7 рограв? черги запевняють, що в Україні фінансо­вої починає все більше орієнтуватися на •людей, але фінансові установи првг-шчімізуватт свої ризики. Тож почали акСторінка5/6
Дата конвертації14.12.2016
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6

106

"Фінанси України". 6'2(Ю9

•Фінанси України". 6'2009

107

13 Сухов В.А. Государственное регулирование финансовой устойчивости страховщиков [Текст] / В.А. Сухов. — М., 1995. — С. 9; Габидулин И. Есть интересный подход к рейтинговой оценке страхового рынка [Текст] / И. Габидулин // Финансовые услуги. — 2003. — № 4. — С. 19; Приймак В.І. Динамічне управління фінансовими потоками компанії зі страхування життя [Тексті / В.І. Приймак, 0.1. Карчевська // Фінанси України. — 2008. — № 8. — С. 116. Веселовский М.Я. Зазнач, праця. С. 186.

15 Чернова Г.В. Основы экономики страховой организации по рисковым видам страхова-
ния [Текст] / Г.В. Чернова. - СПб.: Питер, 2005. - С. 139.


16 Страхування: Підруч. [Текст] / Кер. авт. колективу і наук. ред. С.С. Осадець. — Вид. 2-ге,
пер
ероб. і доп. - КНЕУ, 2002. - С. 521.

' Вовчак ОД. Зазнач, праця. — С. 318.

18 Бігдаш В.Д. Страхування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Текст] / В.Д. Бігдаш. — К.: МАУП, 2006. - С. 358.

19

Страхування: теорія та практика: Навч.-метод, посіб. [Текст] / Н.М. Внукова, В.І. Успаленко, Л.В. Єременко та ін.; За заг. ред. проф. Н.М. Внукової Харків: Бурун Книга, 2004. - С. 204.

20 Палкин A.B. Функциональная взаимосвязь показателей и факторов финансовой устой­чивости страховой организации [Текст] / A.B. Палкин // Финансы. - 2008. — № 12. — С. 45.

стійкості страхової компанії є її характеристика як "здатності виконувати взяті зобов'язання за договорами страхування в умовах впливу несприятливих факторів, змін в економічній кон'юнктурі"13. Фінансову стійкість страхових компаній також визначають як "здатність виконувати взяті на себе зобов'язання за усіма укладени­ми договорами страхування"14. Г.В. Чернова підтримує останнє трактування, акцен­туючи увагу на здатності виконувати "страхові зобов'язання"15. Цікаво, шо анало­гічне визначення, з наголосом на виконані зобов'язань "за договорами страхування та перестрахування", наводять авторський колектив підручника "Страхування"16, а також ОД. Вовчак", В.Д. Бігдаш1* і авторський колектив навчально-методичного посібника "Страхування: теорія та практика"", при цьому стосується воно не по­няття "фінансова стійкість", а поняття "фінансова надійність".

Враховуючи виявлену нами відмінність, яка існує в трактуванні понять "фі­нансова стійкість" та "фінансова надійність", мусимо констатувати необгрунтова­ну підміну одного поняття іншим. А згадані у попередньому абзаці уточнення, на нашу думку, правильніше віднести до визначення категорії "фінансова стійкість". У свою чергу, A.B. Палкін пропонує дещо розширений підхід до визначення цієї категорії стосовно страхової компанії. Він акцентує увагу не тільки на виконанні зобов'язань за договорами страхування та перестрахування, а й на виконанні фі­нансових зобов'язань перед "працівниками і власниками організації"20.

Ми пропонуємо внести певні уточнення до наведеної загальноприйнятої де­фініції поняття "фінансова стійкість", що зумовлено такими причинами.

По-перше, сучасна тенденція світового страхового ринку полягає в дедалі знач­нішому поширенні практики продажу не страхового, а так званого фінансового про­дукту, який, поряд зі страховими послугами, включає інші різновиди послуг фінан­сово-кредитного характеру. У цьому зв'язку підвищується значимість інших (нестрахових) зобов'язань страхової компанії. Отже, при оцінці її фінансової стійкості необхідно враховувати усі її зовнішні зобов'язання, а не лише страхові. При цьому не можна нехтувати і внутрішніми зобов'язаннями страховика. Саме таких поглядів дотримується Ю. Тронін, трактуючи фінансову стійкість страхової компа­нії як "здатність своєчасно і в передбаченому обсязі виконувати взяті на себе фінан­сові зобов'язання щодо усіх суб'єктів (включаючи державу) впродовж усього термі­ну дії укладених між ними договорів"21. Під цим самим кутом зору розглядає фінансову стійкість страхових компаній і російський практик С.В. Луконін22.

Наведена точка зору, звичайно, є цікавою і має право на існування, але водно­час слід зазначити, що вона містить певні протиріччя. Адже специфіка надання страхових послуг, крім іншого, зумовлюється також наявністю часового інтервалу, протягом якого страхова компанія готова виконувати взяті на себе зобов'язання. Але, за певних обставин, договірні строки здійснення страховиком своїх зобов'язань можуть виходити за межі передбаченого договором кінцевого терміну їх дії. Таке явище виникає в таких випадках:  1. страхову компанію ще не повідомили про страховий випадок, який відбув­ся в межах строку дії договору страхування;

  2. страхову компанію повідомили про настання страхового випадку, але про­цедура страхової виплати триває певний час, що призводить до перевищення тер­міну дії договору страхування;

  3. при укладенні деяких договорів страхування відповідальності (страхування професійної відповідальності, відповідальності за забруднення навколишнього се­редовища тощо) шкода чи збиток може виявитися після закінчення строку дії до­говору страхування.

У всіх описаних випадках страхова компанія зобов'язана здійснити страхові виплати, незважаючи на закінчення терміну дії укладеного договору страхування.

21 Тронин Ю.Н. Основы страхового бизнеса [Текст] / Ю.Н. Тронин. М.: Изд-во "Альфа-Пресс", 2006. - С. 318.


Луконин С.В. Финансовая устойчивость страховых компаний и пути ее повышения [Текст] / С.В. Луконин // Страховое дело. — 2003. — № 5. — С. 28.
23 Чернова Г.В. Зазнач, праця. — С. 140; Архипов А.П. Основы страхового дела: Учеб. по-соб. [Текст] / А.П. Архипов, В.Б. Гомеля. — М.: Маркет ДС, 2002. — С. 138; Вовчак О.Д. Зазнач, праця. — С. 237; Архипов А.П. Страхование. Современный курс: Учеб. [Текст] / А.П. Архипов, В.Б. Гомеля, Д.С. Туленты / Под ред. Е.В. Коломина. — М.: Финансы и статистика, 2007. — С. 110; Страхование: Учеб. [Текст] / Под ред. Т.А. Федоровой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономисть, 2006. - С. 808.

По-друге, у наведених визначеннях поняття "фінансова стійкість" на перший план виходять характеристики, які переважно стосуються сутності поняття "плато­спроможність", оскільки тут системоутворюючою категорією є "відповідальність за зобов'язаннями", тобто здатність здійснювати платежі за зобов'язаннями. Без­умовно, платоспроможність — важлива умова забезпечення фінансової стійкос­ті23, але, на нашу думку, визначення поняття "фінансова стійкість страхової ком­панії" на підставі лише одної характеристики — платоспроможності не є коректним.


108

109

" Юлдашев Р.Т. Российское страхование: системный анализ понятий и методология фи­нансового менеджмента [Текст] / Р.Т. Юлдашев, Ю.Н. Тронин. — М.: Анкил, 2000. — С. 235. Вовчак О.Д. Зазнач, праця. — С. 327.

Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для ву­зов [Текст] / Л.Г. Батракова. — М.: Логос, 2001. — С. 226; Жарковская Е.П. Банковское дело: Учеб. [Текст]. — 4-е изд., испр. и доп. / Е.П. Жарковская. — М.: Омегв-Л, 2006. — С. 345—346.

Селезнева H.H. Финансовый анализ. Управление финансами: Учеб. пособ. для вузов [Текст]. — 2-е изд., перераб. и доп. / H.H. Селезнева, А.Ф. Ионова. — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - С. 326, 332; Финансы: Учеб. [Текст] / Под ред. В.В. Ковалева. - М., 2004. - С. 346; Финансы предприятий: Учеб. [Текст] / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.В. Павлова и др. / Под ред. проф. Н.В. Колчиной. - М.: Финансы; ЮНИТИ, 1998. - С. 391, 401; Шірінян Л.В. Фінан­сова надійність і фінансова стійкість страховиків [Текст] // Актуальні проблеми економіки. — 2007. - № 9. - С. 177.

Большой экономический словарь [Текст] / Под ред. А.Н. Азрилияна. — М.: Ин-т новой экономики, 1997. — С. 427.

29

Юлдашев Р.Т. Страховой бизнес: Словарь-справочник [Текст] / Р.Т. Юлдашев. — М.: Анкил, 2005. - С. 264.

Так, Р.Т. Юлдашев і Ю.М. Тронін говорять про платоспроможність лише як про одну з чотирьох (поряд з ліквідністю, кредитоспроможністю та рентабельніс­тю) "характеристик фінансово-господарського стану підприємства, при поєднан­ні прийнятних значень яких має місце фінансова стійкість"24. О.Д. Вовчак харак­теризує фінансову стійкість з позицій ліквідності, тобто "наявності достатнього рівня покриття залучених пасивів активами, та рентабельності, тобто значної при­бутковості, яка забезпечує необхідний розвиток компанії"25.

Хоча поняття "ліквідність" і "платоспроможність" тісно взаємопов'язані, на нашу думку, їх не можна ототожнювати, як це роблять окремі вчені-дослідники, розглядаючи ліквідність і платоспроможність або як синоніми26, або як поняття од­ного порядку, що розрізняються лише тривалістю періоду виконання зобов'язань27.

З огляду на це, вважаємо за доцільне зупинитися на дослідженні понять "лік­відність" і "платоспроможність". Поняття "ліквідність" у цілому визначається як процес перетворення активів у кошти. Зокрема, у "Великому економічному слов­нику" ліквідність трактується як "здатність елементів основного чи обігового ка­піталу компанії швидко і легко реалізовуватися"2*.

На нашу думку, суть терміна "ліквідність" щодо страхування найповніше роз­криває Р.Т. Юлдашев, який розглядає її як "здатність страховика своєчасно ви­конувати свої зобов'язання, а також швидко перетворювати активи в реальні кош­ти, за умови незначних втрат у їх вартості, щоб у разі необхідності своєчасно врегульовувати пред'явлені претензії"29. Щодо наведеного визначення, слід уточ­нити, що "здатність страховика своєчасно виконувати зобов'язання" — це тлума­чення платоспроможності, а ліквідності стосується лише друга його частина.

Отже, з урахуванням розглянутих трактувань, вважаємо за необхідне термін "ліквідність" щодо страхової компанії визначати як здатність забезпечувати своє­часне трансформування активів у гроші для виконання з мінімальними затратами виниклих зобов'язань. При цьому потрібно пам'ятати, що в основі можливості такого трансформування лежать узгодженість руху активів і пасивів страхової ком­панії, їх висока ЯКІСТЬ, шо дозволяє страховику забезпечувати в межах певного тер­міну відповідність зобов'язань і джерел їх покриття.

Повертаючись до розгляду поняття "платоспроможність", зазначимо, що да­на категорія характеризується здатністю страхової компанії виконувати зобов'язан­ня на конкретну дату. Аналізуючи співвідношення понять "ліквідність" і "плато­спроможність" стосовно практики діяльності страхових компаній, слід наголосити, що коли страховик ліквідний, то він, як правило, здатен виконати свої платіжні зобов'язання. Недостатня ліквідність страховика може спричинити неочікуваний дефіцит платіжних засобів, який покривається шляхом збільшення затрат, що ціл­ком природно призводить до зменшення його прибутковості. У гіршому випадку неадекватна ліквідність здатна викликати неплатоспроможність страхової компа­нії. Разом з тим надлишкова ліквідність, яка є результатом неефективного страхо­вого менеджменту, також справляє негативний вплив на діяльність страховика і свідчить про його неспроможність розумно розпоряджатися вільними ресурсами. У свою чергу, це може спричинити втрату страховою компанією рентабельності, а іноді навіть призвести до збитків. Отже, платоспроможність страхової компанії ви­значається, поряд з певними вимогами до її активів, ще й вимогами до ліквіднос­ті останніх тією мірою, якою це необхідно для виконання власних зобов'язань, на­самперед страхових.

Таким чином, ми повністю погоджуємося з трактуванням Л.О. Орланюк-Малицькою поняття "платоспроможність" як ширшого за поняття "ліквідність", оскільки перше включає в себе "проблему наявності коштів для виконання зо­бов'язань і форму, в якій ці кошти перебувають"30.

Водночас ми не підтримуємо категоричне твердження Л. Шірінян31, згідно з яким страхова компанія може бути неплатоспроможною, але фінансово стійкою, адже вважаємо, що платоспроможність — це головна умова фінансової стійкості. Водночас ми припускаємо, що можлива ситуація, коли страхова компанія плато­спроможна, але фінансово нестійка.

30 Орланюк-Малицкая Л.А. Платежеспособность страховой организации [Текст] / Л.А. Орла-
нкж-Малицкая.
М, 1994. — С. 4.

31 Шірінян Л.В. Фінансова надійність і фінансова стійкість страховиків [Текст] // Актуаль-
ні проблеми економіки.
— 2007. — № 9. — С. 177.


" Жеребко А.Э. Совершенствование финансового менеджмента рисковых видов страхова­ния [Текст] / А.Э. Жеребко — М.: Анкил, 2003. — С. 22.
Конкретизуючи поняття "фінансова стійкість страховика", А.Е. Жеребко ви­значає її як "властивість страхової компанії відновлювати свою платоспромож­ність у разі її випадкового порушення"32. У такому трактуванні фінансова стій­кість розуміється частково як збереження платоспроможності в цілому за певний проміжок часу у випадку можливого порушення параметрів платоспроможності в окремі моменти. Ми не можемо погодитися з цим визначенням, так само як із авторами, що під фінансовою стійкістю розуміють:


ПО

111

Мшшумина Г. Страховой тариф, рискованность страховых операций, финансовая устой­чивость и объем страхового портфеля [Текст] / Г. Миннуллина // Страховое ревю. — 1999 — № 1. - С. 19.

34

Дадьков В.И. Анализ финансовой деятельности предприятия в разрезе страховой органи­зации [Текст] / В.Н. Дадьков, Ж.Ю. Симоненко // Страховое дело. — 2008. — N° 10. — С. 42. Луконин СВ. Зазнач, праця. — С. 28.Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: Учеб. пособ. [Текст] / Н.Б. Грищенко. — М: Финансы и статистика, 2008. — С. 240.

37

Шевчук О.О. Економіко-математичне моделювання діяльності страхової компанії [Текст] / О.О. Шевчук // Дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук: 08.03.02 // Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2003. — С. 33.

Гинзбург А.Й. Страхование [Текст] / А.И. Гинзбург. — СПб.: Питер, 2002. - С 156

39

Александрова М.М. Страхування: Навч.-метод, посіб. [Текст] / М.М. Александрова. -К.: ЦУЛ, 2002. - С. 171.

40

Кудрявцев A.A. Актуарные модели финансовой устойчивости страховых компаний |Текст] / A.A. Кудрявцев. — СПб.: Институт страхования, 1997 — С. 9.41 Гуштеров Д.Х. О понятии технического риска страховщика [Текст] / Д.Х. Гуштеров
// Финансы. - 2006. — № 11. — С. 57.

42 Чернова Г.В. О соотношении рисков и финансовых источников их покрытия в страхо-
вой организации [Текст] / Г.В. Чернова // Страховое дело. — 2003. — № 4. — С. 26.


43 Ткаченко ИВ. Інвестиційна діяльність страхових компаній [Текст] / H.B. Ткаченко
// Автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук: 08.04.01 // Інститут економічного про-
гнозування
HAH України. К., 2004. — С. 5.

44 Страхування: Підруч. [Текст] / Кер. авт. колективу і наук. ред. С.С. Осадець. Вид. 2-ге,
перероб. і
доп. - КНЕУ, 2002. - С. 508.

45 Сплетухов Ю.А. Страхование: Учеб. пособ. [Текст] / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков.
М.: ИНФРА-М, 2007. - С. 283.

46 Агеев Ш.Р. Страхование: теория, практика и зарубежный опыт [Текст] / Ш.Р. Агеев,
Н.М. Васильев, С.Н. Катырин. — М.: Экспертное бюро-М„ 1998. - С.
156; Горбач Л.М. Страхова

  • "платоспроможність страхової компанії"" або "платоспроможність стра­хової організації в часі з дотриманням умови фінансової рівноваги між власними та залученими коштами"34;

  • "здатність страхової компанії зберігати існуючий рівень платоспроможнос­ті впродовж певного часу за можливих несприятливих зовнішніх та внутрішніх впливів на фінансові потоки"35;

  • "здатність страхової компанії зберігати існуючий рівень платоспроможнос­ті впродовж тривалого часу і за суттєвих впливів, використовуючи для цього фі­нансовий, технологічний або управлінський потенціали"36.

О.О. Шевчук під фінансовою стійкістю розуміє "здатність страхової компанії збе­рігати нормальний стан фінансових потоків під впливом незначних збурень зовніш­нього середовища, постійне збалансування або перевищення доходів над витратами по страховому фонду в цілому"37. Прихильником даного підходу також є А Пнзбург3*.

Це визначення фінансової стійкості, на нашу думку, не можна вважати пов­ним, оскільки в ньому враховані лише "незначні збурення з боку зовнішнього се­редовища". Але, загальновідомо, що збурення, викликані подіями у внутрішньому середовищі, також можуть відчутно впливати на стан фінансових погоків. Наприк­лад, результатом звільнення ключових працівників страховика може бути різке зни­ження обсягів надходжень страхових премій, а це відповідно зменшуватиме фінан­сові потоки на вході, що, у свою чергу, в межах страхового фонду може призвести до розбалансування між вхідними та вихідними фінансовими потоками.

Дещо схоже інтерпретує сутність фінансової стійкості страхової компанії і М.М. Александрова: "постійне переважання доходів над витратами в межах роз­рахунків за страховим фондом, яке забезпечується платоспроможністю страхови­ка"39. Подібної думки дотримується і А.А. Кудрявцев, який визначає фінансову стійкість як "забезпечення такої структури дохідності та ліквідності вкладень, яка мінімізує технічний ризик страхування"40. Технічний ризик, за Д.Х. Гуштеровим, — це "ризик недостатності коштів страхової компанії для виконання зобов'язань за страховими виплатами, пов'язаними з проведенням страхових операцій (з основ­ною діяльністю)"41. Г.В. Чернова42 зазначає, що для виконання таких зобов'язань використовуються, насамперед, страхові резерви. Отже, даний підхід подібний до підходу, якого дотримується М.М. Александрова.

У цілому поділяючи позицію згаданих науковців, на наш погляд, надзвичай­но спірним є твердження про те, що фінансова стійкість страховика визначаєть­ся рівнем його прибутку лише від страхової діяльності. Страхуванню об'єктивно притаманна інвестиційна функція, а наявність необхідних джерел робить інвес­тиційні операції невід'ємною частиною страхового бізнесу. Хоча метою страхової діяльності є надання послуг, які мають виражений соціальний характер, а метою інвестиційної діяльності є одержання прибутку, вони органічно пов'язані між со­бою. З одного боку, джерелом фінансування інвестиційної діяльності є страховий фонд, з другого — прибуток від інвестиційної діяльності може бути спрямований на фінансування страхових операцій43.

Така позиція узгоджується з думкою колективу авторів, які у своїй праці за­значають, що "прибуток від страхової діяльності не завжди є головною складовою прибутку страховика. Дуже часто основна діяльність страховика приносить йому не прибутки, а збитки, що компенсуються прибутком від інвестиційної та фінан-

■ „44


сової діяльності .

Наведену обмеженість щодо визначення фінансової стійкості як "перева­жання доходів над витратами в межах страхового фонду" долають Ю.А. Сплє-тухов і Е.Ф. Дюжиков45, які наголошують на збалансуванні або перевищенні до­ходів над витратами в цілому, що дозволяє страховій компанії забезпечувати безперебійну діяльність і розвиток. Таким чином, запропонований ними підхід до тлумачення поняття "фінансова стійкість страховика" скасовує обмеженість розуміння цього поняття лише як "переважання доходів над витратами в межах страхового фонду".

Деякі автори намагаються визначити фінансову стійкість страховика через систему відповідності граничних величин встановленим нормативам46. Для цього

"Фінанси України". 6'2009

"Фінанси України". 6'2009 8 — 9-652вони окреслюють комплекс показників для оцінки фінансової стійкості страхо­вих компаній. Л.М. Горбач, прихильник цього підходу, наголошує на необхіднос­ті формування комплексів таких показників окремо для компаній, які здійсню­ють страхування життя, компаній, які здійснюють інші види страхування, і для перестрахових компаній (при цьому не наводячи методику розрахунку показни­ків). Натомість С.В. Куліков для визначення фінансової стійкості страховика про­понує застосовувати такі показники: "достатність власного капіталу, забезпече­ність страховими резервами, платоспроможність, ліквідність, прибутковість і рентабельність"47. Але цей підхід викликає певні зауваження. По-перше, запро­поновані для трактування фінансової стійкості показники практично дублюють вимоги вітчизняного законодавства щодо визначення умов забезпечення плато­спроможності страховика: відповідності сплаченого статутного фонду, наявності достатніх страхових резервів і додержання нормативу платоспроможності. По-друге, автор, на свій розсуд сформувавши перелік показників, які не мають єдиних нор­мативних критеріїв, пропонує використовувати їх для характеристики фінансової стійкості страховика.

Щоб краще зрозуміти природу явища, слід розглянути його прояви під різ­ними кутами зору. Враховуючи, що страхові компанії — це фінансові установи, проаналізуємо нетипові погляди науковців на проблему фінансової стійкості ін­ших фінансових інституцій.

Так, наприклад, учені-економісти В.П. Пантелєєв і С.П. Халява підкреслю­ють, що "оцінка рівня фінансової стійкості залежить від обраної стратегії і є суб'єктивною, як суб'єктивна й оцінка якості будь-якої системи, яка залежить від того, чому віддає перевагу особа, яка приймає рішення"4*. Ми не можемо пого­дитися з наведеною точкою зору з таких причин:


  • по-перше, фінансова стійкість є характеристикою, що висвітлює фінансо­вий стан на певну дату, тобто це статична величина. А стратегія — це дії, що роз­гортаються в часі, вони можуть впливати на фінансову стійкість (поліпшуючи або погіршуючи її), але не на оцінку її фактичних характеристик, яка проводиться в даний час і в даному місці;

  • по-друге, чинні нормативно-правові акти встановлюють умови та критерії забезпечення фінансової стійкості, отже, їх дотримання є об'єктивною вимогою.

Таким чином, охарактеризований підхід не дозволяє правильно інтерпрету­вати сутність поняття "фінансова стійкість".

Проаналізувавши варіанти визначення поняття "фінансова стійкість", у яких використовувалися конкретні економічні категорії та показники, ми виявили, що

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка