«асфальтобетонний завод»Сторінка2/4
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.81 Mb.
1   2   3   4

7. ЦIННI ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА
7.1. Товариство, у відповідності з чинним законодавством України, випускає прості іменні акції однакової номінальної вартості на весь pозмip статутного капіталу. Акції інших типів Товариство не випускає.
7.2. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
7.3. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність майнових і не майнових прав, що включають право на:

 1. участь в управлінні Товариством;

 2. отримання дивідендів;

 3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

 4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
7.4. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.
7.5. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.
7.6. Товариство може здійснювати розміщення або продаж кожної викупленої акції, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.


7.7. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, в тому числі на інтелектуальну власність, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату акцій шляхом взяття на себе зобов’язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

Акціонери, яким акції видані в обмін на внесок у вигляді інтелектуальної власності, можуть розпоряджатися ними тільки після того, як Наглядова рада Товариства підтвердить дійсну економічну ефективність їх інтелектуального внеску.При стpоковiй пеpедачi учасником майна або майнових прав Товариству між ними укладається цивiльно-пpавова угода.
7.8. До моменту затвердження результатів розміщення акцій Наглядовою радою розміщені акції мають бути повністю сплачені.
7.9. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна (включно з цінними паперами), яка визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та затверджується Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної оцінювачем, рішення про залучення якого приймається Наглядовою радою Товариства. Якщо відрізняється більше ніж на 10 (десять) відсотків – Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.
7.10. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
7.11. Товариство не може надавати позику для придбання його акцій або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
7.12. Акція Товариства є неподільною. У випадках, коли одна i та ж акція перебуває у спільній власності декількох юридичних чи фізичних осіб, усі вони по відношенню до Товариства визнаються одним держателем цієї акції і можуть здійснювати свої права по угоді між ними через одного з власників або через спільного представника. Співвласники акції солiдаpно вiдповiдають за зобов’язаннями, покладеними на акцiонеpiв.
7.13. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.
7.14. Акції можуть бути придбані на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначаються сторонами, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та іншим способом, передбаченим чинним законодавством України.
7.15. Порядок придбання значного пакету (пакет із 10 і більше відсотків простих акцій Товариства) та контрольного пакету (пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій Товариства) акцій Товариства визначений відповідно статтями 64 і 65 Закону України «Про акціонерні товариства».
7.16. Акції також купуються учасниками при додатковому випуску акцій у зв’язку із збільшенням статутного капіталу на підставі договору з Товариством. При приватному розміщенні простих акцій акціонери користуються переважним правом на їх придбання пропорційно до розміру своїх часток від загальної кількості простих акцій в порядку, встановленому законодавством.
7.17. Акції Товариства можуть купуватись та продаватись на фондовій біржі. Товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.
7.18. Правочини щодо акцій вчинюються в письмовій формі.
7.19. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
7.20. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається цим Статутом та у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов’язково встановлюється:

 1. порядок викупу, що включає максимальну кількість акцій, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

 2. строк викупу;

 3. ціна викупу (або порядок її визначення);

 4. дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій від акціонерів про продаж та строк сплати їх вартості і не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство зобов’язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів Товариства.
7.21. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій у окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі, рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій, які викуповуються у цих акціонерів.
7.22. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів.
7.23. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп Товариством акцій, якщо:


 1. на дату викупу акцій Товариство має зобов’язання з обов’язкового викупу акцій відповідно до ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

 2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

 3. власний капітал товариства є меншим ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.

7.24. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 (вісімдесят) відсотків статутного капіталу Товариства.


7.25. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов’язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

7.26. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

7.27. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється ДКЦПФР.

7.28. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.


7.29. Акції Товариства забезпечуються усім його майном. При злитті, приєднанні, поділу, виділу та перетворенні Товариства усі обов’язки по випущеним акціям переходять до його пpавонаступникiв.
7.30. Товариство не має права приймати в заставу власні акції.
7.31. Умови, порядок випуску цінних папеpiв Товариства, умови їх обертання регламентує чинне законодавство України.

8. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА
8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської дiяльностi після покриття матеpiальних та приpiвняних до них витрат i витрат на оплату пpацi. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, що утворюється після здійснення вказаних pозpахункiв, залишається у повному pозпоpядженнi Товариства, яке відповідно до цього Статуту визначає напрямки його використання.
8.2. Порядок розподілу прибутку або покриття збитків один раз на рік за підсумками календарного року встановлюється Загальними зборами Товариства.
8.3. За рахунок прибутку створюється резервний капітал Товариства.
8.4. Збитки, які мають місце в результаті господарської діяльності Товариства, покриваються у першу чергу за рахунок резервного капіталу Товариства.

9. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА
9.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмiрi не менше ніж 15 (п’ятнадцять) відсотків статутного капіталу Товариства.
9.2. Резервний капітал створюється з прибутку з метою покриття непередбачених витрат і збитків Товариства, а також для інших, встановлених Загальними зборами, цілей.
9.3. Формування резервного капіталу здійснюється шляхом щоpiчних відрахувань, розмір яких не може буди меншим ніж 5 (п’ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

9.4. Якщо після досягнення цього pозмipу pезеpвний капітал виявляється витраченим повністю чи частково, вiдpахування до нього поновлюються до повного його pозмipу.10. ДИВIДЕНДИ
10.1. Дивіденди є частиною чистого прибутку Товариства, що виплачується акцiонеpу з розрахунку на одну належну йому просту акцію. За кожну просту акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.
10.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
10.3. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
10.4 Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
10.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.
10.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство також повідомляє і фондову біржу, у біржовому реєстрі якої Товариство перебуває.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається у особи, зазначеної у такому переліку.


10.7. У разі реєстрації акції на ім’я номінального утримувача, Товариство, в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
10.8. По невиплаченим та неотpиманим дивідендам відсотки не нараховуються.
10.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:

 • звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

 • власний капітал Товариства менший ніж сума його статутного та резервного капіталу.

10.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов’язання про викуп акцій у акціонерів відповідно до ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.11. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА
11.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.
11.2. Акціонери мають право:

 • брати участь в упpавлiннi справами Товариства в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України;

 • безпосередньо або через своїх представників приймати участь у Загальних зборах, обирати і бути обраними до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. При використанні своїх прав через представників, надані представникові повноваження дійсні на термін, зазначений в довіреності чи іншому документі, що опосередковують відносини представництва, та повинні бути оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства;

 • виносити на розгляд органів Товариства пропозиції з питань, що віднесені до компетенції цих органів, брати участь в обговоренні цих питань на Загальних зборах;

 • брати участь у pозподiлi прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди) в розмірі, пропорційному кількості акцій, що належать акціонеру;

 • одержувати iнфоpмацiю про дiяльнiсть Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення piчнi баланси, звіти про дiяльнiсть Товариства, протоколи загальних збоpiв та інші відомості фінансово-господарського характеру;

 • отримати частину майна або вартість частини майна Товариства у випадку ліквідації Товариства;

 • вільно розпоряджатися акціями, що їм належать (дарувати, заповідати, передавати, відчужувати), у порядку визначеному чинним законодавством України;

 • користуватись переважним правом при додатковій емісії акцій, у порядку визначеному чинним законодавством України та цим Статутом;

 • вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством всіх або частини належних їм голосуючих акцій у випадках, якщо вони зареєструвались для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішень про:

 • злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, зміну типу Товариства;

 • вчинення Товариством значного правочину;

 • зміну розміру статутного капіталу.

У таких випадках Товариство зобов’язане викупити належні акціонерові акції.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість і розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Договір між Товариством та акціонером про обов’язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу, в якій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов’язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах визначеного строку не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, що зареєструвалися у Загальних зборах, на яких було прийняте рішення, що стало підставою для цієї вимоги;


 • реалізовувати інші права, передбачені цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством України.

11.3. Акціонери зобов’язані: • дотримуватись Статуту, внутрішніх положень Товариства та вимог чинного законодавства України;

 • виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

 • оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

 • всіляко сприяти Товариству у здійсненні ним предмету діяльності Товариства та у досягненні ним мети діяльності Товариства;

 • уникати будь-якої діяльності, яка в будь-якій формі може заважати Товариству вирішувати господарські питання чи може спричинити майнові чи іншого виду збитки;

 • виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;

 • не розголошувати комеpцiйну таємницю та конфiденцiйну iнфоpмацiю про дiяльнiсть Товариства;

 • нести iншi обов’язки, передбачені цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством України.

11.4. Акціонер може вийти зі складу акціонерів Товариства шляхом відчуження усіх належних йому акцій згідно чинного законодавства України та вимог цього Статуту.

11.5. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства тільки у межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають також за зобов’язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
11.6. Збитки, заподіяні акціонером Товариству або іншим підприємствам, установам, організаціям або фізичним особам, відшкодовуються акціонером у повному обсязі.
11.7. Особливі права, що надаються власникам іменних цінних паперів – відсутні.

12. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ
12.1. Органи Товариства є:


 • Загальні збори акцiонерiв;

 • Наглядова рада;

 • Правління;

 • Ревізійна комісія.

12.2. Посадові особи органів Товариства.

12.2.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи:


 • Голова та члени Наглядової ради;

 • Голова та члени Правління;

 • Голова та члени Ревізійної комісії.

12.2.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, особи, яким суд заборонив займатися видом діяльності відповідним до виду діяльності Товариства, особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

12.2.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

12.2.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов’язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

12.2.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

12.2.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, Статуту, Положень та інших документів Товариства.

12.2.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі, якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.13. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ
13.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.
13.2. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше «30» квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 13.4.10., 13.4.11, 13.4.18 цього Статуту, а питання, що зазначене у пункті 13.4.16. - вносяться до порядку денного обов’язково не рідше ніж раз на 3 (три) роки.Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
13.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
13.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

 1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

 2. внесення змін до Статуту Товариства;

 3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

 4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

 5. прийняття рішення про розміщення акцій;

 6. прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;

 7. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

 8. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

 9. затвердження положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію», «Про інформативну політику», «Кодексу корпоративного управління» Товариства, а також внесення змін до них;

 10. затвердження річного звіту Товариства;

 11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

 12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

 13. прийняття рішення про форму існування акцій;

 14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

 15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

 16. обрання членів Наглядової ради та прийняття рішення про припинення їх повноважень (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства;

 17. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

 18. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства;

 19. затвердження висновків Ревізійної комісії;

 20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

 21. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, передбаченого 4 частиною ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства»), обрання комісії з припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

 22. створення, припинення та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та внутрішніх положень;

 23. визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

 24. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
13.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства або акціонера (акціонерів), у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.
13.6. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, незалежно від володіння ними акціями Товариства та Голова профспілки.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов’язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

13.7. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

13.8. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
13.9. Позачергові загальні збори акцiонерiв Товариства скликаються Наглядовою радою:


 • з власної ініціативи;

 • на вимогу Правління - у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

 • на вимогу Ревізійної комісії;

 • на вимогу акціонера (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;

 • у інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому і це не суперечить чинному законодавству України.

13.10. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства в письмовій формі, у вигляді пронумерованих та прошитих підписних листів, із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.


13.11. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

13.12. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі: • якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;

 • неповноти даних, передбачених у п.13.10. цього Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонера, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що містяться у вимозі, крім включення нових питань або проектів рішень.
13.13. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п’яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
13.14. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про їх проведення та порядок денний не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти таке рішення про скликання у випадку, коли порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
13.15. У разі, якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.
13.16. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов’язані протягом 5 (п’яти) робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.
У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам особою, яка веде облік права власності на акції Товариства.
13.17. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, передбаченому в п. 13.15. цього Статуту - акціонерами, які цього вимагають.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів і їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства - у разі скликання Загальних зборів акціонерами Товариства, шляхом направлення акціонерам поштових відправлень, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.


13.18. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів із порядком денним. Додатково Товариство надсилає таке повідомлення фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену пунктом 13.19. цього Статуту.
13.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

 • повне найменування та місцезнаходження Товариства;

 • дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

 • час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

 • дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

 • перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний);

 • порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (із зазначенням конкретно визначеного місця для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та відповідальної посадової особи Товариства).

13.20. Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

13.21. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

13.22. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні.
13.23. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства або акціонерами, у випадках, передбачених законом та цим Статутом.

13.24. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

13.25. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбаченому в п.13.15. цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні.

13.26. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону та цього Статуту.

13.27. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та/або проектів рішень із запропонованих питань.

Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

13.28. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі: • недотримання акціонерами строку, встановленого п.13.24. цього Статуту;

 • неповноти даних, передбачених п.13.24. цього Статуту.

13.29. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається акціонеру Наглядовою радою Товариства протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

13.30. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово повідомити акціонерів Товариства і фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, про зміни у порядку денному, а також, розмістити на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію.

13.31. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної чи фізичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника (представників) постійно або на певний строк і у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
13.32. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

13.33. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.13.15. цього Статуту - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а уразі участі представника акціонера – також, документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства.

13.34. Акціонер (акціонери), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій, а також ДКЦПФР можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про їх призначення Товариство повинно бути повідомлене письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов’язані забезпечити вільний доступ таких представників до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.


13.35. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій, наявність якого визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів.
13.36. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».


13.37. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як ¾ (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:

 • внесення змін до Статуту Товариства;

 • прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

 • прийняття рішення про зміну типу Товариства;

 • прийняття рішення про розміщення акцій;

 • прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;

 • прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, передбаченого частиною 4 ст.84 Закону України «Про акціонерні товариства»), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

13.38. З усіх інших питань, винесених на голосування, рішення приймаються простою більшістю голосів (більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах і є власниками голосуючих з даного питання акцій), крім випадків прийняття рішень про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п’ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. В такому випадку рішення приймається більш як 50 (п’ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.


13.39. Обрання членів органу Товариства здійснюється виключно в порядку кумулятивного голосування. При цьому голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.


13.40. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
13.41. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
13.42. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, який повинен містити:

 • повне найменування Товариства;

 • дату і час проведення Загальних зборів;

 • питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

 • варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

 • застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

 • зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити додатково: прізвище, ім’я та по-батькові кандидата (кандидатів) із зазначенням інформації про них відповідно до вимог ДКЦПФР та місце для зазначення акціонером (його представником) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата.

13.43. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні або акціонерами, у випадках, передбачених цим Статутом.


13.44. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами Товариства.
13.45. Склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 (три) особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
13.46. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
13.47. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів у спосіб, визначений Положенням «Про загальні збори акціонерів» Товариства.


13.48. Протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів Товариства складається протокол загальних зборів, який підписується Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

До протоколу загальних зборів Товариства заносяться відомості про: • дату, час і місце проведення Загальних зборів;

 • дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

 • дату, час і місце проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах;

 • загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

 • загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

 • кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

 • Голову та секретаря Загальних зборів;

 • склад лічильної комісії;

 • порядок денний Загальних зборів;

 • основні тези виступів;

 • порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

 • підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

13.49. Порядок скликання Загальних зборів, формування та затвердження порядку денного, підготовки до їх проведення, реєстрації акціонерів, проведення Загальних зборів, голосування на них тощо, визначаються Положенням «Про загальні збори акціонерів» Товариства, затвердженим Загальними зборами Товариства.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка