8 семестр, 4 курс медСторінка1/38
Дата конвертації08.05.2016
Розмір4.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

8

Статистика здоров'я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях

Опис:

8 семестр, 4 курс мед

Перелік питань:

1.

Назвіть основний статистичний документ для вивчення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності


A. *

Листок непрацездатності (Ф.025 – 2/o)


B.

Талон амбулаторного пацієнта (Ф. 025- 7/o)


C.

Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів


D.

Контрольна карта диспансерного хворого (Ф. 030/o)


E.

Статистична карта вибулого із стаціонару (Ф. 066/o)


2.

Головному педіатру району доручено провести аналіз рівня смертності немовлят і визначити, наскільки вона залежить від керованих причин, пов'язаних з недоліками в організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Який показник найточніше це відображає?


A. *

Частка неонатальної смертності в загальній смертності немовлят


B.

Показник смертності немовлят за календарний місяць


C.

Показник перинатальної смертності


D.

Частка постнатальної смертності в загальній смертності немовлят


E.

Показник смертності дітей у віці до 1-го року


3.

Величина показника смертності залежить від структури населення за віком, статтю та інших важливих характеристик. Яка основна причина смертності дітей в Україні у віці до 14 років?


A. *

Нещасні випадки, отруєння, травми


B.

Хвороби органів дихання


C.

Хвороби нервової системи та органів чуття


D.

Хвороби органів травлення


E.

Уроджені аномалії


4.

В антенатальному періоді померло 4 дитини, в інтранатальному — 2. Всього померлих на першому році життя — 30, з них на першому місяці — 20, в тому числі на першому тижні — 15. Визначити число померлих в постнатальному періоді:


A. *

15 дітей


B.

6 дітей


C.

5 дітей


D.

21 дитина


E.

35 дітей


5.

Фінансування медичного страхування в умовах страхової медицини здійснюється з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до додаткових джерел фінансування?


A. *

Кредити банків


B.

Державний бюджет


C.

Особисті кошти громадян


D.

Відрахування підприємств на медичне страхування


E.

Всі відповіді вірні


6.

Суб'єктами страхової медицини є страхувальник, страховик (застрахований) та лікувально-профілактичний заклад. Визначити, яке з наведених положень відповідає поняттю «страхувальник»


A. *

Місцеві адміністрації, установи, організації та фізичні особи, які сплачують страхові внески


B.

Особа, на яку поширюється медичне страхування

C.

Організація, яка бере на себе фінансовий ризик витрат на медичну допомогу застрахованому


D.

Установа, яка надає медичну допомогу


E.

Медичний працівник, що веде індивідуальну трудову діяльність


7.

Суб'єктами страхової медицини є страхувальник, страховик та лікувально-профілактичний заклад. Визначити, яке з наведених положень відповідає поняттю «страховик»


A. *

Юридичні особи (компанії, фонди, страхові організації), які здійснюють страхову діяльність


B.

Установи, організації, місцеві адміністрації, які забезпечують страхування застрахованих


C.

Особа, на яку поширюється медичне страхування


D.

Установа, яка надає медичну допомогу


E.

Медичний працівник, що веде індивідуальну трудову діяльність


8.

Медичне страхування, як система заходів щодо забезпечення діяльності страхової медицини, за формами поділяється на добровільне та обов'язкове. Що з наведеного нижче є однією з характерних особливостей обов'язкового медичного страхування?


A. *

Забезпечення державою гарантованого мінімуму медичних послуг


B.

Програма медичних послуг визначається договором


C.

Медична допомога при стихійних лихах


D.

Медична допомога в повному обсязі


E.

Прибутки від цінних паперів


9.

У регіоні впроваджується програма медичного страхування, у зв'язку з чим необхідно оцінити готовність і можливості виробників медичних послуг виконувати цю програму та її вимоги. Підберіть для цієї проблемної ситуації відповідний та найбільш дійовий організаційний метод її вирішення


A. *

Акредитація медичних закладів


B.

Застосування моделей кінцевих результатів


C.

Поточний контроль за медичною допомогою


D.

Рубіжний контроль за медичною допомогою


E.

Запровадження стандартів медичних технологій


10.

Назвіть форму організації обов'язкового медичного страхування у Німеччині


A. *

Децентралізована


B.

Державна


C.

Централізована


D.

Приватна


E.

Змішана


11.

Медичне страхування, як система заходів щодо забезпечення діяльності страхової медицини, за формами поділяється на добровільне та обов'язкове. Які послуги для населення забезпечуються добровільним медичним страхуванням?


A. *

Програма медичних послуг визначається договором між страховиком та страхувальником


B.

Прибутки від цінних паперів


C.

Забезпечення державою гарантованого мінімуму медичних послуг


D.

Медична допомога при стихійних лихах


E.

Медична допомога в повному обсязі


12.

Назвіть основні форми організації обов'язкового медичного страхування


A. *

Децентралізована, централізована, змішана


B.

Колективна, індивідуальна, державна


C.

Централізована, децентралізована, державна


D.

Державна, приватна, громадська


E.

Державна, індивідуальна, колективна


13.

Назвіть форму організації обов'язкового медичного страхування у Франції

A. *

Централізована


B.

Децентралізована


C.

Державна


D.

Приватна


E.

Змішана


14.

Назвіть форму організації обов'язкового медичного страхування у Японії


A. *

Змішана


B.

Децентралізована


C.

Централізована


D.

Приватна


E.

Державна


15.

Назвіть основні джерела фінансування страхової медицини


A. *

Державний бюджет, внески працівників найманої роботи та роботодавців


B.

Внески громадських організацій, внески працівників найманої роботи та роботодавців


C.

Державний бюджет, внески громадських організацій та приватних осіб


D.

Обов'язкові внески працівників найманої роботи та роботодавців


E.

Внески громадських організацій та приватних осіб


16.

Наведіть основні ризики здоров'я, які покриває медичне страхування у Франції


A. *

Смерті, тимчасової непрацездатності, інвалідності та хвороби


B.

Захворюваності хронічними захворюваннями, інвалідності, смертності


C.

Патології вагітності та пологів, захворюваності хронічними захворюваннями, інвалідності, смертності


D.

Тимчасової та стійкої непрацездатності, захворюваності


E.

Патології вагітності та пологів, захворюваності хронічними захворюваннями, інвалідності


17.

Який із видів медичного страхування переважно функціонує в США?


A. *

Добровільне


B.

Обов’язкове


C.

Громадське


D.

Примусове


E.

Державне


18.

У місті А. народжуваність складає 12 чоловік на 1000 населення. Який якісний рівень народжуваності дітей в даному місті за існуючою шкалою оцінок?


A. *

Низький


B.

Високий


C.

Вище середнього


D.

Середній


E.

Нижче середнього


19.

В якій країні існує програма національної системи страхування здоров'я, що побудована за територіальним принципом?


A. *

Японія


B.

Франція


C.

США


D.

Німеччина


E.

Англія


20.

В якій країні було засноване соціальне страхування?


A. *

Франція


B.

Японія

C.

США


D.

Німеччина


E.

Англія


21.

Назвіть один із провідних принципів соціального страхування


A. *

Обов’язковість фінансової участі застрахованих у формуванні страхових фондів


B.

Вибірковість обов’язкового медичного страхування


C.

Безстроковість для добровільного медичного страхування


D.

Необов’язковість фінансової участі застрахованих у формуванні страхового фонду


E.

Відсутність гарантованості державою виплат на соціальне страхування


22.

Назвіть один із провідних принципів соціального страхування


A. *

Державна гарантованість виплат по соціальному страхуванні


B.

Вибірковість обов’язкового медичного страхування


C.

Безстроковість для добровільного медичного страхування


D.

Необов’язковість фінансової участі застрахованих у формуванні страхового фонду


E.

Відсутність гарантованості державою виплат на соціальне страхування


23.

Назвіть один із провідних принципів соціального страхування


A. *

Солідарність


B.

Вибірковість обов’язкового медичного страхування


C.

Безстроковість для добровільного медичного страхування


D.

Необов’язковість фінансової участі застрахованих у формуванні страхового фонду


E.

Відсутність гарантованості державою виплат на соціальне страхування


24.

Які ви знаєте види соціального страхування?


A. *

Від нещасних випадків у виробництві


B.

Від нещасних випадків у побуті


C.

У випадку інвалідності


D.

У випадку захворюваності


E.

У всіх вищеперерахованих випадках


25.

Які ви знаєте види соціального страхування?


A. *

У випадку безробіття


B.

Від нещасних випадків у побуті


C.

У випадку захворюваності


D.

У випадку інвалідності


E.

У всіх вищеперерахованих випадках


26.

Які ви знаєте види соціального страхування?


A. *

Медичне, пенсійне


B.

У випадку інвалідності


C.

У випадку захворюваності


D.

Від нещасних випадків у побуті


E.

У всіх вищеперерахованих випадках


27.

Медичне страхування – це:


A. *

Спосіб захисту громадян від ризику фінансових втрат у зв’язку з медичним обслуговуванням


B.

Система заходів, спрямованих на забезпечення, збереження і розвиток фізіологічних та психологічних функцій, соціальної активності та оптимальної працездатності людини


C.

Система, що розробляє та обґрунтовує оптимальні форми організації медичної допомоги населенню


D.

Система, що забезпечує збереження та зміцнення здоров’я населення шляхом створення економічної відповідальності громадян за своє здоров’я

E.

Система закладів, які забезпечують охорону здоров’я населення


28.

Назвіть один із основних принципів медичного страхування


A. *

Загальність (автоматизм) обов’язкового медичного страхування


B.

Вибірковість обов’язкового медичного страхування


C.

Безстроковість для добровільного медичного страхування


D.

Терміновість обов’язкового медичного страхування


E.

Відсутність гарантованості державою виплат на соціальне страхування


29.

Назвіть один із основних принципів медичного страхування


A. *

Терміновість для добровільного медичного страхування


B.

Вибірковість обов’язкового медичного страхування


C.

Безстроковість для добровільного медичного страхування


D.

Терміновість обов’язкового медичного страхування


E.

Відсутність гарантованості державою виплат на соціальне страхування


30.

Назвіть один із основних принципів медичного страхування


A. *

Надання права на добровільне медичне страхування


B.

Вибірковість обов’язкового медичного страхування


C.

Терміновість обов’язкового медичного страхування


D.

Безстроковість для добровільного медичного страхування


E.

Відсутність гарантованості державою виплат на соціальне страхування


31.

Поняття „моральних збитків” в медичному страхуванні – це:


A. *

Ситуація, в якій бенефіціар змінює свою поведінку у зв’язку із повними матеріальними втратами


B.

Ситуація, при якій бенефіціар зазнав моральних збитків у зв’язку із неадекватною медичною допомогою


C.

Ситуація, в якій бенефіціар проводить визначення суми страхових внесків


D.

Ситуація, в якій бенефіціар підписує застарілий страховий поліс


E.

Ситуація, в якій бенефіціар зазнав моральних збитків у зв’язку із неякісною медичною допомогою


32.

Перестрахування – це:


A. *

Угода, за якою страхівник сам отримує страхування для того, щоб зменшити свій власний фінансовий ризик


B.

Угода між медичним закладом та бенефіціаром


C.

Угода , за якою бенефіціар отримує додаткове страхування для того, щоб зменшити свій фінансовий ризик


D.

Угода між страхівником та бенефіціаром


E.

Угода між страхувальником та страхівником


33.

Хто компенсує додаткові витрати страхових організацій у випадку великих за обсягом аварій, катастроф, спалаху інфекційних захворювань при обов'язковому медичному страхуванні?


A. *

Державні адміністрації територій


B.

Страхувальник


C.

Страхівник


D.

Бенефіціар


E.

Страхова компанія


34.

Хто забезпечує компенсацію застрахованим росту вартості медичних послуг при обов'язковому медичному страхуванні?


A. *

Державні адміністрації територій


B.

Страхувальник


C.

Страхівник

D.

Бенефіціар


E.

Страхова компанія


35.

Хто переглядає розміри внесків з обов'язкового медичного страхування при рості вартості медичного обслуговування та зростанні інфляційних процесів при обов'язковому медичному страхуванні?


A. *

Державні адміністрації територій


B.

Страхувальник


C.

Страхівник


D.

Бенефіціар


E.

Страхова компанія


36.

Хто укладає угоди для надання гарантованого обсягу медичної допомоги застрахованому в порядку обов'язкового медичного страхування?


A. *

Страхівник


B.

Страхувальник


C.

Державні адміністрації територій


D.

Бенефіціар


E.

Страхова компанія


37.

Хто укладає угоди при наданні медичних, оздоровчих та соціальних послуг своїм клієнтам з добровільного медичного страхування?


A. *

Страхівник


B.

Страхувальник


C.

Страхова компанія


D.

Бенефіціар


E.

Державні адміністрації територій


38.

Хто контролює якість медичної допомоги, яка надана застрахованій стороні згідно з угодою у відповідності з правилами, затвердженими урядом країни?


A. *

Страхівник


B.

Страхувальник


C.

Страхова компанія


D.

Бенефіціар


E.

Державні адміністрації територій


39.

Хто контролює доцільність використання страхових коштів виробниками медичних послуг?


A. *

Страхівник


B.

Державні адміністрації територій


C.

Страхова компанія


D.

Бенефіціар


E.

Страхувальник


40.

Хто несе економічну відповідальність перед застрахованим за надання необхідного обсягу медичних послуг, які обумовлені в угоді та відповідність їх стандартам медичного забезпечення?


A. *

Страхівник


B.

Бенефіціар


C.

Страхова компанія


D.

Державні адміністрації територій


E.

Страхувальник


41.

Хто зобов'язаний створити резервні (запасні) фонди та фонди профілактичних заходів для забезпечення стабільності страхової діяльності медичної страхової організації?


A. *

Страхівник

B.

Бенефіціар


C.

Страхова компанія


D.

Державні адміністрації територій


E.

Страхувальник


42.

Чиїм обов’язком є внесення у встановленому порядку згідно з угодою страхових внесків (платежів)?


A. *

Страхувальника


B.

Бенефіціара


C.

Страхової компанії


D.

Страхівника


E.

Державних адміністрацій території


43.

Чисельність населення в м. А складає 41 000. В цьому році померло 650 чоловік, народилось 420 чоловік. Було зареєстровано 65 000 звертань у зв’язку з захворюваннями, з яких 30 200 гострими захворюваннями та 12 300 з вперше в житті зареєстрованими хронічними захворюваннями, за даними профоглядів серед 12 000 оглянутих було виявлено 42 400 випадків захворювань, зареєстровано 13 250 випадків госпіталізованої захворюваності. Хвороби за даними звертальності в загальному обсязі розподілялися: хвороби системи кровообігу - 8 400, хвороби органів дихання - 36 200, хвороби органів травлення - 4 300, нещасні випадки, отруєння - 3 800, інші - 12 300. Яким чином можна розрахувати загальну захворюваність?


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка