Біржовий контракт № договір купівлі-продажуСкачати 38.63 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір38.63 Kb.
Вiнницька товарна унiверсальна бiржа
БІРЖОВИЙ КОНТРАКТ № ___

договір купівлі-продажу

м.Вiнниця __.__.20__р.


Брокерська контора (брокер) ТОВ "_______" в особi брокера __________, дiючого згiдно договору доручення № __ від __.___.20__ р. вiд iменi ________________________, що далi зветься Продавець, з однiєї сторони, i

брокерська контора (брокер) ТОВ ___________ в особі брокера_________, діючого згiдно договору доручення № __ від __.___.20__ р. вiд iменi _____________________________, що далi зветься Покупець, з iншої сторони, в вiдповiдностi з Правилами бiржової торгiвлi на ВТУБ уклали цей контракт про наступне:

1. Продавець зобов'язується передати, а Покупець прийняти i оплатити куплений на бiржових торгах товар на умовах, передбачених пунктами 2-19 цього контракту.

2. Бiржовий контракт укладено по цiнах, визначених на торгах __.___.20__р.

3. При укладаннi цього контракту сторони обмiнюються гарантiями передачi i оплати товару:

гарантiї Покупця - попередня оплата;

гарантiї Продавця - наявнiсть товару

(акт ___ від _____. ____.20__ р., експертний висновок від __.___.20__ р.).


4. Найменування товару та його характеристика:
_________________________________________________________________________________

5. Кiлькiсть 1.000

6. Одиниця вимiру шт.

7. Стартова цiна за одиницю 00.000 грн

8. Цiна продажу за одиницю 00.000 грн

9. Загальна сума контракту 00.00 грн,

( _____________________________________________ГРИВЕНЬ 00 КОПІЙОК)

в т.ч. ПДВ - 00.00


10. Якiсна характеристика товару: згiдно експертного висновку.

11. Мiсцезнаходження: Вінницька область

Власник:

12. Умови передачi /отримання/ товару: Самовивіз

13. Строк передачi /отримання/ товару: Покупець зобов'язаний отримати, а Продавець передати товар на протязi 3 діб з дня оплати товару.

14. Форма i порядок розрахункiв. Покупець зобов'язується на протязі 3 банківських днів з дня проведення аукціону забезпечити наявність суми контракту на рахунку розрахункової палати ВТУБ - р/р №26001457 у Вінницькій філії ПАТ "Кредитпромбанк" МФО 302623, ЗКПО 13298478 14.1. Біржа перераховує суму контракту на наступний день після отримання підписаного ПОКУПЦЕМ i ПРОДАВЦЕМ Акту прийому-передачi або письмової згоди ПОКУПЦЯ на рахунок Продавця - р/р __________ в _________ у Вінницькій області, МФО _______, ЄДРПОУ ___________

15. Цей контракт складений в 3-х примiрниках, один з яких зберiгається в справах Бiржi, один примiрник видається Продавцю, один примiрник видається Покупцю.

16. Вiдповiдальнiсть сторiн. В разi порушення термiнiв платежiв, покупець сплачує на користь продавця пеню в розмiрi подвiйної ставки НБУ вiд суми простроченого платежу за кожен день прострочки.

16.1 В разi непред'явлення до передачi товару в строки обумовленi цим контрактом, або невiдповiдностi його якостi, продавець сплачує на користь покупця штраф в розмiрi 3% вiд суми непоставленого або неякiсного товару.

17. Третейське застереження: Суперечки, що виникають між брокерами при укладаннi, змiнi та розiрваннi цієї угоди вірішуються постійно діючим Третейським судом при ВТУБ згiдно дiючого регламенту та Правил бiржової торгiвлi на ВТУБ.

У разi порушення умов цієї угоди вона може бути розірвана згiдно порядку, передбаченого регламентом Третейського суду при ВТУБ.

Рішення Третейського суду при ВТУБ є остаточним і обов'язковим для виконання брокерами.

18. Iншi умови: Цей контракт укладений згідно протоколу аукціону № ____ від 00.07.2010р.

19. Брокер покупця зобов'язується протягом 1-го банківського дня після реєстрації біржового контракту провести оплату реєстраційного збору на рахунок біржі в розмірі: 0 % від суми контракту, що складає _____ грн., в тому числі ПДВ - _____ грн. на п/р 26000165114 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ, МФО 380805, код ЄДРПОУ 13298478.

20. Реквiзити сторiн:


ПРОДАВЕЦЬ

_____________________________________________________


БРОКЕР ПРОДАВЦЯ

ТОВ "_____________"

Адреса: м.Вінниця, вул.______________, буд. ,

п/р № __________

в ВОД "Райффайзен Банк Аваль"

МФО _________ ЄДРПОУ ___________


брокер ____________ І.І. ______________________

пiдпис, печатка


ПОКУПЕЦЬ

________________________

Адреса: Вінницька обл., Тиврівський р-н,

м.Гнівань, вул.___________

Ід.код-_____________

Паспорт АА _________ виданий _________ __________ МВМ УМВС України у _________ий області

БРОКЕР ПОКУПЦЯ

ТОВ "_________________-"

Адреса: м.Вінниця, вул.__________, буд.01, кв.0

п/р № _________________

в ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ

МФО _________ЄДРПОУ ____________


брокер ________________В.А. ______________________

пiдпис, печатка

Цей контракт укладений на суму:

__________________________________________________________ГРИВЕНЬ 00 КОПІЙОК
___________________________________________________________

ПрезидентВ.В._____________ ______________________

пiдпис, печатка


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка