1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: AСторінка1/4
Дата конвертації26.05.2016
Розмір1.19 Mb.
  1   2   3   4
1

В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні

індикатори:

A * Нітритометрія.

B Алкаліметрія.

C Комплексонометрія.

D Перманганатометрія.

E Аргентометрія.

2

Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію:A *Забарвленого розчину.

B Каламутного розчину.

C Оптично-активної речовини.

D Безбарвного розчину.

E Будь-якого розчину.

3

Методом прямої комплексонометрії визначають концентрацію:A *Катіонів металів.

B Аніонів сильних кислот.

C Аніонів слабких кислот.

D Гідроксид-іонів.

E Гідроген-іонів.

4

Який з приведених розчинів використовують як робочий (титрант) в методі

алкаліметрії:

A *Калію гідроксид.

B Хлоридної кислоти.

C Оксалатної кислоти.

D Натрію тетраборат.

E Амонію гідроксид.

5

Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об'єднує їх в IV

аналітичну групу (кислотно-основна класифікація)?

A *Амфотерність гідроксидів.

B Нерозчинність солей у воді.

C Добра розчинність деяких солей.

D Розчинність гідроксидів в кислотах.

E Розчинність гідроксидів в надлишку розчину аміаку.

6

Хіміку-аналітику необхідно визначити кількісний вміст хлоридної кислоти в суміші, яка

містить нітратну кислоту. Який титриметричний метод аналізу він може використати:

A *Аргентометрію.

B Йодометрію.

C Комплексонометрію.

D Кислотно-основне титрування.

E Перманганотометрію.

7

В контрольно-аналітичній лабораторії хіміку необхідно провести стандартизацію

розчину натрію гідроксиду. Який первинний стандартний розчин він може для цього

використати:A *Оксалатної кислоти.

B Ацетатної кислоти.

C Хлоридної кислоти.

D Натрію тетраборату.

E Натрію хлориду.

8

В лікарському препараті визначають кількісний вміст кальцію хлориду методом

прямого комплексонометричного титрування. Виберіть індикатор для фіксування

кінцевої точки титрування:A *Еріохром чорний Т

B Крохмаль.

C Флуоресцеїн.

D Калію хромат.

E Еозін.

9

Досліджуваний препарат містить калію нітрат і калію хлорид. Запропонуйте метод

кількісного визначення калію хлориду:

A *Аргентометрія.

B Нітритометрія.

C Перманганатометрія.

D Йодиметрія.

E Йодхлориметрія.

10

Який метод аналізу хімік-аналітик може застосувати для визначення вмісту алюмінію

в лікарському препараті алюмаг (маалокс) способом непрямого титрування:

A *Комплексонометрія.

B Дихроматометрія.

C Аргентометрія.

D Меркурометрія.

E Йодометрія.

11

В методах редоксиметрії при визначенні окисників і відновників фіксування точки

кінця титрування здійснюють :

A *Усіма перелiченими способами.

B Безiндикаторним методом.

C З використанням специфiчних iндикаторiв.

D З використанням редокс-iндикаторiв.

E З використанням iнструментальної iндикацiї.

12

При титриметричному аналізі методом окиснення-відновлення до реакційної системи

додають індикатори, які реагують на зміну:

A *Редокс-потенцiалу системи.

B Концентрації йонів гідроксилу.

C Йонної сили розчину.

D Ступеню іонізації досліджуваної речовини.

E Концентрації йонів гідрогену.

13

Закон Бугера-Ламберта-Бера лежить в основі молекулярного абсорбційного аналізу.

Згідно з цим законом оптична густина розчину:

A *Прямо пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини.

B Прямо пропорцiйна товщинi шару i показнику поглинання.

C Обернено пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини.

D Прямо пропорцiйна концентрацiї, обернено пропорцiйна товщинi шару.

E Прямо пропорційна концентрації і обернена пропорційна показнику поглинання.

14

В хімічну лабораторію поступив препарат, який є сумішшю глюкози і маннози. Для

ідентифікації цих речовин в суміші можна використати метод:

A *Хроматографії в тонкому шарі сорбенту.

B Поляриметрії.

C Спектрофотометрії.

D Полярографії.

E Амперометричного титрування.

15

Для визначення масової частки натрію хлориду в фізіолгічному розчині хімік-аналітик

застосував метод Мора, титрантом якого є:

A *Аргентуму нітрат.

B Амонiю тіоціонат.

C Натрію тетраборат.

D Меркурію (І) нітрат.

E Меркурію (ІІ) нітрат.

16

На аналіз поступив розчин калію дихромату. Який із фізико-хімічних методів аналізу

використав хімік для визначення його концентрації:

A *Спектрофотометричний.

B Флуориметричний.

C Поляриметричний.

D Кулонометричний.

E Кондуктометричне титрування.

17

Для визначення якісного складу препарату на зразок досліджуваного розчину подіяли

2М розчином HCl. Випав білий осад, розчинний в водному розчині аміаку. На наявність

яких катіонів вказує цей аналітичний ефект:A *Аргентуму (І).

B Плюмбуму (ІІ).

C Меркурію (І).

D Меркурію (ІІ).

E Стануму (ІІ).

18

Для визначення масової частки хлорид-іонів в зразку кухонної солі приготували розчин

і відтитрували його розчином аргентуму нітрату в присутності індикатора калію

хромату. Який метод аналізу був застосований:A *Метод Мора.

B Метод Фольгарда.

C Метод Фаянса-Ходакова.

D Меркурометричне титрування.

E Трилонометрія.

19

Для визначення масової частки алюмінію в лікарському препараті застосували

гравіметричний метод. В якості осаджувача використали розчин гідроксиду амонію.

Гравіметричною формою в даному випадку є:A *Оксид алюмінію.

B Гідроксид алюмінію.

C Хлорид амонію.

D Нітрат амонію.

E Карбонат алюмінію.

20

В розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину

додали невелику кількість гідроксиду амонію і розчин алізарину. Утворився червоний

осад. Який іон виявили цією реакцією?A * алюмінію.

B кальцію.

C барію.

D калію.

E натрію.

21

При дії диметилгліоксиму на розчин, що містить катіони VI аналітичної групи

(кислотно-основна класифікація) спостерігали малинове забарвлення осаду. Який

катіон обумовив цей аналітичний ефект?A * катіон нікелю (II)

B катіон меркурію (II)

C катіон купруму (II)

D катіон кадмію (II)

E катіон кобальту (II)

22

При виявленні аніонів у розчині дробним методом провели реакцію з антипірином –

з’явилося смарагдово-зелене забарвлення розчину. Який аніон обумовив цей

аналітичний ефект?A *нітрит-іон

B хромат-іон

C нітрат-іон

D бромід-іон

E йодид-іон

23

Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію

дихромату. При цьому проводять:

A * титрування замісника.

B пряме титрування в сильнокислому середовищі.

C зворотне титрування в кислому середовищі.

D зворотне титрування в лужному середовищі.

E пряме титрування в лужному середовищі.

24

Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартний

розчин:

A * цинку сульфату .

B натрію тетраборату.

C натрію хлориду .

D калію дихромату.

E оксалатної кислоти .

25

Для кількісного визначення магнію сульфату в розчині можна використали метод:A * комплексонометрії

B нітритометрії

C аргентометрії

D тіоціанатометрії

E ацидиметрії

26

В лабораторії необхідно ідентифікувати катіон амонію. Можна використати розчин:A *реактиву Несслера

B Калію хромату.

C Цинку уранілацетату.

D Реактиву Чугаєва.

E Натрію сульфату.

27

Кількісний вміст пероксиду водню можна визначити безіндикаторним методом:A *Перманганатометрії .

B Броматометрії.

C Йодиметрії .

D Нітритометрії .

E Аргентометрії .

28

Виберіть індикатор для аргентометричного визначення хлорид-іонів методом Мора.A *Калію хромат.

B Дифенілкарбазон.

C Еозин .

D Флюоресцеїн.

E Метиловий червоний.

29

До досліджуваного розчину додали розчин калію хромату. Випав осад жовтого

кольору, який не розчинюється в оцтовій кислоті. Це свідчить про присутність у

розчині катіонів:A *Барію

B Кальцію

C Натрію

D Кобальту

E Магнію

30

Для виготовлення та аналізу лікарських препаратів широко застосовуються буферні

розчини. Буферні розчини використовують для:

A *Підтримки певного значення величини рН розчину.

B Зміни величини рН розчину.

C Зміни константи іонізації речовини.

D Зміни іонної сили розчину.

E Зміни добутку розчинності речовини.

31

Одним з електрохімічних методів аналізу є потенціометрія. Потенціометрія – це

метод аналізу, який базується на вимірюванні (визначенні):

A *Потенціалу індикаторного електроду .

B Потенціалу дифузного шару .

C Дзета-потенціалу .

D Окс-ред потенціалу системи .

E Потенціалу електроду порівняння .

32

До досліджуваного розчину додали хлороформ і по краплях хлорну воду.

Хлороформний шар забарвився в жовто-гарячий колір. Це свідчить про присутність у

розчині:A *Бромід-іонів .

B Сульфіт-іонів .

C Сульфат-іонів .

D Нітрат-іонів .

E Іодид-іонів .

33

Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті

використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності

розчину індикатора:A *Флуоресцеїну.

B Метилового червоного .

C Калію хромату.

D Амонію феруму (III) сульфату .

E Фенолфталеїну.

34

Для ідентифікації лікарського препарату застосували рефрактометричний метод

аналізу, в основі якого лежить залежність між:

A *Показником заломлення та концентрацією речовини у розчині.

B Електричною провідністю розчину та його концентрацією.

C Концентрацією у розчині речовини та його кутом обертання .

D Концентрацією у розчині речовини та його оптичною густиною.

E Інтенсивністю світла поглинання розчином та його концентрацією .

35

Титрантом методу нітритометрії є 0,1 М розчин натрію нітриту, який готують як

вторинний стандартний розчин. Точну концентрацію натрію нітриту встановлюють

за:


A *Сульфаніловою кислотою.

B Хлоридною кислотою .

C Ацетатною кислотою .

D Оксалатною кислотою.

E Сульфатною кислотою .

36

В контрольно-аналітичній лабораторії для визначення вмісту хлору в питній воді

використовують метод:

A *Йодометрії .

B Перманганатометрії.

C Хроматометрії .

D Нітритометрії .

E Церіметрії .

37

Титрант методу комплексонометрії - розчин трилону Б - утворює з катіонами металів

незалежно від їх валентності комплексні сполуки у молярному співвідношенні:

A * 1:1

B 1:3

C 1:2

D 2:1

E 3:1

38

Укажіть тип реакції, яка перебігає при визначенні аскорбінової кислоти у препараті

йодометричним методом:

A * Окиснення-відновлення .

B Ацилювання .

C Нейтралізації .

D Осадження.

E Комплексоутворення .

39

Кількісне визначення фотометричним методом солей купруму проводять за

градуювальним графіком, який будують у координатах:

A * Оптична густина – концентрація .

B Оптична густина – температура .

C Оптична густина – товщина шару рідини .

D Інтенсивність світлопоглинання – довжина хвилі .

E Оптична густина – довжина хвилі .

40

Виберіть титриметричний метод кількісного визначення магнію сульфату у розчині

для ін’єкцій:

A * Комплексонометрія .

B Церіметрія.

C Кислотно-основне титрування .

D Йодхлориметрія.

E Нітритометрія.

41

Сульфаніламідні препарати у своїй структурі мають первинну ароматичну

аміногрупу. Вкажіть метод кількісного визначення цих сполук:

A * Нітритометрія .

B Йодометрія .

C Дихроматометрія .

D Перманганатометрія .

E Церіметрія .

42

Для кількісного визначення заліза (ІІ) в фармацевтичному препараті використовують

безіндикаторний метод:

A * Перманганатометрія .

B Комплексонометрія.

C Аргентометрія .

D Йодометрія .

E Нітритометрія .

43

Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:A * Непрямої відгонки .

B Виділення.

C Осадження .

D Прямої відгонки.

E Виділення та непрямої відгонки .

44

Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом

кислотно-основного титрування застосовують індикатор:

A *метиловий оранжевий.

B мурексид .

C метиленовий синій .

D дифеніламін .

E фероїн .

45

Зазначте реагент для виявлення і фотометричного визначення катіонів Fe(II) та

Fe(III):

A * Сульфосаліцилова кислота

B Оксалатна кислота

C П-амінобензойна кислота

D Фенілоцтова кислота .

E Хлороцтова кислота .

46

До досліджуваного розчину додали 2М розчин HCl. При цьому утворився білий осад,

який при обробці розчином аміаку почорнів. Який катіон присутній у розчині:

A * Hg22+

B Ag+

C Pb2+

D Ba2+

E Mg2+

47

Для ідентифікації лікарських препаратів полярографічним методом визначають :A * Потенціал напівхвилі .

B Потенціал виділення .

C Потенціал розкладу .

D Граничний дифузійний струм .

E Залишковий струм .

48

При кількісному визначенні глюкози поляриметричним методом вимірюють:A * Кут обертання поляризованого променю світла .

B Коефіцієнт заломлення світла .

C Ступінь поглинання поляризованого променю світла розчином .

D Дисперсію променю світла розчином .

E Оптичну густину розчину .

49

Характерной реакцией обнаружения катионов ртути (II) является реакция с калия

йодидом. При проведении реакции наблюдают:

A *Ярко-красный осадок .

B Ярко-красный раствор .

C Грязно-зеленый осадок .

D Черный осадок .

E Белый осадок .

50

Концентрацию этилового спирта в некоторых лекарственных формах и настойках

определяют рефрактометрически. Для этой цели измеряют:

A *Показатель преломления раствора .

B Угол вращения плоскости поляризованного света.

C Угол полного внутреннего отражения луча света .

D Угол падения луча света .

E Угол преломления луча света .

51

Молярный коэффициент поглощения - это оптическая плотность раствора при

толщине поглощающего слоя 1 см и концентрации равной:

A 1 моль/л

B 0,1 моль/л

C 1%

D 1г/мл

E 1 г/л

52

Какая из указанных реакций определения катионов аммония является

специфической?

A Реакция с гидроксидами щелочных металлов при нагревании .

B Реакция с калия гексагидроксоcтибатом.

C Реакция с натрия гексанитрокобальтом(III) .

D Реакция с калия тетрайодогидраргиратом (II) в щелочной среде .

E Реакция с натрия гексанитрокобальтом(III) в кислой среде.

53

Хроматографические методы анализа различают по механизму взаимодействия

сорбента и сорбата. Подберите соответствующий механизм разделения для

ионообменной хроматографии:A На различной способности веществ к ионному обмену.

B На различии в адсорбируемости веществ твердым сорбентом.

C На различной растворимости разделяемых веществ в неподвижной фазе.

D На образовании отличающихся по растворимости осадков разделяемых веществ с

сорбентом.E На образовании координационных соединений разной устойчивости в фазе или на

поверхности сорбента.54

В газожидкостной хроматографии анализируемые вещества вводят в поток

газа-носителя, который должен отвечать требованиям:

A Инертностью по отношению к неподвижной фазе и анализируемым веществам .

B Высокой теплопроводностью .

C Большой молекулярной массой .

D Скоростью движения по колонке .

E Сродством к неподвижной фазе .

55

Для кількісного визначення лікарських речовин використовують метод ацидиметрії,

титрантом якого є вторинний стандартний розчин хлоридної кислоти. Точну

концентрацію хлоридної кислоти встановлюють за:A *Натрію тетраборатом.

B Оксалатною кислотою

C Калію дихроматом.

D Натрію тіосульфатом.

E Магнію сульфатом.

56

Для визначення нітрат-аніонів до досліджуваного розчину додали дифеніламін. Який

аналітичний ефект при цьому спостерігається:

A *Розчин синього кольору

B Осад жовтого кольору.

C Осад синього кольору.

D Виділення бурого газу.

E Поява характерного запаху.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка