«асфальтобетонний завод»Сторінка4/4
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.81 Mb.
1   2   3   4

18. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ


 1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, виконувані роботи та послуги, виявляє необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення його доходності.
 1. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.
 1. Товариство реалізує свою продукцію, роботи, послуги та майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках передбачених чинним законодавством - за державними цінами і тарифами.
 1. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.
 1. Соціальні та трудові права робітників Товариства гарантуються чинним законодавством України.
 1. Робітники Товариства підлягають соціальному, медичному страхуванню на умовах, передбачених чинним законодавством України.
 1. Товариство відраховує внески для соціального та медичного страхування, а також медичного забезпечення відповідно до вимог чинного законодавства України.

19. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА


 1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною діяльності Товариства і здійснюються ним самостійно.
 1. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право у межах, встановлених діючим законодавством України:

 • виступати як учасник зовнішньоекономічної діяльності із зарубіжними юридичними та фізичними особами, в т.ч. купівлі-продажу, обміну, комісії, спільної діяльності, кредитування, вексельного обігу та інше, а також приймати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії та укладати інші угоди, які не суперечать чинному законодавству України;

 • безпосередньо проводити експортно-імпортні, бартерні, лізингові, реекспортні та інші операції;

 • створювати спільні підприємства з іноземними юридичними та фізичними особами, як на території України, так і за кордоном;

 • будувати, набувати, брати і здавати в найм за кордоном необхідне для здійснення своєї діяльності різного роду рухоме та нерухоме майно;

 • одержувати та надавати кредити в іноземній валюті;

 • у встановленому порядку відкривати свої валютні рахунки в банках;

 • засновувати філії, контори, відділення, представництва та агентства, створювати дочірні підприємства, а також приймати участь у різного роду іноземних та міжнародних організаціях та об’єднаннях;

 • здійснювати інші права, які надаються чинним законодавством України.
 1. Порядок використання валютної виручки Товариства визначається чинним законодавством України.

20. ТРУДОВI ВIДНОСИНИ


 1. Трудові відносини працівників Товариства регулюються законодавством про працю.
 1. Товариство самостійно, згідно з вимогами діючого законодавства України, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї дiяльностi, визначає порядок найму і звільнення працівників, форму та методи органiзацiї праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, установлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, порядок надання вихідних днів та відпусток, а також тривалість щорічних оплачуваних відпусток і додаткових відпусток.
 1. Форми та порядок організації та оплати праці регламентуються штатним розкладом та іншими внутрішніми нормативними актами, затвердженим Пpавлiнням Товариства.
 1. Трудовий колектив Товариства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
 1. Вищим органом трудового колективу є збори трудового колективу, які:

 1. схвалюють проект колективного договору;

 2. вирішують питання самоврядування трудового колективу;

 3. визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг.
 1. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням Товариства представляють профспілки та/або рада трудового колективу, яка обирається загальними зборами трудового колективу. Повноважний трудового колективу представник укладає з Головою Правління Товариства колективний договір, в якому встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин. Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством умови і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.
 1. Товариство несе відповідальність перед трудовим колективом Товариства за створення нормальних умов для високопродуктивної праці (надання роботи, забезпечення справного стану механізмів та устаткування, технічною документацією, матеріалами та інструментами, енергією, створення безпечних і здорових умов праці, постійне проведення заходів з поліпшення охороні праці, протипожежної і протиепідемічної безпеки тощо).

21. ОБЛIК, ЗВIТНIСТЬ ТА КОНТРОЛЬ


 1. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності у Товаристві є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів Товариства, про стан використання майна Товариства та оцінки потенційної можливості отримання Товариством грошових коштів чи доходів у інших формах від використання активів Товариства.
 1. Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та статистичний облік i звiтнiсть своєї діяльності в порядку і обсязі, який визначений чинним законодавством України, несе вiдповiдальнiсть за його достовiрнiсть. Ведення бухгалтерського обліку у Товаристві є обов’язковим видом обліку.

Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності Товариства, що використовують грошову одиницю виміру, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.


 1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність Товариства ґрунтуються на таких принципах:

 • обачність при здійсненні облікових операцій;

 • повне висвітлення господарської діяльності Товариства;

 • автономність обліку;

 • послідовність обліку;

 • безперервність обліку з моменту реєстрації Товариства до припинення Товариства як юридичної особи;

 • нарахування та відповідність доходів і витрат;

 • превалювання сутності господарської операції над її формою;

 • історична (фактична) собівартість;

 • єдина грошова одиниця виміру;

 • періодичність;

 • інші принципи.
 1. Питання організації бухгалтерського обліку у Товаристві та створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку покладається на Голову Правління Товариства.
 1. Товариство самостійно:

 • визначає облікову політику Товариства;

 • обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених законодавством, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;

 • розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

 • затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;

 • може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності Товариства.
 1. На основі даних бухгалтерського обліку складається фінансова звітність Товариства, що включає до свого складу баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звітів та інші документи, визначені чинним законодавством України. Наглядова рада чи Ревізійна комісія Товариства додатково можуть визначати перелік таких звітів чи документів. Форми фінансової звітності Товариства і порядок їх заповнення встановлюються державними органами. Державним органам звітність подається у відповідності до норм чинного законодавства.

Фінансова звітність Товариства не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством. Товариство не пізніше терміну, який встановлюється законодавством, оприлюднює річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях, розміщення на Веб-сторінках або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань, якщо інше не буде передбачено законодавством.


 1. Фiнансово-звiтний період встановлюється в один календарний рік. Перший фiнансово-звiтний період починається з дня реєстрації Товариства i закінчується останнім днем поточного року. 1. Контроль, перевірка та ревiзiя фінансової та господарської дiяльностi Товариства здійснюється у встановленому порядку бухгалтерією, Ревiзiйною комiсiєю, аудиторськими службами (аудиторами), а у разі необхідності, також іншими органами Товариства та державними органами у межах їх компетенції.

Фінансова діяльність Товариства пiдзвiтна i підконтрольна державним фінансовим органом лише у частині обов’язкових платежів, що передбачені чинним законодавством України.
21.9. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, яким не може бути: афілійована особа Товариства або посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

Висновок аудитора повинен містити інформацію, передбачену п.16.3.5. цього Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.


21.10. За рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства, може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

22. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА


 1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
 1. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.
 1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.


 1. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства - правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, прав та обов’язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням.
 1. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов’язків іншому акціонерному товариству -правонаступнику.
 1. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов’язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.
 1. З Товариства можуть виділитися лише акціонерні товариства. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов’язків Товариства, без припинення Товариства.
 1. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав, майна і обов’язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.
 1. Порядок процедури злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення Товариства визначається Законом України «Про акціонерні товариства».
 1. Не підлягають конвертації акції Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право, згідно вимог чинного законодавства.
 1. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється ДКЦПФР.
 1. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов’язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

 • забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

 • дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.
 1. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису.
 1. Ліквідація Товариства.

 1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією за рішенням Загальних зборів, у тому числі після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». У разі ліквідації Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

 2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов’язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до ст.89 Закону України «Про акціонерні товариства».

 3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

 4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційна комісія до закінчення строку ліквідації Товариства підлягає контролю Ревізійної комісії.

 5. Ліквідаційна комісія несе майнову (матеріальну) відповідальність за шкоду, заподіяну нею Товариству, а також третім особам, згідно з чинним законодавством України.

 6. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її обрання публікує інформацію Товариства в одному з офіційних друкованих органів із зазначенням порядку та строку подачі кредиторами своїх претензій, згідно чинного законодавства; оцінює наявне майно Товариства; виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними; вживає заходів для сплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам; складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним зборам Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

 7. Претензії кредиторів до Товариства, що ліквідується, задовольняються з майна Товариства, при цьому у першочерговому порядку задовольняються заборгованості перед бюджетом.

 8. Встановлений для заяви претензій строк не повинен бути менше 2 (двох) місяців. Претензії, заявлені та виявлені після закінчення строку, встановленого для їх заявлення, задовольняються після задовільнення першочергових претензій, а також претензій, виявлених та заявлених у встановлений строк.

 9. Претензії, які не задоволені за нестачею майна, вважаються погашеними, рівно як i претензії, які не визнані лiквiдацiйною комiсiєю, якщо кредитори на протязі місячного терміну з дня одержання повідомлення про повне або часткове невизнання претензій не подали позов до суду або арбітражного суду для задоволення їх вимог.

 10. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками, іншими кредиторами та виконання інших зобов’язань, розподіляються лiквiдацiйною комiсiєю серед акцiонерiв пропорційно їх часткам (відсотку) у статутному капіталі Товариства, що знаходяться у них на момент прийняття рішення про ліквідацію Товариства у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

 11. Майно, передане Товариству акціонерами у користування, повертається в натуральний формі без винагороди.

 12. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

 13. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

23. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА


 1. Зміни у Статуті Товариства підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
 1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства оформлюється окремими додатками до нього або шляхом викладення його у новій редакції.
 1. Якщо норми, встановлені окремими статтями цього Статуту, через зміни законодавства або за будь-яких інших обставин, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших статей Статуту та Статуту Товариства в цілому. До внесення до Статуту відповідних змін діють відповідні державні нормативні акти.
 1. Статут та зміни до Статуту Товариства набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами Товариства з моменту державної реєстрації.Голова Правління _________________________________ / Фомічов В.Д. /

М. П.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка