7 рограв? черги запевняють, що в Україні фінансо­вої починає все більше орієнтуватися на •людей, але фінансові установи првг-шчімізуватт свої ризики. Тож почали акСторінка6/6
Дата конвертації14.12.2016
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6

справа: Навч. посіб. - 2-ге вид., виправлене [Текст] / Л.М. Горбач. - К.: Кондор, 2003 -С. 216; Куликов С.В. Финансовый анализ страховых организаций: Учеб. пособ. [Текст] / С В Ку­ликов^— Ростов н/Д.: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2006. — С. 74. Куликов С.В. Зазнач, праця. — С. 74.

Пантелєєв В.П. Фінансова стійкість комерційного банку: деякі проблеми її регулюван­ня [Текст] / В.П. Пантелєєв, С.П. Халява // Вісник НБУ. - 1996. — № 2. - С. 65.

в деяких літературних джерелах поняття "фінансова стійкість" тлумачиться з ви­користанням філософського та загальноекономічного понятійного апарату, тобто фінансова стійкість розглядається або як "здатність виконувати на заданому сус­пільством рівні властиві фінансовій установі функції та роль в економіці незалеж­но від впливу ЗОВНІШНІХ і внутрішніх сил, що перешкоджають їх здійсненню"49, або як "якісна інтегральна характеристика спроможності установи ефективно викону­вати свої функції та забезпечувати цілеспрямований розвиток шляхом трансфор­мації ресурсів та мінімізації ризиків, витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища"50. Схожу інтерпретацію сутності фінансової стійкості наводить і Є.В. Склеповий".

На думку В.В. Глущенка, фінансова стійкість страхової компанії — це "такий стан її фінансових ресурсів, який забезпечує платоспроможність і подальший роз­виток організації в умовах ризику, пов'язаного зі страховим захистом суб'єктів ринку"52. Згідно з А.К. Шиховим, під фінансовою стійкістю страхової організації розуміється "її майновий і фінансовий стан, при якому величина та структура власних і прирівнених до них коштів, ліквідних активів, які є наслідком ступеня досконалості організації страхування, розвитку його нових видів, а також масо­вості проведення ефективних страхових операцій і режиму економії, забезпечу­ють у будь-який момент часу певний рівень платоспроможності"53.


49

Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки [Текст] / Г.Г. Фетисов. — М.: Финансы и статистика, 1999. — С. 17.

Крухмаль О.В. Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпе­чення [Текст] / О.В. Крухмаль // Автореф. дис. на здобуття ступеня канд. економ, наук: 08.00.08 // ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України". Суми, 2007. - С. 6.

Склеповий Є. В. Складові стійкості комерційного банку [Текст] / Є. В. Склеповий // Фі­нанси України. — 2002. — № 5. — С. 142.

Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование [Текст] / В.В. Глушенко. — Железно­дорожный, Московская область: ТОО НПЦ "Крылья", 1999. - С. 318.

53 ШиховА.К. Страхование [Текст] / А.К. Шихов. — М., 2000. — С. 125.


54Сплетухов Ю.А. Зазнач, праця. — С. 283.
За нашим переконанням, такі визначення фінансової стійкості не зовсім ко­ректні, оскільки в них не враховано умову фінансової адаптації страховика до змін ринкового середовища, зокрема, в разі банкрутства банків, у яких розміщено кош­ти страхувальників, і перестраховиків, яким передаються страхові ризики, що, у свою чергу, спричиняє втрату "ступеня досконалості організації страхування". Зга­дана недосконалість виправлена у трактуванні, запропонованому Ю.А. Сплетухо-вим і Е.Ф. Дюжиковим, на думку яких фінансова стійкість страховика являє со­бою "збереження оптимального якісного та кількісного стану активів і зобов'язань, що дозволяє страховій організації забезпечити безперебійне здійснення своєї ді­яльності та її розвиток"54. Визначення Н. Кириллової, яка інтерпретує фінансову стійкість страхових компаній як "здатність забезпечувати свої зобов'язання віднос­но усіх суб'єктів ринку, адаптуватися до мінливого економічного середовища,

"Фінанси України", 6'2009

"Фінанси України", 67009 8*Страхова справа

СТраХОИа трава


Якість і / кількість фінансових ресурсів, середовище існування

" Кириллова Н. Финансовая устойчивость и несостоятельность страховых компаний [Текст] / Н. Кириллова // Страховое дело. — 2001. — № 5. — С. 20.

Телепин Я.Е. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховых компаний [Текст] / Я.Е. Телепин // Страховое дело. — 2005. — № 1. — С. 15.

Страхование: Учеб. [Текст] / Под ред. Т.А. Федоровой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономисть, 2006. — С. 750.

58 Архипов А.П. Зазнач, праця. — С. 138.

59

Орланюк-Малиикая Л.А. О понятиях и факторах финансовой устойчивости страховых компаний [Текст] / Л.А. Орланюк-Малицкая // Вестник финансовой академии. — 1998. — № 1. - С. 35.Науменкова СВ. Напрямки розвитку страхового ринку України в контексті міжнарод­них інтеграційних процесів [Текст] / С.В. Науменкова, Ю.С. Конопліна // Вісник Української академії банківської справи. — 2005. — № 2. — С. 17.

реалізовуватися як страховик у ринковій економіці"55, вважаємо не зовсім чітким, адже забезпечення зобов'язань ще не означає їх виконання, по-перше, своєчасно, а по-друге, у повному обсязі. Таку нечіткість у цьому визначенні долає Я.Є. Теле-пін, який повністю погоджуючись з підходом Н. Кириллової, акцентує увагу на "здатності виконання своїх зобов'язань"56.

Цієї точки зору дотримується і колектив авторів, розглядаючи поняття "фі­нансова стійкість" як "такий стан фінансових ресурсів організації, за якого вона здатна своєчасно і в передбаченому обсязі виконувати взяті на себе поточні та майбутні фінансові зобов'язання перед усіма суб'єктами за рахунок власних і за­лучених коштів"57.

Трактування фінансової стійкості страхової компанії "як системи, що адап­тується до змін зовнішнього середовища і має дві ознаки: платоспроможність, тоб­то можливість розраховуватися за своїми зобов'язаннями, та наявність фінансо­вих ресурсів для розвитку, щоб відповідати можливим змінам зовнішніх умов"58 заслуговує на увагу, але через неврахування сукупності факторів чи умов внутріш­нього середовища його теж не можна вважати досконалим.

Слід зазначити, що в науковій літературі виділяється специфічна ознака фінан­сової стійкості, властива лише страховим компаніям, — "відповідність кількості та якості ресурсів величині та структурі прийнятого страхового ризику, що, у свою чер­гу, означає можливість виконання зобов'язань страховика перед страхувальника­ми"59. Подібне трактування поділяють також С.В. Науменкова і Ю.С. Конопліна, які визначають фінансову стійкість як "певний стан фінансових ресурсів, який за­безпечує платоспроможність та подальший розвиток страхової організації"60.

За визначенням Н. Кириллової, фінансовий потенціал, рівень фінансової стій­кості найбільшою мірою виявляється тоді, коли якість та кількість фінансових ре­сурсів "не встигають" змінюватися відповідно до змін потреб середовища (рис. 1).

Зірочками на рис. 1 позначено точки, в яких перетинаються характеристики факторів фінансової стійкості та загального фінансового стану з факторами, які характеризують ризиковість середовища і прояви ступеня фінансової стійкості (або фінансового стану).

Рис. 1. Адаптація фінансових ресурсів до ринкового середовища існування

Н. Кириллова61 і Я. Телепін62 трактують поняття "фінансова стійкість" з двох точок зору:


  1. фінансова стійкість як показник, що характеризує здатність організації збе­рігати фінансові ресурси в належній кількості та на достатньому рівні з метою за­безпечення власної платоспроможності й подальшого розвитку;

  2. фінансова стійкість як певний фінансовий стан, який описується з допо­могою якісних чи кількісних характеристик. У випадку застосування якісних ха­рактеристик можна говорити про високий чи низький рівень фінансової стійкос­ті, про нестійкість і повну неспроможність (як відсутність фінансової стійкості чи крайній рівень нестійкості). При застосуванні кількісних методів оцінювання фі­нансової стійкості використовують бальний підхід, присвоюючи певному фінан­совому стану бали від нуля і до максимальної їх кількості.

Таке трактування поняття "фінансова стійкість" поділяють також і вітчизня­ні вчені63.


бі

Кириллова Н. Зазнач, праця. С. 18.

62

Телепин Я.Е. Зазнач, праця. С. 15.

63

Шірінян Л.В. Фінансова надійність і фінансова стійкість страховиків [Текст] // Актуаль­ні проблеми економіки. — 2007. — № 9. — С. 174.
Рис. 1. демонструє, що діапазон фінансової стійкості суб'єкта ринку межує з критичними зонами. їх досягнення спричиняє кількісні зміни обсягів фіїїансових ресурсів і породжує якісний стрибок, наслідком якого є зміна не лише якості фі­нансових ресурсів, а й фіїгансової стійкості. У разі досягнення мінімуму кількісних

116
"Фінанси України", 6'2009
■•Фінанси України", 6'2009

117

показників, а саме допустимих значень факторів, отже, і показників фінансової стійкості, настають якісні зміни переважно юридичного характеру: банкрутство страхової компанії, переорієнтація її функцій на ринку і перехід в іншу якість, з ін­шою специфікою відносин та іншими різноманітними ознаками категорії підпри­ємства, до якої вона потрапляє.

Проте необхідно зазначити, що існує альтернатива описаним наслідкам якіс­ного стрибка, яка пов'язана з існуванням так званого "проміжного, або перехідно­го, стану". Вийти з нього можна, використавши описані сценарії або здійснивши фінансове оздоровлення шляхом санації з наступним відновленням фінансової стійкості страхової компанії.

Таким чином, ми підтримуємо позицію Л.О. Орланюк-Малицької, яка роз­глядає фінансову стійкість як "здатність суб'єкта ринку зберігати кількість і якість своїх фінансових ресурсів за умов зміни середовища"64. При цьому якість фінан­сових ресурсів інтерпретується нею як ступінь їх відповідності потребам компанії для страхових виплат і розвитку в умовах зовнішнього середовища. Проте підкрес­лимо, що збереження кількості та якості фінансових ресурсів за умов зміни зов­нішнього середовища, яке Л.О. Орланюк-Малицька вважає необхідним для забез­печення фінансової стійкості, не завжди є позитивним явищем. На наш погляд, увагу слід акцентувати переважно на адаптації ресурсів до вимог зовнішнього і внутрішнього середовищ компанії, що змінюються.

Визначення, близьке за змістом до трактування поняття "фінансова стійкість", даного Л.О. Орланюк-Малицькою, але дещо ширше за нього в плані розуміння фі­нансової стійкості страхових компаній, пропонують вітчизняні науковці, які наголо­шують, що специфічною ознакою фінансової стійкості є "відповідність кількості та якості фінансових ресурсів величині та структурі страхового ризику, обумовленого необхідністю забезпечення страхового захисту та можливості виконання зобов'язань страховика перед страхувальниками"65.

На необхідність урахування впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів звертає увагу Л.В. Шірінян: фінансова стійкість визначається нею як "здатність підприємства зберігати або відновлювати початковий (або близький до нього) стан чи поліпшувати цей стан при зміні зовнішніх та/або внутрішніх параметрів (фак­торів) впливу на фінансові потоки"66. При цьому слід зазначити, що таке тлума­чення має ряд недоліків: по-перше, автор ототожнила страхову компанію з підпри­ємством, хоча це неправомірно з огляду на специфіку діяльності страховика; по-друге, така важлива ознака фінансової стійкості, як платоспроможність, узага­лі не включена до визначення; по-третє, акцентування уваги на тому, що "зміни факторів зазвичай вважаються незначними"67, є некоректним. Адже в певні проміжки часу показники, які характеризують виділені нею фактори впливу, мо­жуть значно коливатися (зокрема, це стосується розмірів статутного фонду, систе­ми перестрахування, якості страхового портфеля, розмірів і темпів інфляції тощо).

Навряд чи сьогодні актуально й твердження, що фінансова стійкість страхо­вої компанії — це "її здатність не погіршувати значення своїх показників діяль­ності при зміні факторів впливу"68. Вважаємо дане трактування неправочинним з огляду на такі міркування:  • по-перше, не зрозуміло, які показники діяльності страхової компанії (аб­солютні чи відносні, грошові чи натуральні) автор відносить до "своїх" і якими є їх значення;

  • по-друге, не можна однозначно трактувати ув'язку показника рівня виплат зі "здатністю не погіршувати значення своїх показників". Так, наприклад, якщо рівень виплат у страховій компанії становить 40 %, то погіршенням чи поліпшен­ням буде зміна цього показника до 60 %', оскільки фінансова стійкість знижувати­меться, а рівень виконання страховиком своїх зобов'язань — підвищуватиметься;

  • по-третє, "при зміні факторів впливу" (особливо в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів) страхова компанія, насамперед, має адаптуватися до змін, і при цьому розцінюється як цілком нормальна зміна деяких показників ді­яльності страховика.

На нашу думку, більш повним є визначення фінансової стійкості страховика як "економічної категорії, що характеризує такий стан його фінансових ресурсів, їх розподілу і використання, за якого страхова компанія залишається платоспромож­ною і здатною своєчасно й у повному обсязі виконати свої фінансові зобов'язання перед страхувальниками в умовах негативного впливу зовнішніх чинників, спричи­нених зміною параметрів середовища, в якому вона перебуває, і/або внутрішніх чинників, викликаних реалізацією одного або низки ризиків страховика"69. З нашої точки зору, в ньому точно відображено суть явища, але й тут є певне обмеження, зумовлене тим, що йдеться про виконання страховою компанією зобов'язань лише перед страхувальниками.

Підсумовуючи сказане, слід ще раз наголосити на специфіці поняття "фінан­сова стійкість" щодо сфери страхової діяльності порівняно з його суттю стосовно інших сфер економіки. Організація, яка не займається страховою діяльністю, вико­ристовуючи залучені кошти, як правило, точно знає, кому з ділових партнерів, ко­ли і скільки їй потрібно заплатити. У страхових компаніях ситуація інша. Основну


67 Шірінян Л.В. Визначення фінансової стійкості страхових компаній і підприємств [Текст]
/ Л.В. Ш
ірінян // Фінанси України. - 2005. - № 9. - С. 75.

68 Шірінян Л.В. Фінансова стійкість страхових компаній та шляхи її забезпечення [Текст]
/ Л.В. Шірінян // Автореф. дис. на добуття ступеня канд. екон. наук: 08.00.08 // Харк. нац. ун-т
ім. В.Н. Каразіна. —
Харків, 2007. — С. 7.

69 Іванюк І.С. Теоретичні підходи до визначення категорії "фінансова стійкість страхової
компанії" [Текст] / І.С. Іванюк, Д.С. Маруженко // Фінанси України. - 2006. - № 11. — С. 89.


Орланюк-Мшшцкая Л.А. О понятиях и факторах финансовой устойчивости страховых компаний [Текст] / Л.А. Орланюк-Малицкая // Вестник финансовой академии — 1998 — № I. - С. 33.

65 ,,


Науменкова СВ. Зазнач, праця. — С. 17.

Шірінян Л.В. Визначення фінансової стійкості страхових компаній і підприємств [Текст] / Л.В. Шірінян // Фінанси України. — 2005. — № 9. — С. 75.


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка