7 рограв? черги запевняють, що в Україні фінансо­вої починає все більше орієнтуватися на •людей, але фінансові установи првг-шчімізуватт свої ризики. Тож почали акСторінка3/6
Дата конвертації14.12.2016
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

.--^


ГОРБАЧ Н., к. е. н., доцент Українського державного хіміко-

технологічного університету (м. Дніпропетровськ)

ІЛЬЧЕНКО Т., аспірант Українського державного хіміко-

технологічного університету (м. Дніпропетровськ)
Способи нагромадження і заощадження грошових коштів завжди

турбували людство. Найбільш звичними і традиційними в цьому сенсі для більшості наших громадян, безумовно, є банківські послуги. Однак у банків у найближчій перспективі може з'явитись новий потужний конкурент - страхові компанії. Саме страхові послуги останнім часом набувають все більшої популярності серед населення.

Над дослідженням українського ринку страхових послуг працю­вало багато відомих науковців, серед яких слід відзначити Н. Внукову, С. Осадця, Я. Шумелду, Т. Федорову та ін. Роботи цих дослідників присвячені переважно аналізу страхової галузі в цілому і не акцен­тують уваги на обслуговувані фізичних осіб. Деякі науковці, такі як В. Фурман [1], досліджують питання надання страхових послуг насе­ленню. Однак питання страхування фізичних осіб в Україні потре­бують подальших досліджень.

Вітчизняний страховий ринок порівняно зі світовими тенден­ціями має дуже скромні показники, на Україну припадає менш ніж 1 % страхових премій, отриманих у світі [2; 3]. Разом із тим страховий ринок України упродовж останніх років демонстрував найвищі у світі показники розвитку. Наприклад, темпи зростання українського стра­хового ринку у 2003 та 2004 роках становили 105.7 та 112.7 %, відповідно [2; 3], і були найвищими у світі. Однак вже у 2005 р. тенденція до зростання була призупинена й вітчизняний ринок скоротився майже на 34.0 %, головним чином за рахунок зменшення обсягів страхування
© Горбач Н., Ільченко Т., 2009 ВІСНИК КНТЕУ 3/2009 =====

фінансових ризиків, добровільного страхування відповідальності, внутрішнього перестрахування та перестрахування у нерезидентів [4]. Слід зазначити, що таке значне скорочення було зумовлено, перш за все, діями держави, спрямованими на боротьбу з так званим "схемним" страхуванням, що в цілому може розглядатись, як позитивна тенденція на шляху розвитку національного страхового ринку.

Сьогодні більшість експертів сходяться на думці, що український ринок страхування має багато резервів для свого подальшого зрос­тання, одним з яких є саме розвиток сегменту страхування фізичних осіб. На думку фахівців, ринок постійно зростатиме і в 2013 р. страхові платежі можуть становити понад 40 млрд грн. Понад 50 % надходжень у страхових платежах компаній будуть складати платежі від насе­лення [1].За останні п'ять років витрати населення на страхування зросли більше ніж у 9 разів :

Показники

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Обсяг страхових платежів від стра­хувальників - фізичних осіб, млн грн

318.0

437.8

692.3

1046.2

1 616.2

2 945.8

Темп приросту, %

-

37.7

58.1

51.1

54.5

82.3

Частка сегменту страхування фізичних осіб у загальній струк­турі страхового ринку України, %

10.5

9.9

7.6

5.4

12.6

21.3

Рівень страхових виплат у сегменті страхування фізичних осіб, %

-

54.7

43.8

44.9

38.2

34.4

Рівень страхових виплат, середній по ринку, %

14.0

12.2

9.4

7.9

14.7

18.8

Слід звернути увагу на те, що тенденція до зростання цього сегменту ринку спостерігалася і в 2005 р., коли відбулося скорочення загального обсягу національного страхового ринку майже на 34 % [4]. Однак частка сегменту страхування фізичних осіб у загальній струк­турі страхового ринку України на початку 2000-х років залишалася доволі низькою. З 2001 р. до 2004 р. вона скоротилася з 10.5 до 5.4 %, однак у 2005 р. цей показник знов почав зростати й у 2006 р. вже становив 21.3 %. Якщо у 2004 р. страхові платежі від населення складали лише 197 млн доларів СІЛА, у 2005 р. - 324, у 2006 р. - 583, то в 2007 р. досягли у 1024 млн доларів США [5, с. 34].

Потрібно зауважити, що рівень страхових виплат (відношення страхових виплат до страхових платежів) у сегменті страхування фізичних осіб у 2-5 разів перевищує середній показник по ринку. Безумовно, це позитивна тенденція, адже високий рівень страхових виплат є одним із факторів підвищення довіри населення до страхових інституцій.


* Розраховано за даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. — Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua.

6 ====^^=============^====== ВІСНИК КНТЕУ 3/2009

Саме низький рівень довіри населення до страхових компаній є головною перешкодою, що стримує розвиток страхового ринку Укра­їни. Результати соціологічних опитувань, проведених компанією GFK Ukraine [6] серед бізнесових інститутів в Україні, свідчать, що найменше населення довіряє саме страховим компаніям (15.9 %), а найбільше - банкам (26.9 %). Це пояснюється тим, що українські громадяни вже звикли до банків, майже 77 % населення користується банківськими послугами - від сплати комунальних платежів до кредитів на придбання нерухомості чи товарів. Лише 12 % українців мають поліси страхових компаній, а 23 % громадян взагалі не знають назви жодної страхової компанії. Саме тому, зі зростанням рівня обізнаності населення про страхові компанії та їх послуги буде збільшуватися і рівень довіри до них.

Подальше зростання ринку страхових послуг для населення буде пов'язане з розвитком чотирьох видів страхування.

Страхування заставленого майна фізичних осіб. Однією з найпо-пулярніших банківських послуг серед населення є банківське креди­тування. Обсяги кредитування комерційними банками фізичних осіб за останні 7 років зросли більше ніж у 163 рази: з 941 млн грн у 2000 р. до 153.6 млрд грн у 2007 р. [7].

Загально відомо, що банки тісно співпрацюють зі страховими компаніями при кредитування фізичних осіб, адже отримання більшості кредитів потребує оформлення цілої низки страхових полісів, найпо­ширенішими серед яких є поліси страхування заставленого майна. За даними Міністерства юстиції України у 2007 р. майже півмільйона українців заставляли своє майно для отримання позик. Найбільшою популярністю користувалися позики у формі іпотечних кредитів - під заставу квартир та житлових будинків. Упродовж 2007 р. банками України було видано майже 216 тис. таких кредитів [8].

Станом на 1 січня 2008 р. загальний іпотечний портфель комер­ційних банків України досяг 57.2 млрд грн, що на 110 % більше показ­ника милого року [9]. Оскільки середній тариф на страхування застав­леної нерухомості становить близько 1 % від страхової суми, можна вважати, що у 2007 р. страхові компанії отримали від позичальників близько 572 млн грн.

Слід зазначити, що ринок іпотеки в Україні тільки почав форму­ватися, однак розвивається він дуже стрімкими темпами. За чотири останні роки його частка збільшилась з 2 до 9 % ВВП [9]. При цьому в країнах Європейського Союзу на іпотечне кредитування припадає близько 50 % ВВП, отже, вітчизняний ринок іпотечного кредитування має значний потенціал для свого подальшого розвитку [9].

Ще одним розповсюдженим різновидом забезпечення позик в Україні є застава транспортних засобів. У 2007 р. нотаріусами було офор­млено понад 201 тис. таких договорів [8], водночас загальна фінансова ємність ринку автокредитування становила близько 25 млрд грн [10].

ВІСНИК КНТЕУ 3/2009 =^=^======^================ 7

Беручи до уваги той факт, що вартість автотранспортного страхування становить близько 5 % від страхової суми, можна підрахувати, що у 2007 р. вітчизняні страхові компанії отримали від клієнтів банків за цим видом страхування близько 1.2 млрд грн.

Сьогодні в Україні близько 50 % усіх автомобілів купується в кредит, на думку фахівців, цей показник може збільшитись у май­бутньому до 60-65 %, тобто є значний потенціал збільшення авто­транспортного страхування в нашій країні [11].

Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності влас­ників наземних транспортних засобів. 1 січня 2005 р. набув чинності Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відпо­відальності власників наземних транспортних засобів", згідно з яким особа, що керує транспортним засобом зобов'язана мати при собі страховий поліс (сертифікат) [12].

За даними Моторного транспортного страхового бюро України у 2007 р. страховими компаніями за цим видом страхування було реалі­зовано 4.3 млн полісів та отримано 797.1 млн грн страхових плате­жів [13], що становить лише 40 % від загального обсягу. Таке станови­ще склалося через те, що відсутній жорсткий контроль з боку пра­цівників Державтоінспекції України за наявністю у водіїв полісів стра­хування.

Таким чином, цей вид страхування, поряд зі страхуванням застав­леного майна, є сьогодні одним із найбільш пріоритетних напрямів розвитку ринку страхових послуг для населення.

Накопичувальне страхування життя. Одним із найбільш розпов­сюджених видів страхування в країнах Західної Європи, США та Япо­нії є довгострокове накопичувальне страхування життя. У 2006 р. його частка в загальній структурі страхових премій становила в Японії - 79 %, у Великій Британії - 75 %, у Франції - 71 %, у США і Німеччині -46 % [14].

Слід зазначити, що цей вид страхування в Україні тільки починає розвиватися. За даними Державної комісії з регулювання ринків фінан­сових послугу України, частка страхування життя в загальній струк­турі страхових премій до 2004 р. включно становила в нашій країні менше 1 %. Починаючи з 2005 р. намітилась тенденція до зростання цього показника. У 2005 р. він становив 2.5 %, а у 2006 р. вже 3.3 % [4].

Можна вважати, що український ринок страхування життя має значні перспективи для свого подальшого зростання і в довгостроковій перспективі його частка може досягти 50 % від загального обсягу страхових премій по ринку.

У всьому світі більша частка страхових премій зі страхування життя припадає на сегмент індивідуальних, а не корпоративних клієнтів. Однак в Україні першими оцінили переваги цього виду страхування саме суб'єкти господарювання, використовуючи його як елемент системи мотивації персоналу або як механізм для оптимізації8 ' ВІСНИК КНТЕУ 3/2009

оподаткування. Фізичні ж особи поки що не поспішають страхувати своє життя. Це пов'язано в першу чергу з тим, що доходи населення залишаються доволі низькими і більшість громадян просто не мають у своєму розпорядженні вільних грошових коштів, які б вони могли використати на страхування.

На початковому етапі розвитку ринку така тенденція є прийнят­ною. Оскільки в більшості країн світу зацікавленість у страхуванні життя серед населення з'явилася саме завдяки банкам, які поліс стра­хування життя вважають обов'язковою умовою для отримання кре­диту, можна припустити такий шлях розвитку цього виду страхування і в нашій країні. Однак для його динамічного розвитку необхідний поштовх з боку держави. Це можуть бути як програми обов'язкового страхування, так і податкові пільги для громадян та юридичних осіб, зацікавлених у страхуванні життя.

Загальнообов'язкове соціальне державне медичне страхування. За показником тривалості життя Україна посідає одне з останніх місць у Європі. Головною причиною такої ситуації є недостатній рівень медичного обслуговування населення, що у свою чергу, зумовлюється недостатнім фінансуванням сфери охорони здоров'я. Відповідно до річного звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні витрати на охорону здоров'я складають лише 6.5 % ВВП, а, наприклад, у США цей показник становить 15.4 %, у Німеччині - 10.6 %, у Франції - 10.5 % [15]. Зрозуміло, що існуючий сьогодні рівень витрат на охорону здоров'я в Україні є недостатнім. Саме тому, для забезпе­чення розвитку цієї галузі до її фінансування необхідно залучати і позабюджетні джерела,.одним із яких є медичне страхування.

Нині в Україні функціонує тільки система добровільного медич­ного страхування, популярність якого серед населення з кожним роком постійно зростає. За даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, обсяг валових страхових платежів з медичного страхування (безперервного страхування здоров'я) склав 254.9 млн грн у 2005 р. й 485.1 млн грн у 2007 р. [4]. Аналогічна динаміка зростання валових страхових платежів спостерігається й зі страхування здоров'я на випадок хвороби (84 млн грн у 2005 р. та 116.5 млн грн у 2007 р.).

Системи обов'язкового медичного страхування в Україні досі не існує. Про необхідність його впровадження почали говорити ще на початку 90-х років XX ст. З того часу на розгляд до Верховної Ради України було подано вже вісім законопроектів, присвячених цьому питанню. Однак увсі вони так і залишилися лише проектами. Прийнят­тя закону "Про обов'язкове державне медичне страхування" може ста­ти одним із головних факторів зростання вітчизняного страхового ринку.

На шляху розвитку страхування фізичних осіб в Україні існують такі проблеми: • демографічні - постійне скорочення чисельності населення;

ВІСНИК КНТЕУ 3/2009 ========================================= 9

'психологічні - відсутність довіри населення до страхових інституцій;

соціальні - відсутність культури страхування та інформованості про страхові послуги серед населення;'законодавчі - недостатньо розвинена законодавча база, що пе­решкоджає розвитку деяких видів страхових послуг для населення.

Разом із тим, страхування фізичних осіб в Україні має і багато перспектив для свого подальшого зростання. У найближчі роки до головних факторів розвитку цього сегменту страхового ринку можна віднести зростання обсягів кредитування комерційними банками фі­зичних осіб і встановлення повноцінного контролю з боку Держав-тоінспекції за наявністю полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в автовласників.

Слід наголосити на необхідності активізації діяльності страхових компаній на роздрібному ринку в цілому й у сегменті медичного страхування, зокрема, адже одним із пріоритетних завдань для охорони здоров'я є вирішення фінансово-економічної проблеми за участю різних установ, у тому числі й страхових компаній. У довгостроковій перспективі зростання страхування населення України буде пов'язане саме з розвитком накопичувального страхування життя і прийняттям Закону "Про обов'язкове державне медичне страхування".
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Фурман В. М. Страхові послуги для населення / В. М. Фурман // Фінанси України. — 2005. — № 4. — С. 139-145.

 2. World insurance in 2003. — 2004. — No 3. — Way of access : http://www.swissre.com.

 3. World insurance in 2004. — 2005. — No 2. — Way of access : http://www.swissre.com.

 4. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України : офіційний сайт. — Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua.

 5. Євро 2012 - новий виклик для фінансового сектору України // Страхова справа. — 2008. — № 2. — С. 34.

 6. GfK Ukraine : офіційний сайт. — Режим доступу : http://www.gfk.ua.

 7. Національний банк України: офіційний сайт. — Режим доступу: http://www.banc.gov.ua.

 8. Міністерство юстиції України : офіційний сайт. — Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua.

 9. Українська національна іпотечна асоціація : офіційний сайт. — Режим доступу : http://www.unia.com.ua.
 1. Marketing: база маркетинговой информации. — Режим доступа: http://www.marketing.vc.

 2. Информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting. — Режим доступа : http://www.autoconsulting.com.ua.

 3. Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності влас­ників наземних транспортних засобів : Закон України від 1 лип. 2004 р. № 1961-IV (зі змін. та допов.). — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 4. Моторне (транспортне) страхове бюро України : офіційний сайт. — Режим доступу : http://mtsbu.kiev.ua.

 5. World insurance in 2006. — 2007. — No 4. — Way of access : http://www.swissre.com.

 6. Всесвітня організація охорони здоров'я : офіційний сайт. — Режим доступу : http://www.who.int/en.УДК 330.332(477)

ПРОБЛЕМИ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІАЛЬМЕРАЇ А., аспірант Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету

Економічний розвиток країн безпосередньо залежить від інно­ваційної активності підприємств. Одним із головних завдань іннова­ційної політики є розвиток ринку інновацій. Останній не може працю­вати належно без існування розвиненої інфраструктури. Важливим елементом інфраструктури ринку інновацій є фінансово-кредитна система, яка включає венчурні, інноваційно-інвестиційні фонди, бан­ківську систему, кредитні організації та ін. Венчурний бізнес в Україні знаходиться на початковій стадії розвитку. Більшість венчурних інвестицій в Україні іноземні [1, с. 48-51].

Проблемами розвитку венчурного інвестування в Україні зай­маються такі вчені, як Л. Антонюк, А. Поручник, В. Савчук, І. Бара-нецький, В. Денисюк, О. Красовська та ін. Однак питання венчурного інвестування потребують подальших досліджень.

Відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвес­тування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" венчурний фонд - недиверсифікований інститут спільного інвестування закритого типу,
ю
ВІСНИК КНТЕУ 3/2009

© Альмераї А., 2009 ВІСНИК КНТЕУ 3/2009
11

gkry СТРАХУВАННЯ

Страховий ринок України:

погляд у майбутнє

суттєвого зростання реальних доходів населення, а значить, і продажів автомобілів, не мож­на говорити й про збільшення обсягів ринку Автокаско.

Другою проблемою стра­хового ринку залишається різке зростання рівня валових виплат (табл. 1), яке відбулося саме завдяки наявності дем­пінгових стратегій, традиційно орієнтованих на прогнози рос­ту страхування, спрямованого на роздрібний сегмент. Ме­неджмент більшості демпін-гуючих компаній очікував, що збитки від закладених у 2008 низьких тарифів будуть пок­риті за рахунок припливу ново­го бізнесу, але надії не справди­лися. Більше того, страховики постраждали від девальвації гривні, оскільки позаминулого року в тарифи по Автокаско закладався інший курс, що мав

2. Чи будуть готові акціоне­ри страховика в майбутньому покривати збитки, спричинені несприятливою економічною ситуацією?

За 5 останніх років загальний обсяг страхового бізнесу в Україні виріс на 43%, чисті премії збільшилися практично в 2 рази, а виплати - в 7,5 разів. Проте, криза 2009 вплинула на розвиток ринку.


З
а 9 місяців 2009 року ва­лові страхові премії по Ав-токаско знизилися більш ніж на 33%. В результаті від кризи більшою мірою постраждали компанії, які залучені до кла­сичного страхування і раніше орієнтувалися на роздрібний бізнес.

Зрозуміло, що просідання ринку Автокаско на трети­ну в гривневому еквіваленті викликано стресовим станом продажів і виробництва авто­мобілів. За підсумками пер­шого півріччя 2009 виручка найбільших українських авто-виробників у гривневому екві­валенті істотно знизилася: Ав-тозаз (-81%), Єврокар (-78%), Українська автомобільна кор­порація (-71%) і т.д. Продажі автодилерів впали, приблизно, на 50%. Оскільки в першій по­ловині 2010 не прогнозується

За підсумками 9 місяців 2009 року:

• валові премії зменшилися на 18,4%, обсяг бізнесу з класичних видів страхування знизився більш ніж натретину;

* рівень виплат виріс до рекордних 66%, що пояснюється наявністю демпінгових стратегій у великих компаній в 2008-2009 роках.

В 2010 році падіння в сегменті класичного страхування збережеться, загальний обсяг бізнесу може знизитися ще, як мінімум, на 10%.

забезпечувати виплати по ім­портних автомобілях, ніж той, який з'явився у 2009 році.

Зростання рівня валових виплат сьогодні, мабуть, найго-стріша проблема, що сигналізує про зниження прибутковості страхових операцій в Україні і поставила деякі страхові ком­панії на межу банкрутства. І хоча дефолтів у страховому секторі не так вже й багато, кількість збиткових компаній продовжує збільшуватися. За нашими оцінками, навіть серед ТОП-50 компаній за розміром премій, приблизно, кожна дру­га за результатами 2009 вия­виться збитковою. При цьому не всі акціонери страховиків готові нести відповідальність перед клієнтами і забезпе­чувати платоспроможність компаній. Ось чому різкий стрибок рівня виплат можна

вважати серйозним поперед­женням страхувальникам, які захочуть обрати мову страхову компанію в 2010 році.

Особливу тривогу викли­кає якість активів страховиків. Діюча система оподаткування прибутку страхових компаній дозволяє навіть збитковим компаніям показувати прибу­ток, і при цьому нарощувати на балансі обсяги "сміттєвих" активів. На 01.10.2009 Де­ржфінлослуг оцінювала обсяг активів страхових компаній у розмірі 41,7 млрд. грн., з них лише 55% кваліфікувалися як активи, в які можна було роз­міщувати страхові резерви. При цьому з року в рік даний показник знижувався.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка