. політ. н., проф. В. А. Гошовскої. - К. : НАДУ, 2010. -228 с.

Примірники: ч.з
12.

67.301

Ж 92

The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Vol. IV. Num. 1. Summer 2011. Журнал з питань публічного управління і політики. Т. IV. N. 1. Літо 2011. - Братіслава : NISPAcee Press, 2011. - 156 с.

Примірники: аб.
13.

67.9(4)301.011.2

К65

Копил Б. К. Організація місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу та Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук за держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місцеве самоврядування" / Б. К. Копил ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 20 с.

Примірники: ч/з
14.

67.9(4Укр)300.1

К 65

Конституція України : нормат. документи з урах. остан. змін в ред. станом на 28.03.2011 р. - Суми : ВВП Нотіс, 2011. - 48 с. -(Законодавство України)

Примірники: аб.
15.

67.9(4Укр)300.1

К 65

Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - Харків : ФО-П Стеценко І.І., 2011. – 48с.

Примірники: аб.
16.

67.9(4Укр)300.611

Н 83

Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення : монографія / О. В. Скрипнюк, В. Л. Федоренко, Ю. Г. Барабаш та ін. ; за ред. О. В. Скрипнюка і В. Л. Федоренка. - К. : НАДУ, 2011. - 344 с.

Примірники: ч.з.
17.

67.9(4Укр)300я73

О-65

Орзих М. Ф. Конституционная реформа в Украине : учеб. пособие / М. Ф. Орзих. - Одесса : Юрид. літ-ра, 2003. - 128 с.

Примірники: ч/з
18.

67.9(4Укр)301

А43

Актуальні проблеми державного управління. Вип. 3 (47) : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 252 с.

Примірники: аб., ч/з
19.

67.9(4Укр)301

З-41

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 1 / [за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка]. - К. : Вид-во НАДУ, 2011. - 260 с.

Примірники: ч/з
20.

67.9(4Укр)301

З-41

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 1 / [за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка]. - К. : Вид-во НАДУ, 2010. - 276 с.

Примірники: ч/з
21.

67.9(4Укр)301

З-41

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 2 / [за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка]. - К. : Вид-во НАДУ, 2010. - 276 с.

Примірники: ч/з
22.

67.9(4Укр)301

Л86

Луценко С. М. Механізми інформаційного забезпечення публічної влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / С. М. Луценко ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 20 с.

Примірники: ч/з
23.

67.9(4Укр)301

Т 65

Традиції демократичного врядування в історії українського державотворення : монографія / авт. кол. : В. М. Князев, Ю. В. Бакаев, Т. Е. Василевська ; за заг. ред. В. М. Князева. - К. : НАДУ, 2010. - 220 с. -Бібліогр.

Примірники: ч.з.
24.

67.9(4Укр)301

Р 64


Розвиток публічного права в Україні : доповідь за 2005 - 2006 роки / за заг. ред. Н. В. Александрової, І. Б. Коліушка. - К. : Вид. Конус-Ю, 2007. - 496 с.

Примірники: ч.з.
25.

67.9(4Укр)301.011.2

Н73

Новикова Л. Ю. Трансформація функцій органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту населення у сфері забезпечення пільгових пасажирських перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місцеве самоврядування" / Л. Ю. Новикова ; ДРІДУ НАДУ при Президентові України. - Дніпропетровськ, 2012. - 20 с.

Примірники: ч/з
26.

67.9(4Укр)301.011.2

Р 45

Реформування місцевого самоврядування: національний та міжнародний досвід : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конференції / Вінницька обласна Рада. – Вінниця : Вінницька обласна Рада, 2011. - 157 с. : іл.

Примірники: аб., ч.з.

27.

67.9(4Укр)301.011.2

В40

Взаємодія організацій громадянського суспільства та влади у вирішенні соціальних проблем громадян / [упоряд. А. В. Карташов]. - Житомир : Житомир. облас. центр молодіж. ініціатив, 2006. - 100 с.

Примірники: ч/з
28.

67.9(4Укр)301.02

К 78

Кращі регіональні практики підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (із досвіду галузевих закладів післядипломної освіти ) : зб. матер. / за заг. ред. В. В. Толкованова, М. М. Іжи. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 80 с.

Примірники: аб., ч.з.
29.

67.9(4Укр)301.02

М91

Мустафаєва У. С. Удосконалення форм і методів професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.03 "Державна служба" / У. С. Мустафаєва ; НАДУ при Президетові України. - К., 2011. - 20 с.

Примірники: ч/з
30.

67.9(4Укр)301.02

Ч-75

Чорнобиль І. Є. Організаційно-правовий механізм державного управління процесом адаптації персоналу в органах публічної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / І. Є. Чорнобиль ; ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів, 2012. - 20 с.

Примірники: ч/з
31.

67.9(4Укр)301.071

Х65

Хмельков А. В. Механізми формування системи державного фінансового контролю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук. з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Місцеве самоврядування" / А. В. Хмельков ; ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. - Х., 2011. - 20 с.

Примірники: ч/з
32.

67.9(4Укр)301.11

С54

Соболь М. П. Управління ризиками в системі прийняття та реалізації державно-управлінських рішень в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / М. П. Соболь ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 20 с.

Примірники: ч/з
33.

67.9(4Укр)301.148

Д39

Деякі аспекти правовідносин у житлово-комунальній сфері / [упоряд. А. В. Карташов]. - Житомир : Житомир. облас. центр молодіж. ініціатив, 2007. - 116 с.

Примірники: ч/з
34.

67.9(4Укр)301.148

К63

Кому належить прибудинкова територія? / Агентство екон. розв. - Вознесенськ : [б. в.], 2011. - 44 с.

Примірники: ч/з
35.

67.9(4Укр)301.148

К77

Кравченко С. Г. Механізми державного регулювання сфери містобудування та архітектури на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / С. Г. Кравченко ; ХарРІДУ НАДУ при Президентові України. - Х., 2012. - 20 с.

Примірники: ч/з
36.

67.9(4Укр)301.149

Н32

Настечко О. Д. Правовий механізм прийняття державноуправлінських рішень в екологічній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / О. Д. Настечко ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 20 с.

Примірники: ч/з
37.

67.9(4Укр)301.149

К82

Кринична І. П. Державне управління процесами радіаційно безпечної життєдіяльності населення: теоретико-методологічні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / І. П. Кринична ; НАДУ при Президентові України. - К., 2011. - 36 с.

Примірники: ч/з
38.

67.9(4Укр)301.15

Г70

Горшкова А. С. Державний механізм забезпечення коеволюції економіки та освіти як соціальних інститутів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук. з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / А. С. Горшкова ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2012. -20 с.

Примірники: ч/з
39.

67.9(4Укр)301.15

Д66

Домбровська С. М. Теоретичні засади державного регулювання в сфері вищої освіти в умовах соціальних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / С. М. Домбровська ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 40 с.

Примірники: ч/з
40.

67.9(4Укр)301

Н19

Назар Н. О. Удосконалення організаційно-правового механізму державного управління демографічними процесами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр."/ Н. О. Назар ; ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів, 2011. - 20 с.

Примірники: ч/з
41.

67.9(4Укр)308

З-33

Запобігання і протидія корупції : законодав. акти. - К. : [б.в.], 2011. - 50 с.

Примірники: аб., ч.з.
42.

67.9(4Укр)308я73

З-33

Запобігання та протидія корупції : навч. посіб. / авт. кол. А. М. Михненко (кер. авт. кол.), Р. П. Марчук, А. М. Мудров та ін. ; за ред. проф. А. М. Михненка. - К. : НАДУ, 2010. - 360 с. - Бібліогр., термінолог. словник

Примірники: ч.з.


43.72

З-43

72. Наука та знання
Звіт про науково-дослідну роботу "Удосконалення професійного навчання державних службовців Вінницької області з питань державного менеджменту як складової адміністративної реформи" (заключний) / наук. кер. НДР С. А. Попов. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 142 с.

Примірники: ч/з
44.

72

З-43

Звіт про науково-дослідну роботу за темою "Технології проектного менеджменту в регіональному управлінні програмами і проектами: розробка та впровадження " (проміжний) / наук. кер. НДР Т. М. Безверхнюк. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 123 с.

Примірники: ч/з
45.

72

З-43

Звіт про науково-дослідну роботу за темою "Публічно-приватне партнерство як необхідна складова розвитку держави в умовах демократичних реформ" (проміжний) / наук. кер. НДР Т. І. Пахомова. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 143 с.

Примірники: ч/з
46.

72

З-43

Звіт про науково-дослідну роботу за темою "Розробка пріоритетів регіональної кадрової політики у контексті розвитку публічної служби" (проміжний) / наук. кер. НДР О. П. Якубовський. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 130 с.

Примірники: ч/з
47.

72

З-43

Звіт про науково-дослідну роботу за темою "Розроблення моделі управління сталим регіональним розвитком на засадах демократичного врядування" (заключний) / наук. кер. НДР М. М. Іжа. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 246 с.

Примірники: ч/з
48.

72

З-43

Звіт про науково-дослідну роботу за темою "Удосконалення механізмів реалізації функцій державного управління в умовах обмежених бюджетних ресурсів: регіональний рівень" (проміжний) / наук. кер. НДР А. Г. Ахламов. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 121 с.

Примірники: ч/з
49.

72

З-43

Звіт про науково-дослідну роботу за темою "Формування регіональної системи надання електронних державних послуг: на прикладі Одеської області" (проміжний) / наук. кер. НДР В. Г. Логвінов. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 219 с.

Примірники: ч/з
50.

72

З-43

Звіт про науково-дослідну роботу за темою: "Дослідження актуальних науково-практичних аспектів адміністративної реформи: проблеми та шляхи їх розв'язання" (заключний) / наук. кер. НДР Ю. О. Овчаренко. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 199 с.

Примірники: ч/з
51.

72

З-43

Звіт про науково-дослідну роботу за темою: "Стратегічне планування зовнішньоекономічної інтеграції регіону як складова сталого розвитку" (проміжний) / наук. кер. НДР В. М. Кривцова. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 103 с.

Примірники: ч/з


52.74.04

П78

74. Освіта. Педагогічні науки
Проблеми освіти : наук. зб. Вип. 65 / [голов. ред. Є. М. Суліма]. - К. : Інститут інновац. технологій і змісту освіти МОН України, 2010. - 148 с.

Примірники: ч/з
53.

74.04

П78

Проблеми освіти : наук. зб. Вип. 67 / [голов. ред. Є. М. Суліма]. - К. : Інститут інновац. технологій і змісту освіти МОН, молоді та спорту України, 2011. - 160 с.

Примірники: ч/з
54.

74.5

Е 45

Економіка і финанси : метод. рек. до семінар. і практ. занять, виконання індивідуальних навч.-практ. завдань з дісципліни / В. Г. Бодров, Н. І. Балдич, О. М. Сафронова, О. М. Соколова. - К. : НАДУ, 2010. - 80 с.

Примірники: аб., ч.з.
55.

74.5

Н 35

Національна академія державного управління при Президентові України : наук.-інформац. видання / Ю. В. Ковбасюк, М. М. Білинська, Я. Я. Білейчук та ін. - К. : ТОВ "Видавництво Логос Україна", 2010. -144 с.

Примірники: аб, ч.з.
56.

74.58

Н73

Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 63. Ч. 2 / [голов. ред. О. П. Гребельник]. - К. : Інститут інновац. технологій і змісту освіти МОН України, 2010. - 189 с.

Примірники: ч/з
57.

74.5я73

Е 88

Етика та естетика. Етика бізнесу : навч. - метод. комплекс з навч. дисц. для бакалаврів напрямку 6.030601 "Менеджмент" / уклад. С. В. Овчаренко. - Одеса : ОРІДУ НАДУ , 2011. - 40 с.

Примірники: аб., ч.з.
58.

74.5я73

М54

Методичні рекомендації по виконанню і захисту магістерської роботи : спец. 8.18010013 "Управління проектами" для всіх форм навчання / [уклад. В. П. Капітанов]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 100 с.

Примірники: аб., ч/з
59.

74.5я73

П 68

Правове забезпечення управлінської діяльності : програма, тем. плани і метод. рекоменд. з навч. курсу для слухачів денної, вечірньої та заочної форм навч. спец. "Державне управління" / уклад. С. О. Козуліна. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 48 с.

Примірники: аб., ч.з.


60.81.2Укр я73

С 81

81. Мовознавство
Стойкова Г. Г. Українська мова: науковий стиль : навч. посіб. / Г. Г. Стойкова. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 92 с.

Примірники: аб., ч.з.

База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка