2. Права та зобов’язання сторінСкачати 41.19 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір41.19 Kb.
Додаток Г. Форма авторського договору між автором інформаційного ресурсу та університетом (інформаційний ресурс розробляється за окремою трудовою угодою-замовленням)

 
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

 
м. Тернопіль " " ____________ 200_ р.
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, в подальшому “ТДТУ”, в особі ректора Яснія Петра Володимировича, що діє на підставі Статуту університету, з одного боку, та ____________________________________________________, у подальшому “Автор”, з другого богу, уклали цей договір про наступне.

 

1. Предмет договору

1.1. Цей договір є цивільно-правовим договором між Автором і ТДТУ, який регулює процес передання Автором до ТДТУ майнових прав на інформаційний ресурс для системи дистанційного навчання (СДН), сертифікований згідно "Положення Тернопільського державного технічного університету ім. І.Пулюя про визнання інформаційних ресурсів для дистанційного навчання навчально-методичною працею".

1.2. Автор (автори) передає ТДТУ майнові права, визначені у розділі 2 Договору, на завершений інформаційний ресурс “____________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________” (далі за текстом “Інформаційний ресурс”), сертифікат №___ від “___” _________ 200__ р.

1.3. Докладний опис інформаційного ресурсу:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

1.4. Автор надає ТДТУ права на використання Інформаційного ресурсу. Автор зберігає авторське особисте немайнове право на Інформаційний ресурс (право на зазначені імені автора).

 

2. Права та зобов’язання сторін

2.1. ТДТУ визнає авторство Автора вказаного у п.1 інформаційного ресурсу СДН.

2.2. При використанні Інформаційного ресурсу на серверному обладнанні ТДТУ має право робити резервні копії ресурсу у необхідній з точки зору безпеки кількості.

2.3. Автор зобов’язується в Інформаційному ресурсі не порушувати авторські права інших осіб.

2.4. Автор (власник авторських прав) надає ТДТУ такі майнові права:

- право використовувати Інформаційний ресурс під маркою ТДТУ;

- право на необмежене розповсюдження Інформаційного ресурсу серед користувачів системи дистанційного навчання;

- право перекладу Інформаційного ресурсу будь-якою мовою;

- право на переробку Інформаційного ресурсу;

- право на публічне використання матеріалів Інформаційного ресурсу з метою реклами;

- право використовувати Інформаційний ресурс у разі припинення трудових стосунків між Автором та ТДТУ;

- виняткове право на використання Інформаційного ресурсу, реалізованого у вигляді комп’ютерних програм або баз даних, що розміщені на серверах;

- право на тиражування та продаж Інформаційного ресурсу, реалізованого у вигляді комп’ютерних програм або баз даних, що розміщені на серверах;

- право передати частину отриманих прав третім особам.

2.5. Разом із майновим правом Автор передає ТДТУ виключні майнові права (дозвіл чи заборону використання Інформаційного ресурсу крім ТДТУ іншими особами), що полягають у:

- відтворенні Інформаційного ресурсу в комп’ютерних програмах на CD-дисках;

- відтворенні Інформаційного ресурсу в базах даних, що розміщені на серверах;

- публічній демонстрації або показу;

- перекладі Інформаційного ресурсу;

- переробці, адаптації та інших подібних змінах Інформаційного ресурсу;

- включення Інформаційного ресурсу як складової частини до збірників;

- тиражуванні, здаванні в майновий найм і комерційний прокат, відчуження іншим способом примірників комп’ютерних програм, баз даних, що містять Інформаційний ресурс;

- імпорті примірників комп’ютерних програм, баз даних, що містять Інформаційний ресурс.

2.6. Термін, на який передаються авторські права, – 10 років.

2.7. Територія використання переданих Автором ТДТУ авторських прав є необмеженою.

2.8. Автор передає Інформаційний ресурс до фонду навчально-методичних праць на електронному носії (CD чи DVD диск).

2.9. Автор отримує одноразову авторську винагороду за передачу ТДТУ прав на Інформаційний ресурс згідно з окремою трудовою угодою-замовленням від “___” _________ 200__ р. № ___ між Автором та ТДТУ.

 

3. Відповідальність сторін

3.1. У разі невиконання Автором п. 2.8 договору винагорода, передбачена п. 2.9, не виплачується.

3.2. У разі невиплати Автору винагороди договір втрачає чинність.

 

4. Конфіденційність

4.1. Умови договору є конфіденційними й не підлягають розголошенню.

 

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Спори, що виникають між сторонами договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди – у порядку, що передбачений існуючим законодавством.

 

6. Строк дії договору

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє протягом 10 років.

6.2. Автор не має права припинити дію договору після отримання авторської винагороди.

 

7. Заключні положення

7.1. У випадках, які не передбачені договором, сторони керуються існуючим законодавством.

7.2. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Зміни і доповнення до даного договору вносяться за погодженням сторін та оформлюються письмово у вигляді додаткової угоди. 

8. Юридичні адреси та реквізити сторінБаза даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка