Бібліографічний покажчик нової літератури за листопад 2009 рСкачати 115.51 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір115.51 Kb.
Бібліографічний покажчик нової літератури

за листопад 2009 р.

Бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки.

Науково-бібліографічний відділ.

Тел. 702-10-73 http://www.lib.kture.kharkov.ua

e-mail: library@kture.kharkov.ua1.

004.2(07) А41

Аксак, Н. Г. Паралельні та розподілені обчислення : підруч. / Н. Г. Аксак, О. Г. Руденко, А. М. Гуржій. – Х. : Компанія СМІТ, 2009. – 480 с.

2.

004 А46

Александров, К. П. Компьютер без сбоев, вирусов и проблем. Все, что нужно для стабильной работы компьютера / К. П. Александров, Р. Г. Прокди. – СПб. : Наука и Техника, 2008. – 192 с. : ил. – (Сер. "Просто о сложном").

3.

004(07) Б19

Бакушевич, Я. М. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посібник / Я. М. Бакушевич, Ю. Б. Капаціла. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 312 с. : іл. – (Вища освіта в Україні).

4.

658.3(07) Б38

Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студ. внз України / Я. І. Бедрій, В. Я. Нечай. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 499 с.

5.

004.6(07) Б48

Берко, А. Ю. Системи баз даних та знань : навч. посібник. Кн.1. Організація баз даних та знань / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; МОН України. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 456 с. : іл.

6.

Буданов, С. І. Ділова англійська мова / С. І. Буданов, А. О. Борисова. – Х., 2009.

7.

004.7(07) Б 91

Буров, Є. В. Комп`ютерні мережі : підручник / Є. В. Буров. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 262 с. : іл. – (Вища освіта в Україні).

8.

Воробйов, Є. М. Економічна теорія. Модульний курс / Є. М. Воробйов. – Х., 2009.

9.

Греченко, В. А. Історія України. Модульний курс / В. А. Греченко. – Х., 2009.

10.

У9(4Укр)я7 Г85

Гринів, Л. С. Національна економіка : навч. посібник / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 464 с.

11.

У2/4я7 Г93

Гузенко, О. П. Проектне фінансування (практикум) : навч. посібник / О. П. Гузенко. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 336 с.

12.

621.38(07) Д53

Дмитрів, В. Т. Електроніка і мікросхемотехніка / В. Т. Дмитрів, В. М. Шиманський. – Львів, 2008.

13.

Р2 Д67

Донцова, Д. А. Диета для трех поросят : роман / Д. А. Донцова. – М., 2008. – (Иронический детектив).

14.

Р2 Д67

Донцова, Д. А. Стриптиз Жар-птицы : роман / Д. А. Донцова ; Д.А. Донцова. – М. : ЭКСМО, 2008. – . – (Сер. "Иронический детектив").

15.

Дружинін, А. О. Твердотільна електроніка / А. О. Дружинін. – Львів, 2009.

16.

Заячук, Д. М. Нанотехнології і наноструктури / Д. М. Заячук. – Львів, 2009.

17.

Зимняя школа по программированию. – Х., 2009

18.

У2/4я7 Е 45

Економіка підприємства : підручник / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, Г. М. Захарчин, Г. І. Кіндрацька ; за заг. ред. Й. М. Петровича. – 2-ге вид. випр. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 580 с.19.

У2/4я7 Е45

Економіка підприємства : теорія і практикум : навч.-метод. посібник для самост. роботи студентів / В. І. Блонська, Т. Г. Васильців, С. С. Гринкевич та ін. ; УКООПСПИЛКА, Львівська комерційна академія. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 688 с. – (Вища освіта в Україні).20.

004(07) И76

Ипатова, Э. Р. Методологии и технологии системного проектирования информационных систем : учебник / Э. Р. Ипатова, Ю. В. Ипатов ; РАО, Моск. психолого-социальн. ин-т. – М. : Флинта ; МПСИ, 2008. – 256 с. : ил.

21.

У2/4я7 К26

Карпунь, І. Н. Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання : монографія / І. Н. Карпунь ; МОН України, Львівськ. держ. ін-т новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. – Львів : Магнолія-2006, 2008. – 440 с. – (Вища освіта в Україні).

22.

У2/4я7 К26

Карпунь, І. Н. Фінансова санація та банкрутство підприємств (в модулях) : навч. посібник / І. Н. Карпунь. – Львів : Магнолыя -2006, 2008. – 432 с.

23.

519.8(07) К29

Катренко, А. В. Дослідження операцій : підручник / А. В. Катренко ; МОН України. – 3-тє вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 352 с. : іл. – (Комп'ютинг).

24.

Ф01 К33

Кеворкян, К. Э. Опасная книга (феномен нацистской пропаганды) / К. Э. Кеворкян. – Х. : Фолио, 2009. – 507 с.

25.

Кислюк, К. В. Філософія. Модульний курс / К. В. Кислюк. – Х., 2009.

26.

655 К43

Киричок, П. О. Захист цінних паперів та документів суворого обліку : моногр. / П. О. Киричок, Ю. М. Коростіль, А. В. Шевчук ; МОН України, НТУУ "КПІ". – К. : НТУУ "КПІ", 2008. – 368 с.

27.

С5я7 К56

Коваліско, Н. В. Основи соціальної стратифікації : навч. посібник / Н. В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 328 с.

28.

Конспект лекций и контольн. задания по дисц. "Мережі мобільного зв'язку" для студ. заочной формы обуч. спец. "Радиотехника" [Електронний ресурс] / Упорядн. Тихонов В.А. – 2009. – 24 с.

29.

Конспект лекций по дисц. "Мережеві інформаційні технології" для студ.очной формы обуч. спец. "Радиотехника" [Електронний ресурс] / Упорядн. Тихонов В.А. – 2009. – 50 с.

30.

Конспект лекций по дисц. "Методи дослідження мультімедійних мереж" для студ. очной формы обуч.спец."Радиотехника" [Електронний ресурс] / Упорядн. Тихонов В.А. – 2009. – 50 c.

31.

621.39(07) К65

Конспект лекцій з дисципліни "Абонентське обладнання" для студентів усіх форм навчання напямку 0924- Телекомунікації спеціальності 7.092401- Телекомунікаційні системи та мережі / упоряд. І. С. Шостко; МОН України, ХНУРЕ. – Х. : ХНУРЕ, 2009. – 164 с.32.

621.391(07) К65

Конспект лекцій з дисципліни "Інтелектуальні мережі" для студентів усіх форм навчання / упоряд. Т. М. Коваленко, О. В.Лемешко, О. Ю. Євсєєва; МОН України, ХНУРЕ. – Х. : ХНУРЕ, 2009. – 168 с.33.

Кравченко, Н. В. Великий англо-український, українсько-англійський бізнес-словник / Н. В. Кравченко. – Х., 2009.

34.

Кравченко, В. И. Электромагнитное оружие / В. И. Кравченко. – Х., 2008.

35.

621.317(07) К85

Крюков, О. М. Повірка та калібрування засобів електро- і радіовимірювальної техніки : навч. посібник / О. М. Крюков ; МОН України, ХНАДУ. – Х. : ХНАДУ, 2008. – 264 с.

36.

Лазановський, П. П. Організація та економіка видавничої справи / П. П. Лазановський. – Львів, 2010.

37.

7 Л50

Лесняк, В. И. Графический дизайн (основы профессии) / В. И. Лесняк. – К. : Биос Дизайн Букс, 2009. – 416 с. : ил.

38.

621.3(07) Л59

Лінійні електричні кола в прикладах і задачах : навч. посібник / В. І. Бармін, А. І. Бих, Ю. М. Олександров, О. І. Чурілов. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 264 с.39.

64 Л93

Любимые рецепты домашней выпечки / [ сост. Л. Сушко ]. – Донецк : Изд-во "Агата", 2009. – 448 с.40.

Максименко, В. Ф. Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко. – Х., 2008.

41.

Марголин, В. И. Физические основы микроэлектроники / В. И. Марголин, В. А. Жабрев, В. А. Тупик. – М., 2008.

42.

У04я7 М 23

Манів, З. О. Регіональна економіка : навч. посібник / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів ; МОН України, Івано-Франківський університет права ім короля Данила Галицького. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 638 с.

43.

У05я7 М71

Міжнародний менеджмент : навч. посібник / О. Б. Чернега, В. С. Білозубенко, О. В. Озаріна та ін. ; за ред. Чернеги О. Б.; МОН України, Донецьк. Нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2-е вид., оновл. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 592 с.

44.

У2/4я7 М71

Мізюк, Б. М. Основи стратегічного управління : підручник / Б. М. Мізюк ; МОН України, Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 544 с. : іл. – (Вища освіта в Україні).

45.

У2/4я7 М 70

Мицак, О. В. Фінансовий менеджмент : навч. пос. / О. В. Мицак, І. Р. Чуй. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 216 с. – (Вища освіта в Україні).

46.

519(07) Н62

Никитина, Н. С. Курс теории вероятностей и математической статистики : учеб. пособие / Н. С. Никитина, А. В. Степанов ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений ( ун-т ) МИД России, каф. математ. методов и информац. технологий. – М. : МГИМО-Университет, 2008. – 159 с.

47.

681.7(07) О 57

Омаров, М. А. Сучасні волоконно-оптичні системи передавання / М. А. Омаров, Р. І. Цехмістро, О. М. Цимбал. – Х. : ХНУРЕ, 2009. – 216 с.

48.

004.6(07) П19

Пасічник, В. В. Сховища даних : навч. посібник / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська ; МОН України. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 492 с. – (Комп'ютинг/ за наук. ред. В. В. Пасічника).

49.

Юя7 П31

Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань : навч. посібник / В. Л. Петрушенко. – Львів, 2008. – : іл. – (Сер. "Вища освіта в Україні").

50.

Юя7 П31

Петрушенко, В. Л. Філософія : підручник / В. Л. Петрушенко. – 5-те вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 506 с. : іл.

51.

Ф01я7 П36

Піча, В. М. Політологія : конспект лекцій : навч. посібник для студ. вищ. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. – 6-те вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 188 с. – (Вища освіта в Україні).

52.

Ф01я7 П36

Піча, В. М. Політологія : підручник / В. М. Піча, Н. М. Хома ; за заг. ред. В. М. Пічі. – 5-те вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 304 с. – (Вища освіта в Україні).

53.

У05я7 П 60

Портна, О. В. Контролінг : навч. пос. / О. В. Портна. – 2-е вид. перероб. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 262 с.

54.

С5я7 П69

Практикум з соціології : навч. посібник / В. М. Піча, А. Г. Хоронжий, І. П. Магазинщикова та ін. ; за ред. В. М. Пічі. – 2-ге вид., стереотип. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 368 с. : іл.

55.

Ю6я7 К78

Прилуцька, А. Є. Культурологія / А. Є. Прилуцька, В. М. Корабльова. – Х., 2009. – : іл

56.

" Проектирование и эксплуатация электронных аппаратов" 1963-2008. – Х., 2008.

57.

51(07) Р82

Рублев, В. С. Основы теории алгоритмов : учеб. пособие / В. С. Рублев ; под ред. В. А. Соколова. – 2-е изд., испр. – М. : Изд-во "Научный Мир", 2008. – 136 с. : ил.

58.

Юя7 С12

Савельєв, В. П. Етика : навч. посібник / В. П. Савельєв. – 2-ге вид., виправл. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 244 с. – (Вища освіта в Україні).

59.

Семке, Н. М. Політологія / Н. М. Семке. – Х., 2009.

60.

С5я2 С69

Соціологія : Короткий навчальний словник : терміни і поняття / В. М. Піча, А. Г. Хоронжий, Л. Д. Кліманська, В. Є. Савка ; за. наук. ред В. М. Пічі. – 2-ге вид., випр., перероб. і доп. – К. ; Львів : Каравела ; Новий світ-2000 ; Магнолія 2006, 2008. – 340 с. : іл. – (Сер. "Вища освіта в Україні").

61.

С5я7

Соціологія : Навч.посібник для ВНЗ. – Х., 2009.

62.

Старосельский, В. И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники / В. И. Старосельский. – М., 2009.

63.

517(07) Т30

Тексти лекцій з теорії рядів / упоряд.: Л. І. Константинова, Д. О. Колесніков, Г. В. Сова ; МОН України, ХНУРЕ. – Х. : ХНУРЕ, 2009. – 120 с.64.

389(07) Т58

Топольник, В. Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю : навч. посібник / В. Г. Топольник, М. А. Котляр ; МОН України, ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. – Львів : Магнолія -2006, 2009. – 212 с. : іл. – (Вища освіта в Україні).

65.

У05я7 Х-65

Хміль, Ф. І. Практикум з менеджменту організацій : навч. посібник / Ф. І. Хміль. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 333 с.

66.

У05я7 Х76

Хом'як, Р. Л. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посібник / Р. Л. Хом'як, З. М. Скибінська. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 205 с.

67.

У2/4я7 Ч 48

Черкасова, С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посібник / С. В. Черкасова. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 496 с. – (Вища освіта в Україні).

68.

У5я7 Ч-49

Чернега, О. Б. Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посібник / О. Б. Чернега, А. А. Семенов, В. С. Білозубенко ; МОН України, ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. – 2-е вид., оновлене і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 346 с. – (Вища освіта в Україні).

Шановні користувачі!

Ці книжки Ви зможете одержати в бібліотеці з 15 грудня.
Упорядник – Аврамова І.П., зав. науково-бібліографічним відділом.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка