7 рограв? черги запевняють, що в Україні фінансо­вої починає все більше орієнтуватися на •людей, але фінансові установи првг-шчімізуватт свої ризики. Тож почали акСторінка4/6
Дата конвертації14.12.2016
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6

Проблема якості активів в 2009 посилювалася дефолтами Надра Банку і Укрпромбанку. На думку страховиків, саме ці установи створювали най­більший дискомфорт на ринку страхових депозитів.

Отже, підводячи підсумки аналізу макроекономічного середовища, у якому доведеть­ся працювати страховим ком­паніям у 2010 році, можна від­значити, що макроекономічні умови не є сприятливими. Ми бачимо, як звужується ринок у класичному сегменті і як зростає збитковість страхового бізнесу. Обидва ці фактори збільшують імовірність дефолтів у страхо­вому секторі і змушують стра­хувальників бути більш обе­режними при виборі страхової компанії в майбутньому.

Обираючи страховика, слід спробувати одержати відповіді на три запитання:

1. Який фінансовий стан страхової компанії, чи не за­грожують їй в майбутньому значні збитки і яким чином

БОНИ МОЖУТЬ ііути гттггтті?VP п/п

Назва страхової компанії

Валові виплати за 9 місяців

2009 2008

Темп приросту виплат

Рівень.виплат за 9 місяців

2009 ! 2008

Зміна рівня виплат, п.п.

і

Оранта

256,4

278,0

-7,76%

47,49%

39,32%

8,17

2

Кредо-Класик

104,4

70,9

47,31%

26,68%

28,29%

-1,61

3

Провідна

194,8

92,7

110,11%

55,30%

34,22%

21,08

4

ІНГ0 Україна

203,6

411,4

-50,51%

59,80%

100,44%

-40,64

5

УПСК

463

44,5

3,94%

15,76%

16,38%

-0,62

6

Українська страхова група

185,2

129,5

42,98%

68,24%

44,41%

23,83

7

Дженералі Гарант

209,4

260,2

-19,53%

79,13%

49,93%

29,2

8

АСКА

104,9

97,8

7,22%

40,70%

38,34%

2,36

9

AXA Україна

87,7

98,6

-11,02%

34,08%

47,27%

-13,19

10

AXA Страхування

95,3

66,7

42,89%

39,45%

30,64%

8,81

11

Універсальна

80,0

92,3

-13,37%

40,00%

33,24%

6,76

12

СПАС

101,0

102,7

-1,66%

53,57%

.36,55%

17,02

13

Брокбізнес

67,5

26,8

151,99%

36,45%

21,00%

15,45

14

PZU Україна

52,3

68,0

-23,07%

34,03%

63,81%

-29,78

15

Омега

25,1

11,6

116,73%

16,91%

6,53%

10,38

16

ПРОСТО-страхування

82,3

113,2

-27,33%

64,67%

59,27%

5,4

17

Княжа

83,5

57,7

ШМШЕЯШШЕ.

68,51%

28,24%

40,27

18

Іллічівське

32,8

25,2

30,09%

44,53%

41,79%

2,74

19

Країна

30,6

17,4

ШЯВЕЯШЯк

40,75%

11,82%

28,93

20

Свропейський страховий альянс

33,2

42,4

-21,70%

46,05%

40,23%

5,82
Усього по групі:

2076,2

2107,6

-1,49%

45,57%

41,47%

4,1


що одночасно дозволяє йому триматися на плаву та йти на­зустріч клієнтам. Я

Дослідження підготовлене Компаніє» ДАГДА
Джерело: Дані компаній, розрахунки Компанії ДАГДА

компанія? Хоча в страховому секторі формула "занадто ве­ликий, щоб збанкрутувати" не завжди діє, проте, цей показник часто сигналізує про лібераль-

Страхова справа

Страхова справа


Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Текст]: В 4 т. Т. 4. / В.И. Даль. — СПб.: Диамант, 1998. - С. 515.

Большой экономический словарь [Текст] / Под ред. А.Н. Азрилияна. — М.: Ин-т новой экономики, 1997. — С. 770.

3 Словник української мови [Текст]: В 11 т. Т. 9. — К.: Наукова думка, 1978. — С. 710.

4

Большой энциклопедический словарь [Текст]. — М.: Большая российская энциклопе­дия, 1997. - С. 1257.Ткаченко H.В.,

кандидат економічних наук, доцент, декан фінансово-кредитного факультету Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ


ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ

Розглянуто основні теоретичні підходи до поняття "фінансова стійкість страхових компа­ній". На основі критичного аналізу та узагальнень існуючих вітчизняних і зарубіжних погля­дів сформульовано власне авторське бачення фінансової стійкості страховика та визначено її складові.

The article deals with the major theoretical approaches to "insurance companies'financial stability" concept définition. Critical analysis and synthesis of existing domestic and foreign opinions таке it possible toformulate the author's own vision of insurer financial sustainability, and identifies its con­stituent parts.

Страховий процес покликаний забезпечувати передання ризику від страхуваль­ника до страховика і тим самим підвищувати стійкість бізнесу підприємства-стра-хувальника чи зберігати досягнутий рівень добробуту фізичної особи-страхуваль-ника. За відсутності об'єктивних гарантій спроможності страхової компанії відповідати за своїми зобов'язаннями страхування втрачає будь-який сенс. Водно­час збільшення обсягу ризиків у страховика має бути збалансоване різними метода­ми: зростанням обсягу страхових операцій, співстрахуванням, перестрахуванням, управлінням страховими резервами, андеррайтерською політикою тощо. В іншому випадку страхувальник, передаючи один ризик, придбає інший — ризик власного банкрутства. Тому, виходячи з природи діяльності страхової компанії, історично ви­ділився основний критерій її оцінки — фінансова стійкість. У цьому зв'язку є право­мірною постановка питання про забезпечення фінансової стійкості як однієї з обов'язкових умов діяльності страхових компаній, що дозволяє їм функціонувати на ринку, і про розробку заходів, спрямованих на підвищення фінансової стійкості.

Основи фінансової діяльності й аналізу страхових компаній розглядали у своїх працях чимало вітчизняних та зарубіжних дослідників. Серед них слід відзначити ро­боти українських науковців В. Бігдаша, Н. Внукової, І. Іванюка, Д. Маруженка, С. Науменкової, С. Осадця, О. Шевчук, Л. Шірінян, праці російських дослідників А. Архіпова, В. Гомелі, В. Глущенка, А. Жеребка, Н. Кириллової, А. Кудрявцева, С. Кулікова, С. Луконіна, Н. Нікуліної, Л. Орланюк-Малицької, В. Сухова, Ю. Троніна, Т. Федорової, Г. Чернової, А Шихова, Р. Юлдашева та інших. Відда­ючи належне здобуткам цих учених, зауважимо, що теоретичні основи поняття "фінансова стійкість страхових компаній" досліджено недостатньо. Причина тако­го стану справ, на нашу думку, полягає в тому, що для нього характерні складність,

© Ткаченко Н.В., 2009 багатоаспектність та відсутність концептуальних досліджень у цій сфері. Як наслі­док, у вітчизняній економічній літературі спостерігаємо дещо безсистемне викорис­тання понять "фінансова стійкість", "фінансова надійність" та "платоспроможність". Відбувається їх підміна чи ототожнення, що в цілому ускладнює їх вивчення та оцін­ку. Усе це робить дослідження теоретичних основ фінансової стійкості страхових компаній актуальним науковим завданням.

Таким чином, мета даної статті — визначення дефініції фінансової стійкості страхових компаній на основі критичного аналізу існуючих у вітчизняній та зару­біжній економічній літературі підходів до її трактування.

Досить часто термін "стійкість" трактується як здатність тієї чи іншої систе­ми зберігати певні властивості та характеристики незмінними або майже незмін­ними. Так, сучасні зарубіжні та вітчизняні енциклопедичні видання і словники визначають поняття "стійкість" як "здатність вистояти супроти чогось, встояти, успішно протистояти силі, витримати, не поступитися"1, або як "сталість, постій­ність, непідвладність ризику втрат і збитків"2, або як "здатність довго зберігати і проявляти свої властивості, не піддаватись руйнуванню і псуванню"3, або як "спроможність системи відновлювати попередній (або близький до нього) стан після деякого збурення, яке виявляється у відхиленні параметрів системи від но­мінального значення"4.

Дослідження етимології терміна "стійкість" вказує на те, що він споріднений з такими словами і поняттями, як сталість, стабільність, постійність, і характери­зує здатність системи підтримувати певні процеси або стан, тобто зберігати певні штастивості та характеристики незмінними.

У сучасній економічній літературі єдиний методологічний підхід до тракту­вання сутності поняття "фінансова стійкість страхових компаній" відсутній. Це можна пояснити такими причинами:  • по-перше, вивчення питань, пов'язаних із забезпеченням умов фінансо­во стійкого функціонування страхових компаній, підтриманням їх постійної плато- та конкурентоспроможності, привернуло до себе увагу вітчизняних на­уковців і практиків лише після демонополізації страхового бізнесу та активіза­ції розвитку фінансового посередництва. Отже, це відносно новий і малодослід-жений напрям;

  • по-друге, неусвідомлення дослідниками особливостей страхового бізнесу порівняно з іншими видами підприємницької діяльності, що часто унеможлив­лює пряме ототожнення існуючих у вітчизняній та зарубіжній науці підходів.


104

"Фінанси України", 6'2009

"Фінанси України", 6'2009

105

Страхова справа

Страхова інрооо
Специфіка діяльності страхових компаній, особливості формування та використан­ня фінансового капіталу, обчислення фінансових результатів тощо не дозволя­ють застосовувати до інтерпретації їх діяльності підходи, придатні для інших під­приємств.

З огляду на це, вважаємо за необхідне дати оцінку існуючим теоретичним під­ходам до визначення сутності фінансової стійкості страхових компаній та сфор­мулювати концептуальні засади трактування змісту цього поняття. Серед дослід­ників сфери страхування досі точаться дискусії шодо відмінності або подібності категорій "фінансова стійкість" і "фінансова надійність". При цьому одні вчені-економісти5 ототожнюють терміни "стійкість" і "надійність". Другі вважають, що фінансова стійкість є "частковим виявом фінансової надійності страховика"6 або характеристикою терміна "надійність"7. Третя група вчених заперечує згаданий вище підхід, визнаючи фінансову надійність похідною від категорії "фінансова стійкість"8.

Ми підтримуємо останню групу науковців. На нашу думку, термінологічна плутанина виникає внаслідок прагнення розв'язати проблему поверхово, не вдаю­чись до фундаментального обґрунтування своїх поглядів. Отже, спершу доцільно розглянути поняття "стійкість" і "надійність" у їх вузькій (предметній) технічній інтерпретації, з урахуванням положень теорії стійкості, рівноваги і руху механіч­них систем.

Новий політехнічний словник описує стійкість споруди як "здатність проти­стояти силам, що намагаються вивести її з вихідного стану статичної або динаміч­ної рівноваги"9. Таким чином, під стійкістю механічної системи слід розуміти її здатність повертатися до стану рівноваги після дестабілізуючого впливу, за умо­ви, що параметри системи внаслідок цього впливу коливалися в межах, які ви­значають область стійкості, і не виходили за межі припустимих значень певних параметрів, дотримання яких дозволяє системі повернутися у ці межі.3 Шумелда Я. Страхування: Навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей [Текст] / Я. Шумелда. Тернопіль: Джура, 2004. — С. 249; Вовчак О.Д. Страхування: Навч. посіб. (Текст) / О.Д. Вовчак. Львів: Новий Світ-2000, 2004. — С. 317; Гаманкова О.О. Фінанси стра­хових організацій: Навч. посіб. [Текст] / О.О. Гаманкова. — К.: КНЕУ, 2007. — С. 190; Веселов-ский М.Я. Страховой сервис: Учеб. пособ. [Текст] / М.Я. Веселовский. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2007. - С. 187.

6 Шірінян Л.В. Фінансова стійкість страхових компаній та шляхи її забезпечення [Текст] / Л.В. Шірінян // Автореф. дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук: 08.00.08 // Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2007. — С. 7.


Микитчик II. Порівняльний аналіз методик рейтингової діяльності банків [Текст] / 1.1. Микитчик // Регіональна економіка. — 2007. — № 3. — С. 169.

їванюк АС. Теоретичні підходи до визначення категорії "фінансова стійкість страхової

компанії" [Текст] / 1.С. Іванюк, Д.С. Маруженко // Фінанси України. — 2006. — № 11. С. 84.

9

Новый политехнический словарь [Текст] / Под ред. А.Ю. Ишлинского. — М.: Большая российская энциклопедия, 2000. — С. 572.


Надійність, з технічної точки зору, — це "здатність виробу виконувати задані функції, зберігати свої експлуатаційні показники в заданих межах за визначених режимів роботи та умов використання, технічного обслуговування, ремонту і транспортування"10. Таким чином з фізичної точки зору поняття "надійність", на відміну від поняття "стійкість", характеризує властивість системи зберігати в часі У встановлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність ви­конувати потрібні функції в заданих режимах і умовах функціонування.

Переходячи до застосування терміна "надійність" в економіці підкреслимо, що у "Новій економічній енциклопедії" він визначається як "властивість систе­ми зберігати значення своїх основних параметрів у межах, що відповідають зада­ному режиму"". Такої самої думки дотримується і Є.С. Кузьменко, який харак­теризує фінансову надійність "як здатність швидко реагувати у випадку настання несприятливих фінансових ситуацій за умови стабільності інших факторів (еко­номічна ситуація в країні, грошово-кредитна політика держави, відсутність різких змін у нормативно-правових актах)"12.

Узагальнюючи сказане, можна констатувати, що категорія "фінансова надій­ність" змістовно значно вужча порівняно з категорією "фінансова стійкість". З нашої точки зору, фінансова надійність виявляється лише в момент урегулюван­ня фінансових зобов'язань страховиком, за умов стабільного середовища, в яко­му внутрішні та зовнішні фактори впливу заздалегідь відомі й не змінюються впродовж певного проміжку часу. Те, що поняття "фінансова надійність" підпо­рядковане поняттю (або, іншими словами, включене у поняття) "фінансова стій­кість", тобто є вужчим за нього, на наш погляд, ілюструє така ситуація.

Між моментом укладення договору страхування (за умов сплати страховику страхової премії) та моментом виконання страховою компанією своїх зобов'язань існує часовий розрив. Тому на час настання страхового випадку страховик, унас­лідок впливу негативних чинників, може перебувати в зміненому середовищі. Отже, виходячи з наведених вище міркувань головною характеристикою страхо­вої компанії є фінансова стійкість, а не фінансова надійність. Остання, на нашу думку, не завжди може свідчити про те, що страхова компанія є фінансово стій­кою. Водночас фінансово стійка страхова компанія завжди буде фінансово надій­ною. Щоб наочно пояснити два останніх твердження, розглянемо таку ситуацію: можливі випадки, коли виконання фінансових зобов'язань страховика призведе до порушення його фінансової стійкості, в результаті чого відбудеться зменшен­ня обсягів прибутку, а в найгіршому випадку — виникнуть збитки.10 Новый политехнический словарь [Текст] / Под ред. А.Ю. Ишлинского. - М.: Большая российская энциклопедия, 2000.


" Румянцева Е. Новая экономическая энциклопедия [Текст] / Е. Румянцева. - М.: ИНФРА-М, 2005. - С. 339.
12 Кузьменко Є.С. Методика рейтингової оцінки надійності банків [Текст] / Є.С. Кузьмен­ко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. — № 1. — С. 166.

Рухаючись від загального до конкретного, розглянемо поняття "фінансова стійкість" і "фінансова надійність", які використовуються для характеристики ді­яльності страховиків. Загальноприйнятим підходом до визначення фінансової


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка